REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 138kWORD 56k
6.1.2014
PE527.172v01-00
 
B7-0002/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 87.a panta 3. punktu


par Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. ../.. par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))


Budžeta komiteja
Budžeta kontroles komiteja

(Reglamenta 51. pants)

Līdzreferenti: Ingeborg Gräßle un Crescenzio Rivellini

Alain Lamassoure

Budžeta komitejas vārdā

Michael Theurer

Budžeta kontroles komitejas vārdā


Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. ../.. par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))    
B7‑0002/2014

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. ../.. par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA)),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 210. pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 87.a panta 3. punktu,

A. tā kā finanšu paraugregula publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām (PPP), ko Komisija pieņēma 2013. gada 30. septembrī deleģēta akta veidā saskaņā ar Vispārējās finanšu regulas 209. pantu, nosaka, ka PPP (tostarp vairums pašreizējo kopuzņēmumu) saņems netiešus budžeta izpildes apstiprinājumus un tiem piemēros Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

B.  tā kā Parlamentam nevajadzētu zaudēt prerogatīvas sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu atbilstīgi pašreizējai interpretācijai un praksei, jo īpaši prerogatīvu sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu katram kopuzņēmumam un/vai PPP atsevišķi, lai saglabātu pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību attiecībā pret Savienības nodokļu maksātājiem;

C. tā kā Revīzijas palāta ir paudusi šaubas par šo priekšlikumu, jo šāda būtiska elementa izmaiņu dēļ revīzija, ko veic minētajām svarīgajām struktūrām, var būt mazāk pamanāma un neefektīvāka;

D. tā kā nav precizēts, pēc kādiem kritērijiem paredzēts definēt kopuzņēmumus un PPP,

1.  izsaka iebildumus pret Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. ../.. par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA));

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un informēt to, ka šī deleģētā regula nevar stāties spēkā;

3.  aicina Komisiju pārskatīt budžeta izpildes apstiprināšanas noteikumus attiecībā uz PPP, kā arī iesniegt tiesību akta priekšlikumu un/vai pieņemt grozītu deleģēto aktu, kurā šis jautājums atrisināts;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika