PROJEKT REZOLUCJI
PDF 126kWORD 59k
6.1.2014
PE527.172v01-00
 
B7-0002/2014

złożony zgodnie z art. 87a ust. 3 Regulaminu


w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr …/… z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))


Komisja Budżetowa

 
Komisja Kontroli Budżetowej

(art. 51 Regulaminu)

Współsprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Crescenzio Rivellini

Alain Lamassoure

w imieniu Komisji Budżetowej

Michael Theurer

w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej


Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr .../... z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))    
B7‑0002/2014

Parlament Europejski,

–   uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (C(2013)06284) – 2013/2863(DEA),

–   uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 210,

–   uwzględniając projekt rezolucji Komisji Budżetowej oraz Komisji Kontroli Budżetowej,

–   uwzględniając art. 87a ust. 3 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne przyjęte przez Komisję dnia 30 września 2013 r. w formie aktu delegowanego zgodnie z art. 209 ogólnego rozporządzenia finansowego stanowi, że organom realizującym partnerstwa publiczno-prywatne (w tym większości obecnych wspólnych przedsiębiorstw) absolutorium udzielane będzie pośrednio, jako że podlegają one procedurze udzielenia absolutorium Komisji;

B.  mając na uwadze, że Parlament nie powinien utracić swoich prerogatyw w zakresie udzielania absolutorium zgodnie z aktualną interpretacją i praktyką, w szczególności prerogatyw w zakresie udzielania absolutorium osobno poszczególnym wspólnym przedsiębiorstwom lub partnerstwom publiczno-prywatnym w celu zachowania przejrzystości i demokratycznej rozliczalności przed podatnikami Unii;

C. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy wyraził wątpliwości co do przedstawionego wniosku, jako że modyfikacja tak ważnego elementu może ograniczyć przejrzystość i skuteczność kontroli przeprowadzanych w odniesieniu do tych istotnych organów;

D. mając na uwadze, że nie wyjaśniono, jakie kryteria mają być stosowane do definiowania wspólnych przedsiębiorstw i partnerstw publiczno-prywatnych;

1.  sprzeciwia się przyjęciu delegowanego rozporządzenia Komisji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA);

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3.  wzywa Komisję do dokonania ponownej oceny przepisów dotyczących udzielania absolutorium partnerstwom publiczno-prywatnym oraz do przedstawienia wniosku ustawodawczego lub do przyjęcia zmienionego aktu delegowanego w tej sprawie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności