Propunere de rezoluție
PDF 120kWORD 58k
6.1.2014
PE527.172v01-00
 
B7-0002/2014

depusă în conformitate cu articolul 87a alineatul (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))


Comisia pentru bugete

 
Comisia pentru control bugetar

(Articolul 51 din Regulamentul de procedură)

Coraportori: Ingeborg Gräßle și Crescenzio Rivellini

Alain Lamassoure

în numele Comisiei pentru bugete

Michael Theurer

în numele Comisiei pentru control bugetar


Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))    
B7‑0002/2014

Parlamentul European,

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2013)06284) – 2013/2863(DEA);,

–   având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 210,

–   având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru bugete și a Comisiei pentru control bugetar,

–   având în vedere articolul 87a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât regulamentul financiar-tip aplicabil organismelor de parteneriat public-privat, adoptat de Comisie la 30 septembrie 2013 sub forma unui act delegat în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar general, prevede faptul că organismele de parteneriat public-privat (inclusiv majoritatea actualelor întreprinderi comune) vor face obiectul unei descărcări de gestiune indirecte, fiind supuse procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei;

B.  întrucât Parlamentul European nu ar trebui să își piardă prerogativele de acordare a descărcării de gestiune în conformitate cu interpretările și practicile în vigoare, în special cele de a acorda descărcarea de gestiune fiecărei întreprinderi comune și/sau fiecărui parteneriat public-privat pentru a asigura menținerea transparenței și a responsabilității democratice față de contribuabilii din Uniune;

C. întrucât Curtea de Conturi și-a exprimat îndoielile legate de această propunere, considerând că modificarea unui element atât de semnificativ ar putea să reducă vizibilitatea și eficiența activității de audit asupra acestor organisme importante;

D. întrucât nu au fost clarificate criteriile de definire a întreprinderilor comune și a parteneriatelor public-privat,

1.  formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2013)06284) – 2013/2863(DEA);

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  solicită Comisiei să reexamineze dispozițiile privind descărcarea de gestiune a parteneriatelor public-privat și să prezinte o propunere legislativă și/sau să adopte un act delegat modificat în această privință;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate