PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 120kWORD 55k
6.1.2014
PE527.172v01-00
 
B7-0002/2014

v skladu s členom 87a(3) Poslovnika


o delegirani uredbi Komisije (EU) št. …/… z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))


Odbor za proračun

 
Odbor za proračunski nadzor

(člen 51)

Soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Crescenzio Rivellini

Alain Lamassoure

v imenu Odbora za proračun

Michael Theurer

v imenu Odbora za proračunski nadzor


Resolucija Evropskega parlamenta o delegirani uredbi Komisije (EU) št. …/… z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))    
B7‑0002/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2013)06284) – 2013/2863(DEA),

–   ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 210 te uredbe,

–   ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor,

–   ob upoštevanju člena 87a(3), Poslovnika,

A. ker vzorčna finančna uredba za subjekte javno-zasebnega partnerstva, kot jo je sprejela Komisija 30. septembra 2013 v obliki delegiranega akta iz člena 209 splošne finančne uredbe, določa, da bodo subjekti javno-zasebnih partnerstev (vključno z večino obstoječih skupnih podjetij) prejeli posredno razrešnico, saj bodo del postopka podelitve razrešnice Komisiji;

B.  ker Parlament ne bi smel izgubiti svojih pristojnosti za podelitev razrešnice v skladu z veljavno razlago in prakso, zlasti pristojnosti podeljevanja razrešnice vsakemu skupnemu podjetju in/ali javno-zasebnemu partnerstvu posamično, da bi se ohranila preglednost in demokratična odgovornost do davkoplačevalcev Unije;

C. ker je Računsko sodišče izrazilo dvome glede predloga, saj bi sprememba tako bistvenega elementa lahko zmanjšala prepoznavnosti in učinkovitost revizijskega dela v zvezi s temi pomembnimi subjekti;

D. ker ni jasno določeno, katera merila se uporabljajo za opredelitev skupnih podjetij in javno-zasebnih partnerstev;

1.  nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2013)06284) – 2013/2863(DEA);

2.  naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati;

3.  poziva Komisijo, naj ponovno oceni določbe o razrešnici za javno-zasebna partnerstva in predloži zakonodajni predlog in/ali sprejme spremenjen delegirani akt, ki bo rešil to vprašanje;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov