Procedure : 2013/2881(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0004/2014

Indgivne tekster :

B7-0004/2014

Forhandlinger :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Afstemninger :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0040

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 131kWORD 77k
7.1.2014
PE527.187v01-00
 
B7-0004/2014

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om den europæiske integrationsproces for Kosovo (2013/2881(RSP))


Ulrike Lunacek for Udenrigsudvalget
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om den europæiske integrationsproces for Kosovo (2013/2881(RSP))  
B7‑0004/2014

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan indtræde i Den Europæiske Union,

–   der henviser til den "første aftale om principper for en normalisering af forholdet" mellem premierministrene Ivica Dacic og Hasim Thaci af 19. april 2013 og til gennemførelsesplanen af 22. maj 2013, som var resultatet af ti runder af dialogen på højt plan mellem Beograd og Pristina,

–   der henviser til den fælles rapport af 22. april 2013 fra den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen og Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Kosovos fremskridt med at tackle de spørgsmål, der omhandles i Rådets konklusioner fra december 2012, med henblik på en eventuel afgørelse om at indlede forhandlinger om stabiliserings- og associeringsaftalen,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 28. juni 2013 med vedtagelsen af Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 om en feasibilityundersøgelse med henblik på en stabiliserings- og associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo (COM(2012)0602),

–   der henviser til Rådets afgørelse af 22. oktober 2012, hvori Kommissionen bemyndiges til at indlede forhandlinger om en rammeaftale med Kosovo om deltagelse i Unionens programmer,

–   der henviser til FN’s generalsekretærs beretninger om de igangværende aktiviteter under FN's midlertidige administrative mission i Kosovo og udviklingen i denne forbindelse, hvoraf den seneste beretning er af 29. august 2013 og dækker perioden 23. april til 15. juli,

–   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX Kosovo, som ændret ved Rådets fælles aktion 2009/445/FUSP af 9. juni 2009, ved Rådets afgørelse 2010/322/FUSP af 8. juni 2010 og ved Rådets afgørelse 2012/291/FUSP af 5. juni 2012,

–   der henviser til konklusionerne fra samlingerne i Rådet (almindelige anliggender) den 7. december 2009, 14. december 2010 og 5. december 2011, hvori det understreges og bekræftes, at Kosovo – uden at dette berører medlemsstaternes holdning vedrørende dets status – også bør stilles en visumliberalisering i udsigt, når alle betingelser er opfyldt; der henviser til indledningen af en visumdialog i januar 2012, og fremlæggelsen af en køreplan for visumliberalisering i juni 2012 og til Kommissionens første rapport af 8. februar 2013 om Kosovos fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for visumliberalisering (COM(2013)0066),

–   der henviser til den strukturerede dialog om retsstaten, som blev indledt den 30. maj 2012,

–   der henviser til Kosovos nationale råd for europæisk integration, som er tilknyttet præsidentens kontor og fungerer som et koordineringsorgan på højt plan med henblik på at skabe konsensus om den europæiske dagsorden ved hjælp af en inklusiv og tværpolitisk tilgang, og som blev nedsat i marts 2012,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), den rådgivende udtalelse af 22. juli 2010 fra Den Internationale Domstol (ICJ) om Kosovos ensidige uafhængighedserklærings overensstemmelse med folkeretten, samt til FN’s Generalforsamlings resolution af 9. september 2010(1), som anerkendte Den Internationale Domstols (ICJ) udtalelse og udtrykte tilfredshed med EU’s vilje til at fremme dialogen mellem Beograd og Pristina,

–   der henviser til de fælles erklæringer fra de interparlamentariske møder mellem EU og Kosovo den 28.-29. maj 2008, den 6.-7. april 2009, den 22.-23. juni 2010, den 20. maj 2011, den 14.-15. marts 2012 og den 30.-31. oktober 2013,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014" (COM(2013)0700),

–   der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2013 om budgetmæssig forvaltning af EU-førtiltrædelsesmidler på områderne for retssystemer og bekæmpelse af korruption i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande(2) og til sine bemærkninger om Kosovo heri,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den historiske aftale, der blev indgået i april 2013 mellem premierministrene Thaci og Dacic, markerer et vigtigt skridt og styrker begge parters ansvar for at gennemføre denne aftale i god tro, fortsætte en normalisering af forbindelserne med Serbien og fremme de nødvendige reformer hen imod europæisk integration;

B.  der henviser til, at 105 ud af FN’s 193 medlemsstater, herunder 23 ud af EU’s 28 medlemsstater, anerkender Kosovos selvstændighed;

C. der henviser til, at alle EU-medlemsstater støtter Kosovos EU-perspektiver i overensstemmelse med EU's tilsagn til det vestlige Balkan, uden at dette berører medlemsstaternes holdning til Kosovos status;

D. der henviser til, at myndighederne og befolkningen i republikken Kosovo har fået gennemført vigtige politiske, administrative og økonomiske reformer; der henviser til, at der skal gøres meget for at styrke retsstatsprincippet, som er en hjørnesten for langsigtet udvikling, demokrati og en social markedsøkonomi;

E.  der henviser til, at Kosovo har øget sin kapacitet til at håndtere prioriteterne for den europæiske integrationsproces ved at følge op på de kortsigtede prioriteter, der blev identificeret i feasibilityundersøgelsen, og ved at forberede sig til forhandlingerne om stabiliserings- og associeringsaftalen;

F.  der henviser til, at Kosovo i forbindelse med visumliberaliseringsdialogen har ændret og vedtaget vigtig lovgivning, herunder love om asyl, partifinansiering og menneskehandel;

G. der henviser til, at der er behov for yderligere bestræbelser for at kunne tage udfordringerne på den europæiske reformdagsorden op med henblik på stabiliserings- og associeringsaftalen især på prioritetsområder såsom retsstatsprincippet, retsvæsen, offentlig forvaltning, valgreformer samt menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder;

1.  glæder sig over indgåelsen af den første aftale om principper for en normalisering af forholdet mellem de to premierministre den 19. april 2013 samt gennemførelsesplanen og understreger betydningen af dens fulde gennemførelse i god tro og rettidigt; glæder sig også over tildelingen af yderligere EU-midler til instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) for at understøtte gennemførelsen af aftalen;

2.  lykønsker næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for hendes arbejde med at lette dialogen mellem Beograd og Pristina;

3.  glæder sig over indledningen af forhandlinger mellem EU og Kosovo om stabiliserings- og associeringsaftalen den 28. oktober 2013; beklager alligevel, at forhandlingsmandatet på grund af intern splittelse i Rådet er forskellig fra dem, der har været i forbindelse med tidligere stabiliserings- og associeringsaftaler; fremhæver, at denne stabiliserings- og associeringsaftale vil skabe et kraftigt reformincitament og nye muligheder, der vil styrke Kosovos forbindelse til sine naboer og sikre den yderligere stabilisering af regionen;

4.  understreger, at de lokale valg, der blev afholdt den 3. november 2013, var en afgørende test af processen med normalisering af forholdet mellem Beograd og Pristina;

5.  glæder sig over Kosovos første landsdækkende lokale valg nogensinde med hjemmel i Kosovos lovgivning afholdt den 3. november, 17. november og 1. december som et udtryk for et kæmpe skridt frem mod demokrati i Kosovo og for borgernes tillid til den demokratiske proces, hvilket underbygger normaliseringsprocessen, og glæder sig over den generelle velordnede gennemførelse af valgene som vurderet i de foreløbige erklæringer fra EU's valgobservationsmission (EOM); glæder sig over, at Kosovos første kvindelige borgmester er blevet valgt; understreger fortsat behovet for at opfordre kvindelige kandidater til at deltage i fremtidige valg; glæder sig over de foranstaltninger, som Kosovos myndigheder har truffet for at øge tilliden til landets institutioner, f.eks. den stærke stand by-mekanisme, hvorigennem borgerne kan klage over intimidering og uregelmæssigheder på valgdagen; glæder sig over den tydelige valgdeltagelse i serbiskdominerende kommuner til syd for Ibar-floden som et afgørende skridt mod dannelsen af forbundet af serbiske kommuner;

6.  fordømmer på det kraftigste vold og fortsat intimidering, som har fundet sted i de nordlige kommuner Mitrovica og Zvečan; fremhæver, at sådanne hændelser bringer stabilitet og sikkerhed i den større region i fare, og opfordrer kraftigt de relevante myndigheder til at gøre deres yderste for at lette retsforfølgelse af de ansvarlige voldsudøvere; bemærker, at der er behov for yderligere årvågen indsats for at opløse det netværk af organiseret kriminalitet og dets bånd til den lokale politiske elite og for at genoprette retsstatsforhold i det nordlige Kosovo; bifalder den holdning, nogle serbiske politiske ledere udviste ved aktivt at tilskynde de etniske serbere i Kosovo til at deltage i valget; beklager derimod, at lederne i Beograd ikke aktivt har besøgt det nordlige Kosovo før den 3. november;

7.  opfordrer indtrængende Kosovos myndigheder til hurtigst muligt og i samråd med Venedigkommissionen at vedtage en ny valglov med henblik på at gøre valgprocedurerne mere gennemsigtige, forenkle stemmeafgivelse og genskabe de kosovoske borgeres tillid til den demokratiske proces og sikre civilsamfundets deltagelse i valgreformprocessen;

8.  bemærker samtidigt, at vedholdende bestræbelser fortsat er nødvendige for at bringe etniske albanske og serbiske kommuner tættere sammen;

9.  glæder sig over aftalerne om telekommunikation og energi og fremhæver vigtigheden af, at Kosovo hurtigst muligt får sin egen internationale telefonlandekode, som vil hjælpe med til at skabe Kosovos identitet og dets internationale synlighed;

10. understreger, at der er behov for fuldstændig gennemsigtighed i formidlingen af resultaterne af dialogen mellem Beograd og Pristina og sikre, at de berørte parlamenter og civilsamfund inddrages i gennemførelsesprocessen; glæder sig over udnævnelsen af forbindelsesofficerer fra begge sider og opfordrer indtrængende til, at de begge ydes løbende støtte;

11. understreger betydningen af visumliberalisering for Kosovos borgerne og opfordrer Kosovos myndigheder til at intensivere indsatsen for at opfylde prioriteterne i visumhandlingsplanen; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at være mere lydhøre over for bestræbelser fra Kosovos regering og opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at fremskynde det tekniske arbejde med visumliberaliseringsprocessen;

12. opfordrer Rådet til hurtigst muligt at vedtage de beslutninger, der er nødvendige for at gøre det muligt for Kosovo at deltage i EU-programmer;

13. opfordrer indtrængende de fem resterende EU-medlemsstater til at anerkende Kosovo; opfordrer alle EU-medlemsstater til at gøre deres yderste for at lette de økonomiske, mellemfolkelige, sociale og politiske forbindelser mellem deres og Kosovos borgere; påpeger behovet for at tage aktive skridt med henblik på at muliggøre fuld gennemførelse af IPA samt for at forbedre samarbejdet mellem EULEX, Europol og Interpol, herunder, så længe der ikke foreligger fuld anerkendelse, praktiske skridt til at inddrage Kosovo i begge disse organers arbejde, og opfordrer Kommissionen til at arbejde på aftalerne, som ville gøre det muligt for Kosovo at samarbejde med EU-agenturerne;

14. glæder sig over oprettelsen af Kosovo politis regionale Command Team i den nordlige del af landet som led i processen med at opbygge et samlet politi i Kosovo;

15. fremhæver vigtigheden af EULEX' arbejde med hensyn til at konsolidere retsstatsprincippet i Kosovos institutioner, men bemærker den udbredte utilfredshed blandt kosovoserbere og albanere med EULEX' resultater; opfordrer derfor EULEX til at øge effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i sit arbejde, regelmæssigt at informere Europa-Parlamentet og Kosovos parlament om sine aktiviteter og beslutninger, især for at demonstrere resultater, der er mere konkrete og på et højere niveau, både over for myndighederne i Kosovo og Serbien og den bredere befolkning; henleder opmærksomheden på områder, hvor der bør forventes forbedringer, herunder en bedre definition af kapacitetsopbyggende mål og deres forbindelse til særlige benchmark; fremhæver behovet for bedre koordination af eksterne og interne mål, bedre koordination mellem EU-institutionerne og mellem sidstnævnte og myndighederne i Kosovo og det internationale samfund; opfordrer i denne henseende indtrængende EULEX til, hvor dette er muligt, at prioritere sine mål, optimere brugen af sine ressourcer og personale og fremskynde gennemførelsen af Rådets arbejdspapir om gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 inden for rammerne af ESFP (fra november 2005);

16. opfordrer Kosovos myndigheder til fortsat at respektere EULEX' mandat og støtte udøvelsen af dets beføjelser; noterer sig Kosovos regerings interesse i at overtage EULEX' funktioner; insisterer på EULEX' tilstedeværelse til at støtte gennemførelsen af aftalen af 19. april for så vidt angår retsstatsprincipperne; understreger, at offentlig sikkerhed er vigtigt, hvis aftalerne skal gennemføres med succes; fremhæver, at der er et omgående behov for at træffe foranstaltninger på dette område; understreger, at mere end 250 sager i øjeblikket er under efterforskning af EULEX, herunder tilfælde af organiseret kriminalitet, korruption, krigsforbrydelser og andre alvorlige anklager, der bl.a. involverer snesevis af embedsmænd med tilknytning til politiske partier; understreger, at enhver overførsel af ansvar skal ske gradvist, være baseret på reelle fremskridt på stedet og involvere civilsamfundet i Kosovo og Republikken Kosovos demokratiske institutioner; opfordrer derfor Kosovos regering til at forlænge EULEX Kosovo-mandat til efter juni 2014;

17. opfordrer især både Kosovo og Serbien til aktivt og konstruktivt at samarbejde med EULEX hvad angår gennemførelsen af aftalen om gensidig retshjælp med henblik på at klare det stigende antal af anmodninger vedrørende ejendomme i Kosovo;

18. fordømmer på det kraftigste angrebet, der førte til drabet på en EULEX-embedsmand den 19. september nær Zveçan/Zvečan kommune, og opfordrer til, at hændelsen øjeblikkeligt efterforskes; opfordrer indtrængende alle parter til at undgå enhver handling, der kan føre til spændinger;

19. understreger igen behovet for lokal ansvarlighed og ejerskab af forsoningsprocessen og fordømmer samtidigt nationalistisk retorik på begge sider; mener, at Kosovos myndigheder bør tage yderligere beslutsomme skridt for at opbygge tillid mellem kosovoserbere og albanere, især i den nordlige del, og at række ud til serbiske og andre mindretal med henblik på at sikre en bred integration i samfundet; opfordrer også til, at det forfatningsmæssige princip, der sikrer, at kosovoserbernes ret til adgang til alle offentlige tjenesteydelser på deres eget sprog, gennemføres fuldt ud; understreger samtidig vigtigheden af fuldstændig tosproget undervisning; opfordrer alle kosovoserbere og deres politiske repræsentanter til at udnytte alle de muligheder, Kosovos forfatning giver dem for at spille en konstruktiv rolle i politik og i samfundet og dermed gennem aktiv deltagelse inden for Kosovos institutioner sammen med kosovoalbanere at dele ansvaret for social udvikling og institutionsopbygning og særligt at sørge for at involvere kvinder i denne proces; glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til organisationen af kommunale forvaltninger;

20.  bifalder EU's tiltag til at opfordre til dialog og forsoning mellem forskellige befolkningsgrupper; opfordrer indtrængende til, at alle aktører fortsat tager hensyn til tekniske aspekter i EU-integration såvel som symbolske forsoningsgestusser;

21. understreger, at gennemførelsen af lovgivningen vedrørende beskyttelse af minoriteter og kulturelle rettigheder fortsat er en vigtig udfordring i Kosovo; peger på behovet for at gennemføre lovgivningen om kulturarv og den serbisk-ortodokse kirke såvel som strategien og handlingsplanen for roma-, ashkali- og egyptersamfundene, hvis situation på stedet fortsat er en kilde til alvorlig bekymring; hilser velkommen, at der er gjort nogen fremskridt hen imod forbedring af livsgrundlaget for roma-, ashkali- og egyptersamfundene, men er fortsat bekymring for deres situation, idet især børn fortsat er udsatte og marginaliseres; fremhæver behovet for at håndtere romaernes situation som et vigtigt menneskeretligt spørgsmål; opfordrer myndighederne og Kommissionen til at give passende opmærksomhed til forbedringen af levevilkårene for disse samfund, herunder deres adgang til uddannelse; påpeger den situation, som kroatere, bosniere, ashkalier, tyrkere, goranier og balkanegyptiske mindretal befinder sig i hvad angår vigtigheden af flersproget uddannelse med henblik på at sikre, at disse etniske mindretal ikke skal føle sig politisk isolerede;

22. glæder sig over de supplerende midler fra Kommissionen under EU-IPA til at støtte de kommuner i Kosovo, hvor der er et flertal af serbere;

23. opfordrer Kosovos myndigheder til at forbedre effektivitet, gennemsigtighed, ansvarlighed og upartiskhed i retssystemet og at overholde dets uafhængighed med henblik på at sikre, at den brede offentlighed og erhvervslivet stoler på retsvæsenet, og at håndtere alle former for vold mod kvinder effektivt; opfordrer indtrængende myndighederne til proaktivt at styrke retsstatsprincippet, især ved at mindske politisk indblanding i retsvæsenet, sikre, at disciplinærsanktioner mod dommere og offentlige anklagere resulterer i konkret handling og arbejde hen imod uafhængighed og effektivitet hos Anklagerådet og statsadvokaten og gennemføre den nye strafferet og strafferetsplejelov;

24. opfordrer myndighederne til at intensivere deres engagement i en ægte reform af domstolene, opbygge kapacitet med fokus på kvalifikationsbaseret ansættelse af retspersonale for at overvinde puklen af uafsluttede sager og sikre et sikkert miljø, fri fra politisk indblanding, for dommere og offentlige anklagere;

25. er især bekymret over manglen på konkrete fremskridt med hensyn til bestræbelserne på at håndtere korruption i Kosovo; mener, at korruption fortsat er en stor udfordring og en alvorlig hindring for de offentlige institutioners funktion; mener, at det er beklageligt, at antikorruptionsagenturet, der blev oprettet i 2006, ikke har nogen undersøgelsesbeføjelser; bemærker, at Kosovos forsamling har vedtaget en ny antikorruptionsstrategi og -handlingsplan; opfordrer myndighederne til at sikre deres gennemførelse ved at fastlægge klare roller og klar ansvarsfordeling for antikorruptionsinstitutionerne, således at de kan levere konkrete og vedvarende resultater;

26. er fortsat bekymrede over det begrænsede omfang af rammen for vidnebeskyttelse i Kosovo, som er særlig vigtig i højt profilerede sager, og opfordrer EU-medlemsstaterne til at intensivere samarbejdet med hensyn til mulig flytning af vidner;

27. er bekymrede over manglen på noget betydeligt fremskridt i håndteringen af korruption og organiseret kriminalitet og især over den store forekomst af organiseret kriminalitet i det nordlige Kosovo; konstaterer, at korruption og organiseret kriminalitet er udbredt i regionen og endvidere udgør en hindring for Kosovos demokratiske, sociale og økonomiske udvikling; fremhæver, at Kosovo er nødt til at gøre det til sin prioritet at give konkrete beviser på resultater af håndteringen af organiseret kriminalitet og korruption; finder det afgørende, at der udarbejdes en regional strategi og at samarbejdet mellem alle landene i regionen øges, for at man kan tackle disse problemer mere effektivt, især hvad angår forbedring af grænseovervågning og bestræbelser på at håndtere menneskehandel med og udnyttelse af kvinder og mindreårige, navnlig for dem, der er ofre for seksuel udnyttelse eller tvunget tiggeri; opfordrer indtrængende institutioner på centralt og lokalt plan til at give konkrete resultater af bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, menneskehandel og handel med narkotika og våben; fremhæver vigtigheden af en omfattende tilgang, der er multidisciplinær og orienteret mod ofrene med ubegrænset adgang til bistand, støtte og beskyttelse af ofre; beklager, at korruption og organiseret kriminalitet på højt plan stort set er forblevet uberørt af EULEX;

28. understreger betydningen af at gennemføre de nødvendige reformer af den offentlige forvaltning og øge antallet af kvinder og personer med mindretalsbaggrund på alle forvaltningsniveauer; er fortsat bekymret over, at mange tjenestemænd har supplerende job, der i princippet kan føre til interessekonflikter eller gøre korruptionspraksis lettere;

29. støtter den fortsatte retsforfølgelse af krigsforbrydelser på nationalt plan, herunder vigtigheden af at retsforfølge sager om voldtægt i forbindelse med krig; finder det beklageligt, at 1869 personer stadig er savnet som følge af krigen i Kosovo i 1999; bemærker, at dette spørgsmål kræver et hurtigt svar fra myndighederne i Serbien og Kosovo som en afgørende forudsætning for forsoningen mellem samfundene og for en fredelig fremtid i regionen, og understreger, at samarbejdet om at finde savnede personer og andre aspekter af retsopgøret skal være en prioritet, hvis dialogen mellem Kosovo og Serbien skal bestå;

30. opfordrer indtrængende myndighederne i Kosovo og Serbien til at samarbejde og tage fuldt ansvar for at finde en varig løsning for internt fordrevne personer i Serbien og Kosovo; understreger, at Kosovos myndigheder bør styrke deres bestræbelser på at finde en løsning på problemet med internt fordrevne personer i forbindelse med EU-tiltrædelsesprocessen, især hvad angår spørgsmålet om en effektiv løsning af ejendomstvister;

31. opfordrer myndighederne i Kosovo og i nabolandene til fortsat at udvise god vilje over for, samarbejde fuldt ud med og støtte den særlige taskforce, "Special Investigative Task Force", der blev etableret i kølvandet af rapporten fra Europarådets Parlamentariske Forsamling fra december 2010, såvel som enhver retsforfølgning, der måtte følge af det arbejde, Special Investigative Task Force udfører, og tilskynder til, at dets arbejde fremskyndes yderligere;

32. opfordrer institutioner på både centralt og lokalt plan til effektivt at gennemføre menneskerettighedsrelateret lovgivning og bidrage til videreudviklingen af et multietnisk samfund med særlig vægt på uddannelse af og beskæftigelse til repræsentanter for alle minoritetsgrupper;

33. støtter professionalisering af den offentlige forvaltning og opfordrer til, at den nødvendige lovgivning gennemføres i denne forbindelse; er bekymret over tilfælde af politisk indblanding i forbindelse med ansættelse og udnævnelse af offentligt ansatte;

34. er bekymret over, at der fortsat er et alvorligt problem med forskelsbehandling, og opfordrer myndighederne til at anvende det forfatningsmæssige princip om ikkeforskelsbehandling; understreger behovet for en omfattende strategi mod forskelsbehandling og for fuld gennemførelse af loven om bekæmpelse af forskelsbehandling for i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder at sikre lighed for alle uanset deres etniske oprindelse, religion, køn, seksuel orientering, alder eller handicap;

35. noterer sig den sag, der er blevet anlagt mod tre kosovoborgere på grund af deres indblanding i angrebet på Kosovo 2.0 den 14. december 2012 i ungdoms- og sportcentrets "røde hal", og forventer, at gerningsmændene retsforfølges på behørig vis;

36. understreger, at der, selv om friheden til at melde sig ind i fagforeninger er sikret ved lov, fortsat er behov for forbedringer med hensyn til de grundlæggende arbejdstager- og fagforeningsrettigheder; tilskynder Kosovo til at styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i forbindelse med beslutningsprocessen, udformningen af politikker og kapacitetsopbygningen af arbejdsmarkedets parter;

37. opfordrer Kosovos myndigheder til fuldt ud at gennemføre konventionen om barnets rettigheder og henstiller, at politikker om børnefattigdom revideres, herunder ved at ændre den sociale bistandsordning og indføre en universel, indtægtsbestemt børnebistandsordning;

38. er bekymret over det høje niveau for børnefattigdom og børnedødelighed, den ringe grad af dækning i Kosovos socialsikringssystem og den høje egenbetaling for sundhedspleje, som bringer udsatte familier i risiko for kronisk fattigdom;

39. opfordrer til, at Kosovos forbindelser med og repræsentation i internationale kultur- og kulturarvsinstitutioner opgraderes for at forbedre beskyttelsen af religiøse og kulturelle steder og monumenter, og til, at Kosovos repræsentation i europæiske og internationale medie- og sportsorganisationer ligeledes opgraderes, således at det bliver muligt for kunstnere og sportsfolk fra Kosovo at deltage i alle internationale kultur- og sportsbegivenheder, herunder det europæiske Melodi Grand Prix samt Europa- og verdensmesterskaber og De Olympiske Lege;

40. fremhæver betydningen af frie og uafhængige medier og opfordrer Kommissionen til at opprioritere programmer til forbedring af journalistisk kvalitet og professionalisme; understreger den rolle, som et holdbart public service-medie spiller i denne forbindelse; er bekymret over den manglende beskyttelse af uafhængige journalister og over det pres, de er udsat for; opfordrer Kosovos myndigheder til at sørge for en holdbar finansieringsmekanisme for public service‑medier og til at færdiggøre udnævnelsen af medlemmerne af dens bestyrelse; understreger, at det er nødvendigt at sikre gennemsigtighed med hensyn til ejerskab af medierne samt en fri radio- og tv-spredningstjeneste af høj kvalitet; støtter de bestræbelser, institutionerne har gjort sig for at give Kosovo dets eget domænenavn på internettet;

41. fremhæver den centrale rolle, som aktive og uafhængige civilsamfundsorganisationer spiller for styrkelsen og konsolideringen af de demokratiske politiske processer og opbygningen af et integreret samfund i landet; understreger betydningen af dialog med civilsamfundsorganisationerne og den altafgørende rolle, som civilsamfundets aktører spiller ved at bidrage til at fremme det regionale samarbejde om sociale og politiske anliggender; glæder sig over regeringens øgede samarbejde med ngo'er og opfordrer Kosovos myndigheder til at etablere en struktureret dialog- og høringsmekanisme med civilsamfundet i forbindelse med den politiske beslutningsproces, herunder høringer om politikker og love, og overvågningen af den europæiske integrationsproces;

42. noterer sig den igangværende proces med privatisering af statslige aktiver, navnlig Kosovos post‑ og telekommunikationsselskab (PTK); opfordrer indtrængende Kosovos myndigheder til at træffe praktiske foranstaltninger med henblik på at styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden i samt legitimiteten af denne proces som helhed, for eksempel ved rettidigt at gøre oplysninger tilgængelige for alle relevante aktører;

43. opfordrer Kosovo til at forbedre erhvervsklimaet for små og mellemstore virksomheder ved at mindske den administrative byrde og nedbringe de omkostninger, der er forbundet hermed, fremme adgangen til finansiering og yde konkret støtte til nystartede virksomheder; glæder sig meget over, at der er undertegnet et aftalememorandum mellem Kosovos og Serbiens handelskamre;

44. glæder sig over, at Kosovo den 17. december 2012 blev det 66. medlem af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD); bifalder endvidere vedtagelsen af den første fuldstændige EBRD-strategi for landet den 8. maj 2013, som vil bidrage til at fremskynde reformprocessen og støtten til Kosovos økonomi samt forbedre befolkningens levevilkår, lette overgangen og bidrage til den regionale stabilitet;

45. glæder sig over EU's foreløbige forpligtelse til at yde yderligere tilskud med henblik på at afholde de fulde omkostninger i forbindelse med lukningen af det gamle Kosovo A‑kraftværk inden 2017; tilskynder Kosovo til at intensivere sin indsats og øjeblikkelig tage de konkrete skridt, der er nødvendige i forbindelse med lukningen af Kosovo A‑kraftværket, og opfordrer til, at der foretages en fuldstændig miljøkonsekvensvurdering af Kosovos nye kraftværk i overensstemmelse med EU's standarder; opfordrer ligeledes Kosovo til at arbejde på at udvikle vedvarende energi og diversificere sine energikilder i overensstemmelse med landets forpligtelser til senest i 2020 at nå målet om, at 25 % af landets samlede energibehov skal dækkes af vedvarende energikilder, og understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at afsætte en større del af den økonomiske bistand, som EU og EBRD yder, til energibesparelser, energieffektivitet, integration i de regionale el‑markeder og projekter for vedvarende energi;

46. beklager de forsinkelser, som Kosovos myndigheder har haft i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af en troværdig og effektiv miljøstrategi, navnlig for så vidt angår reglerne om miljøkonsekvensvurdering og EU's klimamål;

47. noterer sig med bekymring den høje arbejdsløshed, især blandt unge, og opfordrer indtrængende regeringen til at tage fat på dette problem ved at skabe tilstrækkelige muligheder for unge og indrette uddannelserne efter arbejdsmarkedets behov;

48. understreger, at alle lande i regionen bør fremme og tilskynde til, at Kosovo bliver medlem af regionale samarbejdsorganisationer;

49. fremhæver betydningen af, at der udvikles offentlig transport, navnlig ved at opgradere eller skabe nye jernbaneforbindelser som led i et bæredygtigt transportsystem; foreslår, at der mellem alle lande på Vestbalkan oprettes et grænseoverskridende system for højhastighedstogforbindelser, som er forbundet til EU's transeuropæiske net;

50. noterer sig med bekymring den aktuelle økonomiske situation i Kosovo; understreger, at det er nødvendigt at forbedre de økonomiske statistikker for at kunne vurdere den økonomiske situation ordentligt, før man ser på, hvordan situationen kan håndteres;

51. opfordrer Kosovos myndigheder til at arbejde på at forbedre pålideligheden af de statistiske oplysninger i overensstemmelse med europæiske standarder og internationale metoder;

52. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil og til Kosovos regering og nationalforsamling.

 

(1)

A/RES/64/298.

(2)

Vedtagne tekster P7_TA(2013)0434.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik