Предложение за резолюция - B7-0005/2014Предложение за резолюция
B7-0005/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите

7.1.2014 - (2013/2932(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда от името на комисията по външни работи

Процедура : 2013/2932(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0005/2014
Внесени текстове :
B7-0005/2014
Приети текстове :

B7‑0005/2014

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите

(2013/2932(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид решението на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. за откриване на присъединителни преговори с Исландия,

–   като взе предвид резултатите от присъединителната конференция с Исландия,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2012—2013 г.“, и придружаващия доклад за напредъка на Исландия за 2012 г., приет на 10 октомври 2012 г. (COM(2012)0600),

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Исландия, и по-конкретно резолюцията от 7 юли 2010 г. относно кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз[1], резолюцията от 7 април 2011 г. относно доклада за напредъка на Исландия за 2010 г.[2] и резолюцията от 14 март 2012 г. относно доклада за напредъка на Исландия за 2011 г.[3],

–   като взе предвид споразумението от 14 януари 2013 г. относно ръководенето на преговорите за присъединяване към ЕС предвид наближаването на парламентарните избори, и правителствената платформа, приета от Прогресивната партия и Партията на независимостта на 22 май 2013 г.,

–   като взе предвид изявленията от 13 юни 2013 г. на министъра на външните работи на Исландия, Гунар Браги Свейнсон, и члена на Комисията, отговарящ за разширяването и европейската политика на съседство, Щефан Фюле,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Исландия изпълнява критериите от Копенхаген и че преговорите за присъединяване на Исландия бяха открити на 27 юли 2010 г. след одобрение от Съвета;

Б.  като има предвид, че 27 глави са отворени за преговори и 11 от тях са временно затворени;

В.  като има предвид, че новоизбраното исландско правителство замрази процеса на присъединяване и в момента се извършва оценка на преговорите за присъединяване и събитията в рамките на Европейския съюз с оглед на провеждането на дебат в Алтинг по тези въпроси;

Г.  като има предвид, че исландското правителство заяви, че преговорите за присъединяване няма да бъдат продължени без предварителното провеждане на публичен национален референдум;

1.  отбелязва, че, в съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз и съгласно положителния вот в Алтинг, исландското правителство кандидатства за членство в Европейския съюз на 17 юли 2009 г.;

2.  приветства перспективата страна с добре функционираща демократична традиция, силни институции и гражданско общество да стане нова държава членка;

3.  отбелязва, че Исландия има добър общ капацитет за поемане на задълженията, свързани с членството, особено предвид участието си в европейското икономическо пространство;

4.  подчертава прозрачния и приобщаващ начин на водене на преговорите за присъединяване и приветства отварянето на 27 преговорни глави и предварителното затваряне на 11 от тях, което показва съществения напредък в процеса на присъединяване;

5.  подчертава, че Европейският съюз остава твърдо решен да продължи и да приключи процеса на преговори за присъединяване;

6.  отбелязва, че последните проучвания на общественото мнение показват, че мнозинството от исландците желаят финализиране на преговорите за присъединяване;

7.  отбелязва, че Исландия продължава да бъде класифицирана като страна кандидатка;

8.  отбелязва решението на правителството на Исландия да не чака края на преговорите за присъединяване, преди да организира референдум; очаква провеждането на парламентарен дебат и преглед от страна на Алтинг на оценката на преговорите за присъединяване и събитията в рамките на Европейския съюз; предлага съдействие при подготовката на посочената оценка; изразява надежда, че съответната оценка ще бъде приключена навреме и очаква по-нататъшни решения относно бъдещи действия, включително решение по въпроса дали да бъде организиран референдум по въпроса за продължаването на преговорите за присъединяване;

9.  изразява надежда, че референдумът ще бъде организиран в разумен срок;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на председателя на Алтинг и на правителството на Исландия.