Forslag til beslutning - B7-0005/2014Forslag til beslutning
B7-0005/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om statusrapport for 2012 om Island og perspektiverne efter valget

7.1.2014 - (2013/2932(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Cristian Dan Preda for Udenrigsudvalget

Procedure : 2013/2932(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0005/2014
Indgivne tekster :
B7-0005/2014
Vedtagne tekster :

B7‑0005/2014

Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport for 2012 om Island og perspektiverne efter valget

(2013/2932(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Union,

–   der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse af 17. juni 2010 om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Island,

–   der henviser til resultaterne af tiltrædelseskonferencerne med Island,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2012-2013" (COM(2012)0600) samt til statusrapport for 2012 om Island, som blev vedtaget den 10. oktober 2012,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Island, og navnlig beslutningen af 7. juli 2010 om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union[1], beslutningen af 7. april 2011 om statusrapport for Island 2010[2] og beslutningen af 14. marts 2012 om statusrapport for Island 2011[3],

–   der henviser til aftalen af 14. januar om forvaltning af EU-tiltrædelsesforhandlingerne i perioden op til parlamentsvalget og til det regeringsgrundlag, der blev vedtaget af Fremskridtspartiet og Selvstændighedspartiet den 22. maj 2013,

–   der henviser til de erklæringer, der blev fremsat den 13. juni 2013 af Islands udenrigsminister, Gunnar Bragi Sveinsson, og medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for udvidelse og den europæiske naboskabspolitik, Štefan Füle,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Island opfylder Københavnskriterierne, og at der blev indledt tiltrædelsesforhandlinger med Island den 27. juli 2010 efter Rådets godkendelse;

B.  der henviser til, at der er åbnet 27 kapitler til forhandling, hvoraf 11 er blevet foreløbigt lukket;

C. der henviser til, at den nyligt valgte islandske regering har sat tiltrædelsesprocessen og en vurdering af tiltrædelsesforhandlingerne og udviklingen i Den Europæiske Union på standby med henblik på en kommende debat i Altinget om disse spørgsmål;

D. der henviser til, at den islandske regering har meddelt, at tiltrædelsesforhandlingerne ikke vil blive fortsat uden en forudgående national folkeafstemning;

1.  bemærker, at Islands regering i overensstemmelse med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union, og efter at Altinget havde stemt for det, ansøgte om medlemskab af Den Europæiske Union den 17. juli 2009;

2.  glæder sig over udsigten til at få et land med en velfungerende demokratisk tradition og stærke institutioner og et stærkt civilsamfund som ny EU-medlemsstat;

3.  bemærker, at Island har en god overordnet kapacitet til at påtage sig forpligtelserne ved et medlemskab, navnlig i betragtning af landets deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde;

4.  fremhæver den gennemsigtige og inklusive håndtering af tiltrædelsesforhandlingerne og glæder sig over åbningen af 27 forhandlingskapitler og den foreløbige lukning af 11, hvilket er udtryk for de gode fremskridt, der er gjort i tiltrædelsesprocessen;

5.  understreger, at Den Europæiske Union fortsat er fast besluttet på at videreføre og afslutte tiltrædelsesforhandlingerne;

6.  bemærker, at de seneste offentlige meningsmålinger viser, at et flertal af islændinge ønsker at afslutte tiltrædelsesforhandlingerne;

7.  bemærker, at Island fortsat betegnes som et ansøgerland;

8.  beklager den islandske regerings beslutning om ikke at afvente tiltrædelsesforhandlingernes afslutning, inden der afholdes folkeafstemning; ser frem til den parlamentariske debat om og Altingets gennemgang af vurderingen af tiltrædelsesforhandlingerne og udviklingen i Den Europæiske Union; tilbyder hjælp til at forberede en sådan vurdering; håber, at den relevante vurdering kan afsluttes rettidigt, og afventer yderligere beslutninger om vejen frem, herunder en beslutning om hvorvidt der skal afholdes en folkeafstemning eller ej om fortsættelsen af tiltrædelsesforhandlingerne;

9.  håber, at folkeafstemningen vil blive afholdt inden for en overskuelig fremtid;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formanden for Altinget og Islands regering.