Πρόταση ψηφίσματος - B7-0005/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0005/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές

7.1.2014 - (2013/2932(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2013/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0005/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0005/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0005/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές

(2013/2932(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ισλανδία,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Ενταξιακής Διάσκεψης με την Ισλανδία,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2012-2013» (COM(2012)0600) και τη συνοδευτική έκθεση προόδου του 2012 για την Ισλανδία, που εγκρίθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ισλανδία, και ειδικότερα εκείνα της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση[1], της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία[2] και της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου 2011 για την Ισλανδία[3],

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα στις 14 Ιανουαρίου 2013 συμφωνία για τη διαχείριση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στο διάστημα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές και έχοντας υπόψη το κυβερνητικό σύμφωνο που υπέγραψαν στις 22 Μαΐου 2013 το Κόμμα της Προόδου και το Κόμμα της Ανεξαρτησίας,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που έκαναν στις 13 Ιουνίου ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας κ. Gunnar Bragi Sveinsson και ο αρμόδιος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Επίτροπος κ. Štefan Füle,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία ξεκίνησαν στις 27 Ιουλίου 2010 μετά από έγκριση του Συμβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 27 κεφάλαια έχουν ανοίξει για διαπραγμάτευση, εκ των οποίων τα 11 έχουν προσωρινά κλείσει·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νεοεκλεγείσα ισλανδική κυβέρνηση έχει διακόψει την ενταξιακή διαδικασία και τελεί εν εξελίξει μια αξιολόγηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και των εξελίξεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα αυτά στο εθνικό κοινοβούλιο (το Althingi)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της Ισλανδικής Κυβέρνησης ότι δεν θα συνεχιστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις χωρίς να προηγηθεί εθνικό δημοψήφισμα·

1.  επισημαίνει ότι, βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τη θετική ψήφο στο εθνικό κοινοβούλιο (το Althingi), η ισλανδική κυβέρνηση υπέβαλε αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 17 Ιουλίου 2009·

2.  χαιρετίζει την προοπτική της προσχώρησης ως νέου κράτους μέλους της ΕΕ μιας χώρας με μια δημοκρατική παράδοση χαρακτηριζόμενη από εύρυθμη λειτουργία, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνία των πολιτών·

3.  επισημαίνει ότι η Ισλανδία είναι γενικώς ικανή να τηρήσει της υποχρεώσεις της σε σχέση με την ένταξη στην ΕΕ, λαμβανομένης μάλιστα υπόψη της συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

4.  τονίζει τον διαφανή και συμμετοχικό τρόπο διεξαγωγής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και επικροτεί το άνοιγμα των 27 διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το προσωρινό κλείσιμο των 11 εξ αυτών, ως ένδειξη της προόδου που έχει επιτελεσθεί στην ενταξιακή διεργασία·

5.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί πλήρως την δέσμευσή της να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη διεργασία της ενταξιακής διαπραγμάτευσης·

6.  επισημαίνει ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις φανερώνουν ότι η πλειοψηφία των Ισλανδών επιθυμεί την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

7.  επισημαίνει ότι η Ισλανδία διατηρεί καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη·

8.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση της ισλανδικής κυβέρνησης να μην περιμένει την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων προτού διενεργήσει δημοψήφισμα· προσδοκεί την κοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και των εξελίξεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την επανεξέτασή της εκ μέρους του Althingi· προσφέρεται να βοηθήσει στην προετοιμασία αυτής της αξιολόγησης· ελπίζει ότι η σχετική αξιολόγηση μπορεί να οριστικοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω και αναμένει τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων στην πορεία, συμπεριλαμβανομένης αποφάσεως σχετικά με το αν θα διεξαχθεί ή όχι δημοψήφισμα για την εξακολούθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

9.  ελπίζει ότι το δημοψήφισμα θα οργανωθεί σε εύθετο χρονικό πλαίσιο·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο του Althingi και στην κυβέρνηση της Ισλανδίας.