Menettely : 2013/2932(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0005/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0005/2014

Keskustelut :

PV 15/01/2014 - 19
CRE 15/01/2014 - 19

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0041

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 113kWORD 52k
7.1.2014
PE527.188v01-00
 
B7-0005/2014

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Islantia koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta ja vaalien jälkeisistä näkymistä (2013/2932(RSP))


Cristian Dan Preda ulkoasiainvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Islantia koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta ja vaalien jälkeisistä näkymistä (2013/2932(RSP))  
B7‑0005/2014

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 17. kesäkuuta 2010 tekemän päätöksen aloittaa liittymisneuvottelut Islannin kanssa,

–   ottaa huomioon Islannin liittymistä Euroopan unioniin koskeneen konferenssin tulokset,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Laajentumisstrategia sekä vuosien 2012 ja 2013 tärkeimmät haasteet” (COM(2012)0600) ja siihen liittyvän 10. lokakuuta 2012 hyväksytyn Islantia koskevan vuoden 2012 edistymiskertomuksen,

–   ottaa huomioon aikaisemmat Islantia koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 7. heinäkuuta 2010 Islannin hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi(1), 7. huhtikuuta 2011 Islantia koskevasta vuoden 2010 edistymiskertomuksesta(2) ja 14. maaliskuuta 2012 Islantia koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta(3) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 14. tammikuuta 2013 hyväksytyn sopimuksen liittymisneuvottelujen käymisestä parlamenttivaaleja edeltävänä aikana ja 22. toukokuuta 2013 hyväksytyn Edistyspuolueen ja Itsenäisyyspuolueen hallitusohjelman,

–   ottaa huomioon Islannin ulkoministerin Gunnar Bragi Sveinssonin ja laajentumisesta ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenen Štefan Fülen 13. kesäkuuta 2013 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Islanti täyttää Kööpenhaminan kriteerit ja että liittymisneuvottelut Islannin kanssa käynnistettiin 27. heinäkuuta 2010 neuvoston hyväksynnän jälkeen;

B.  ottaa huomioon, että neuvotteluille on avattu 27 lukua, joista 11 lukua on suljettu toistaiseksi;

C. ottaa huomioon, että äskettäin valittu Islannin hallitus on keskeyttänyt liittymisprosessin ja valmistelee parhaillaan arviointia liittymisneuvotteluista ja Euroopan unionin kehityksestä Islannin parlamentissa (Althingi) asiasta käytävää keskustelua varten;

D. ottaa huomioon, että Islannin hallitus on ilmoittanut, että liittymisneuvottelujen jatkaminen riippuu niitä edeltävästä kansanäänestyksestä;

1.  toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti ja Althingin puoltavan äänestystuloksen johdosta Islannin hallitus haki Euroopan unionin jäsenyyttä 17. heinäkuuta 2009;

2.  pitää myönteisenä mahdollisuutta, että Euroopan unioniin liittyy uusi jäsenvaltio, jossa on hyvin toimiva demokratia, vahvat instituutiot ja kansalaisyhteiskunta;

3.  toteaa, että Islannilla on hyvät yleiset valmiudet täyttää jäsenyysvelvoitteet, sillä maa osallistuu jo Euroopan talousalueen toimintaan;

4.  korostaa liittymisneuvottelujen avoimuutta ja osallistavaa neuvotteluprosessia ja pitää myönteisenä, että neuvotteluille on avattu 27 lukua ja että 11 lukua on suljettu toistaiseksi, mikä on osoitus liittymisprosessissa saavutetusta hyvästä edistymisestä;

5.  korostaa, että Euroopan unioni on edelleen täysin sitoutunut jatkamaan liittymisneuvotteluja ja saattamaan ne päätökseen;

6.  panee merkille, että viimeaikaisten mielipidetutkimusten mukaan valtaosa islantilaisista haluaa saattaa liittymisneuvottelut päätökseen;

7.  panee merkille, että Islanti on edelleen virallinen hakijamaa;

8.  panee merkille Islannin hallituksen päätöksen olla odottamatta liittymisneuvottelujen päättymistä ennen kansanäänestyksen järjestämistä; odottaa mielenkiinnolla Althingissa käytävää keskustelua ja uudelleentarkastelua liittymisneuvottelujen arvioinnista ja kehityksestä Euroopan unionissa; tarjoutuu osallistumaan mainitun arvioinnin valmisteluun; toivoo, että arviointi saadaan valmiiksi ajoissa ja odottaa tulevaa kehitystä koskevia päätöksiä, päätös liittymisneuvottelujen jatkamista koskevasta mahdollisesta kansanäänestyksestä mukaan luettuna;

9.  toivoo, että kansanäänestys järjestetään kohtuullisen ajan kuluessa;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Islannin parlamentin puhemiehelle ja Islannin hallitukselle.

 

(1)

EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 73.

(2)

EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 89.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0084.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö