Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0005/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0005/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Islandijos 2012 m. pažangos ataskaitos ir perspektyvų po rinkimų

7.1.2014 - ((2013/2932(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Cristian Dan Preda Užsienio reikalų komiteto vardu

Procedūra : 2013/2932(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0005/2014
Pateikti tekstai :
B7-0005/2014
Priimti tekstai :

B7‑0005/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl Islandijos 2012 m. pažangos ataskaitos ir perspektyvų po rinkimų

((2013/2932(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą pradėti derybas dėl Islandijos stojimo į ES,

–   atsižvelgdamas į Stojimo į Europos Sąjungą konferencijos su Islandija rezultatus,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „2011–2013 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ ir pridėtą Islandijos 2012 m. pažangos ataskaitą (COM(2012) 0600),

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Islandijos, ypač į 2010 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl Islandijos paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje[1], į 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl Islandijos 2010 m. pažangos ataskaitos[2] ir į 2012 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Islandijos 2011 m. pažangos ataskaitos[3],–  atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 14 d. susitarimą dėl vadovavimo stojimo į Europos Sąjungą deryboms parlamento rinkiminės kampanijos metu ir į 2013 m. gegužės 22 d. surengtą vyriausybinę Pažangos partijos ir Nepriklausomybės partijos platformą,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 13 d. Islandijos užsienio reikalų ministro Gunnaro Bragi Sveinssono ir už plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingo Komisijos nario Štefano Füles pareiškimus,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Islandija atitinka Kopenhagos kriterijus ir 2010 m. liepos 27 d., gavus Tarybos sutikimą, su Islandija pradėtos stojimo derybos;

B.  kadangi derybos pradėtos dėl 27 skyrių ir dėl 11 iš jų preliminariai užbaigtos;

C. kadangi naujai išrinkta Islandijos vyriausybė sustabdė stojimo į ES procesą ir šiuo metu rengiamas stojimo derybų ir pokyčių Europos Sąjungoje vertinimas, atsižvelgiant į diskusijas Islandijos parlamente (Altinge) šiais klausimais;

D. kadangi Islandijos vyriausybė pareiškė, kad stojimo derybos bus tęsiamos tik po to, kai bus surengtas referendumas;

1.  pažymi, kad remdamasi Europos Sąjungos sutarties 49 straipsniu ir po palankaus balsavimo Altinge 2009 m. liepos 17 d. Islandijos vyriausybė pateikė paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje;

2.  džiaugiasi perspektyva, kad nauja valstybė narė būtų šalis, turinti nuo seno puoselėjamas demokratijos tradicijas ir tvirtas institucijas bei pilietinę visuomenę;

3.  pažymi, kad Islandija turi gerų bendrų pajėgumų prisiimti narystės įsipareigojimus, visų pirma dėl to, kad ji dalyvauja Europos ekonominėje erdvėje;

4.  pabrėžia skaidrią ir įtraukią stojimo derybų eigą ir palankiai vertina, kad pradėtos derybos dėl 27 derybų skyrių ir kad dėl 11 iš jų jos preliminariai baigtos, nes tai rodo stojimo procese padarytą didelę pažangą;

5.  pabrėžia, kad Europos Sąjunga lieka visapusiškai įsipareigojusi tęsti ir užbaigti stojimo derybų procesą;

6.  pažymi, kad naujausios viešosios nuomonės apklausos rodo, kad dauguma islandų nori užbaigti stojimo derybas;

7.  pažymi, kad Islandija ir toliau apibūdinama kaip paraišką pateikusi valstybė;

8.  atsižvelgia į Islandijos vyriausybės sprendimą surengti referendumą nelaukiant stojimo derybų pabaigos; laukia Altinge vyksiančių diskusijų ir apžvalgos stojimo derybų vertinimo ir pokyčių Europos Sąjungoje klausimu; siūlo savo pagalbą rengiant tokį vertinimą; tikisi, kad atitinkamas vertinimas gali būti laiku užbaigtas, ir laukia tolesnių sprendimų galvojant apie ateitį, įskaitant sprendimą, ar rengti referendumą dėl tolesnių stojimo derybų, ar jo nerengti;

9.  tikisi, kad referendumas bus surengtas artimu laiku;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Altingo pirmininkui ir Islandijos vyriausybei.