Projekt rezolucji - B7-0005/2014Projekt rezolucji
B7-0005/2014

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektyw powyborczych

  7.1.2014 - (2013/2932(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia Komisji
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Cristian Dan Preda w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych

  Procedura : 2013/2932(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0005/2014
  Teksty złożone :
  B7-0005/2014
  Teksty przyjęte :

  B7‑0005/2014

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektyw powyborczych

  (2013/2932(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Islandią,

  –   uwzględniając wyniki konferencji akcesyjnych z Islandią,

  –   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2012-2013” (COM(2012)0600) oraz towarzyszące mu sprawozdanie w sprawie postępów Islandii w 2012 r. przyjęte w dniu 10 października 2012 r.,

  –   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące Islandii, zwłaszcza rezolucję z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wniosku Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej[1], rezolucję z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2010 r.[2] oraz rezolucję z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2011 r.[3],

  –   uwzględniając umowę dotyczącą zarządzania negocjacjami akcesyjnymi UE w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne przyjętą w dniu 14 stycznia 2013 r. oraz platformę rządową zorganizowaną przez Partię Postępu oraz Partię Niepodległości w dniu 22 maja 2013 r.,

  –   uwzględniając oświadczenia z dnia 13 czerwca 2013 r. złożone przez ministra spraw zagranicznych Islandii Gunnara Bragiego Sveinssona oraz komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Štefana Fülego,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że Islandia spełnia kryteria kopenhaskie oraz że w dniu 27 lipca 2010 r., po zatwierdzeniu przez Radę, Unia Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Islandią;

  B.  mając na uwadze, że otwarto 27 rozdziałów negocjacyjnych, z czego 11 tymczasowo zamknięto;

  C. mając na uwadze, że nowo wybrany rząd Islandii wstrzymał proces akcesyjny i że obecnie przeprowadzana jest ocena negocjacji akcesyjnych oraz rozwoju wydarzeń w Unii Europejskiej w związku z debatą dotyczącą tych kwestii w parlamencie islandzkim (Althing);

  D. mając na uwadze, że rząd islandzki ogłosił, iż negocjacje akcesyjne nie będą kontynuowane bez przeprowadzenia wcześniejszego referendum krajowego;

   

  1.  zauważa, że zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w następstwie pomyślnego głosowania w Althingu rząd islandzki wystąpił o członkostwo w Unii Europejskiej dnia 17 lipca 2009 r.;

  2.  z zadowoleniem przyjmuje perspektywę przyjęcia jako nowego państwa członkowskiego kraju, który charakteryzuje się utrwaloną tradycją dobrze funkcjonującej demokracji, silnymi instytucjami i społeczeństwem obywatelskim;

  3.  zwraca uwagę na ogólnie dobrą zdolność Islandii do podjęcia obowiązków wynikających z członkostwa, zwłaszcza mając na uwadze jej uczestnictwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  4.  podkreśla przejrzysty i otwarty przebieg negocjacji akcesyjnych i z zadowoleniem przyjmuje otwarcie 27 rozdziałów negocjacyjnych oraz tymczasowe zamknięcie 11 spośród nich, co uwydatnia znaczne postępy w procesie akcesyjnym;

  5.  podkreśla, że Unia Europejska pozostaje w pełni zdecydowana, aby kontynuować i zakończyć proces negocjacji akcesyjnych;

  6.  zauważa, że niedawne sondaże opinii publicznej pokazują, iż większość Islandczyków chce zakończenia negocjacji akcesyjnych;

  7.  zauważa, że Islandia jest nadal klasyfikowana jako państwo ubiegające się o członkostwo;

  8.  przyjmuje do wiadomości decyzję rządu islandzkiego, który postanowił nie czekać z przeprowadzeniem referendum do zakończenia negocjacji akcesyjnych; oczekuje na debatę parlamentarną dotyczącą oceny negocjacji akcesyjnych i rozwoju wydarzeń w Unii Europejskiej oraz na przegląd tej oceny przez parlament islandzki; oferuje pomoc w przygotowaniu takiej oceny; wyraża nadzieję, że odnośna ocena zostanie dokonana w odpowiednim czasie i oczekuje na dalsze decyzje, w tym decyzję dotyczącą przeprowadzenia referendum w sprawie kontynuacji negocjacji akcesyjnych;

  9.  wyraża nadzieję, że referendum zostanie przeprowadzone w możliwych do przewidzenia ramach czasowych;

  10. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz przewodniczącemu parlamentu (Althing) i rządowi Islandii.