Postup : 2013/2974(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0007/2014

Předložené texty :

B7-0007/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 8.4
CRE 16/01/2014 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0036

NÁVRH USNESENÍ
PDF 138kWORD 74k
7. 1. 2014
PE527.192v01-00
 
B7-0007/2014

předložený v souladu s čl. 88 odst. 2 a 3 jednacího řádu


o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (2013/2974(RSP)


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Matthias Groote

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu  rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES    
B7‑0007/2014

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (COM(2013)0758),

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Komise o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera (D003697/01) za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, který byl dne 25. února 2009 předložen k hlasování ve výboru v souladu s článkem 30 směrnice 2001/18/ES ,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS(1), a zejména na čl. 18 odst. 1 první pododstavec uvedené směrnice,

–   s ohledem na hlasování o kukuřici 1507, které proběhlo ve výboru podle článku 30 směrnice 2001/18/ES dne 25. února 2009 a v němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–   s ohledem na šest vědeckých stanovisek týkajících se kukuřice 1507, která od roku 2005 do listopadu 2012 vydala vědecká komise pro geneticky modifikované organismy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin,

–   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glufosinát(2),

–   s ohledem na závěry o geneticky modifikovaných organismech, které Rada pro životní prostředí přijala dne 6. prosince 2008,

–   s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 5. července 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území(3),

–   s ohledem na zvláštní zprávu Eurobarometru 354 o rizicích souvisejících s potravinami(4),

–   s ohledem na rozsudek Tribunálu Evropské unie(sedmého senátu) ze dne 26. září 2013 o žádosti týkající se záměrného uvolňování kukuřice linie 1507 do životního prostředí(5),

–   s ohledem na čl. 5 odst. 5 a článek 8 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(6),

–   s ohledem na čl. 88 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že čl. 18 odst. 1 směrnice 2001/18/ES stanovuje, že rozhodnutí o záměrném uvolnění geneticky modifikovaných organismů musí obsahovat tytéž informace jako ty, které jsou uvedené v čl. 19 odst. 3;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 19 odst. 3 směrnice 2001/18/ES stanoví, že písemný souhlas uvedený v článku 18 musí ve všech případech výslovně stanovit podmínky pro ochranu mj. určitých ekosystémů/prostředí nebo zeměpisných oblastí;

C. vzhledem k tomu, že takové ustanovení v návrhu Komise chybí;

D. vzhledem k tomu, že stálý výbor ve svém hlasování o návrhu Komise týkajícím se povolení dne 25. února 2009 nepřijal žádné stanovisko; vzhledem k tomu, že pro návrh hlasovalo jen 6 členských států, zatímco 12 hlasovalo proti a 7 se hlasování zdrželo;

E.  vzhledem k tomu, že na základě doporučení úřadu EFSA a s cílem splnit podmínky pro udělení povolení Komise návrh podstatně změnila, např. pokud jde o předpisy pro označování, sledování a postupy plánu řízení rezistence hmyzu;

F.  vzhledem k tomu, že součástí změn verze, o níž hlasoval stálý výbor dne 25. února 2009, je mj. odstranění odkazů na toleranci kukuřice 1507 vůči glufosinátu a vložení požadavku, aby byly příslušné subjekty informovány, že by tento produkt neměly používat ve spojení „s glufosinátovými herbicidy jiným než konvenčním způsobem obvyklým v případě kukuřice, která vůči glufosinátu tolerantní není“;

G. vzhledem k tomu, že návrh nebyl projednán s odborníky z členských států a nehlasoval o něm stálý výbor, ale byl přímo předán Radě ministrů;

H. vzhledem k tomu, že rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 26. září 2013, pokud jde o žádost společnosti Pioneer Hi-Bred International týkající se záměrného uvolňování kukuřice linie 1507 do životního prostředí, nebrání Komisi v tom, aby svůj postoj přehodnotila a stálému výboru předložila nový návrh na základě usnesení Parlamentu v souladu s čl. 8 odst. 1 rozhodnutí Rady 1999/468/ES a povolení kukuřice 1507 nedoporučila;

Posouzení rizika úřadem EFSA

I.   vzhledem k tomu, že po hlasování ve stálém výboru a na žádost Komise vydal úřad EFSA tři vědecká stanoviska, kterými aktualizoval svá dřívější posouzení rizika a doporučení v oblasti řízení rizik;

J.   vzhledem k tomu, že ve svém stanovisku z února 2012 úřad EFSA nevyjádřil výslovně souhlasný názor se závěrem žadatele, že studie, na niž se žadatel odvolává, dostatečným způsobem prokazuje, že riziko kukuřice 1507 pro necílové organismu z řádu Lepidoptera v EU je zanedbatelné, a namísto toho poukázal na skutečnost, že vysoce citliví necíloví motýli a můry můžou být při vystavení pylu kukuřice 1507 ohroženi(7);

K. vzhledem k tomu, že Cry1F, Bt-toxin produkovaný kukuřicí 1507, se liší od běžných druhů Bt-toxinu a je prokázáno, že na necílové organismy řádu Lepidoptera má odlišné účinky; vzhledem k tomu, že protein Cry 1F byl dosud předmětem jen mála studií a že žádná z nich se netýkala jeho účinků na vodní druhy ani půdní organismy; vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvádí, že množství proteinu Cry1F v pylu kukuřice 1507 je přibližně 350krát vyšší, než je obsah proteinu Cry1Ab v pylu kukuřice MON 810(8);

L.  vzhledem k tomu, že společnost Pioneer odmítla na žádost Komise pozměnit svoji žádost o povolení a předložit dodatečné dokumenty týkající se opatření pro sledování a snížení rizika pro necílové organismy;

M. vzhledem k tomu, že úřad EFSA uznává, že ve svém posouzení rizika nezvážil potenciální rizika spojená s další vlastností kukuřice 1507, a to s její tolerancí vůči herbicidu glufosinátu amonnému(9), ačkoli tato vlastnost může vést ke zvýšenému používání glufosinátu;

Glufosinát

N. vzhledem k tomu, že úřad EFSA má v rámci posouzení rizika pro životní prostředí hodnotit nepřímé důsledky, jako je používání pesticidů, na biodiverzitu a necílové organismy a posuzovat dopady, které mohou mít jednotlivé geneticky modifikované plodiny tolerantní k herbicidům tím, že způsobí změnu zemědělských postupů (včetně jiných způsobů používání herbicidů)(10);

O. vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci a splňuje proto kritéria pro vyloučení vymezená v nařízení (ES) č. 1107/2009; vzhledem k tomu, že u látek, které již byly schváleny, se kritéria pro vyloučení uplatní v okamžiku, kdy je třeba schválení obnovit; vzhledem k tomu, že schválení glufosinátu skončí platnost v roce 2017(11); vzhledem k tomu, že používání glufosinátu by proto mělo v zásadě skončit v roce 2017;

P.  vzhledem k tomu, že v zemích mimo EU, například ve Spojených státech nebo v Kanadě, nabízí výrobce kukuřici 1507 jako plodinu tolerantní ke glufosinátu, zatímco u žádosti v EU žadatel tvrdí, že gen tolerance vůči glufosinátu měl být použit pouze jako markerový gen;

Q. vzhledem k tomu, že není jasné, jak Komise hodlá uplatňovat budoucí zákaz používání glufosinátu, dokud je tato látka stále dostupná na trhu;

Celková situaceoblasti geneticky modifikovaných organismůEU

R.  vzhledem k tomu, že od roku 2010, kdy byla povolena odrůda bramboru Amflora, nebyl za účelem pěstování v EU povolen žádný geneticky modifikovaný organismus; vzhledem k tomu, že toto povolení bylo Tribunálem Evropské unie dne 13. prosince 2013 zrušeno a že jedinou plodinou, jejíž pěstování je povoleno je kukuřice MON 810, přičemž i na prodloužení povolení pro pěstování této plodiny se čeká již několik let;

S.  vzhledem k tomu, že Rada pro životní prostředí ve svých výše zmíněných závěrech ze dne 4. prosince 2008 potvrdila obecně uznávaný fakt, že v rámci posouzení rizika dosud nebyly řádně zohledněny dlouhodobé dopady pěstování geneticky modifikovaných organismů ani dopady na necílové organismy;

T.  vzhledem k tomu, že Rada(12) a Parlament(13) uznávají, že je třeba zpřísnit posuzování rizika dlouhodobých dopadů geneticky modifikovaných organismů a provádět nezávislý výzkum potenciálních rizik spojených se záměrným uvolňováním geneticky modifikovaných organismů nebo jejich uváděním na trh, což mimo jiné znamená, že je třeba umožnit nezávislým výzkumníkům přístup ke všem relevantním materiálům;

U. vzhledem k tomu, že u valné většiny spotřebitelů vzbuzují geneticky modifikované potraviny obavy, na což poukázala mj. i zvláštní zpráva Eurobarometru 354 z roku 2010; vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice 1507 nenabízí spotřebitelům žádné výhody;

1.  vyjadřuje nesouhlas s přijetím návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES;

2.  domnívá se, že návrh rozhodnutí Rady překračuje rámec prováděcích pravomocí vyplývajících ze směrnice 2001/18/ES;

3.  vyzývá Radu, aby návrh Komise zamítla;

4.  vyzývá Komisi, aby nepředkládala další návrhy na povolení nových geneticky modifikovaných odrůd a aby neobnovovala ty stávající, dokud nebudou podstatně zlepšeny metody posuzování rizika;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 27.

(3)

Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 351.

(4)

http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901

(6)

Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm

(8)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2429.pdf

(9)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm

(10)

Dopis Komise úřadu EFSA ze dne 8. září 2008 týkající se posuzování rizika rostlin tolerantních k herbicidům pro životní prostředí

(11)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:CS:PDF

(12)

Závěry Rady pro životní prostředí ze dne 4. prosince 2008.

(13)

Postoj přijatý v prvním čtení dne 5. července 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území, Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 351.

Právní upozornění - Ochrana soukromí