Návrh usnesení - B7-0008/2014Návrh usnesení
B7-0008/2014

NÁVRH USNESENÍ o strategii EU v oblasti bezdomovectví

8. 1. 2014 - (2013/2994(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Csaba Őry, Ivo Belet, Roberta Angelilli za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0008/2014

Postup : 2013/2994(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0008/2014

B7‑0008/2014

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU v oblasti bezdomovectví

(2013/2994(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 34 této listiny,

–   s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu Rady Evropy, především na její článek 31,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2010 nazvané „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost“ (COM(2010)0758),

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

–   s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ[1],

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“ (COM(2010)0636),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že všichni lidé se rodí svobodní, s rovnocennou důstojností a stejnými právy a že je odpovědností členských států tato práva podporovat a zaručit je prostřednictvím své ústavy a veřejných zdravotnických systémů; vzhledem k tomu, že v EU existují genderové nerovnosti, pokud jde o přístup ke zdravotní péči a výsledky v oblasti zdraví;

B.  vzhledem k tomu, že základní hodnoty EU musí být dodržovány i v případě krize a přístup k péči, ke zdravotní péči a k sociální pomoci by měl být v Evropské Unii považován za základní právo pro všechny;

C. vzhledem k tomu, že bezdomovectví postihuje obyvatele členských států;

D. vzhledem k tomu, že bezdomovectví představuje jednu z nejhorších forem chudoby a strádání;

E.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví je svou podstatou komplexní problém a vyžaduje komplexní politické řešení;

F.  vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 a její cíl, kterým je záchrana alespoň 20 milionů lidí před rizikem chudoby a sociálního vyloučení do roku 2020, představují zásadní přínos pro boj proti všem formám chudoby a sociálního vyloučení, včetně bezdomovectví;

G. vzhledem k tomu, že EU má nejrozvinutější sociální systém ochrany ve světě s nejvyššími příspěvky na sociální služby pro občany;

H. vzhledem k tomu, že je stále více lidí, kteří nemají dostatek jídla a trpí vážnou materiální deprivací;

I.   vzhledem k tomu, že snižovat chudobu v Unii pomáhá Fond evropské pomoci nejchudším osobám, který podporuje programy praktické pomoci, a snaží se tak řešit otázky nedostatku potravin a bezdomovectví;

1.  domnívá se, že úsporná opatření by za žádných okolností neměla občany připravit o přístup k základním sociálním a zdravotnickým službám;

2.  vyzývá Komisi, aby vypracovala studie o podmínkách, v nichž bezdomovci žijí, příčinách jejich chudoby a typech pomoci, kterou potřebují, a aby zveřejnila příslušné údaje;

3.  naléhavě žádá členské státy, aby bezdomovectví předcházely a aby bezdomovcům poskytovaly nezbytnou péči;

4.  naléhavě žádá členské státy, aby zajistily, že v plnění cíle, jímž je zamezení života bezdomovců na ulicích, bylo dosahováno významného pokroku;

5.  očekává, že členské státy vypracují návrh preventivních opatření řešících otázky bezdomovectví a tato opatření provedou;

6.  žádá proto o vypracování ambiciózní integrované strategie EU, která se bude opírat o strategie na vnitrostátní a regionální úrovni a jejímž dlouhodobým cílem bude vymýcení bezdomovectví prostřednictvím širšího rámce sociálního začleňování;

7.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v prosazování strategie EU v oblasti bezdomovectví a aby do boje proti bezdomovectví zapojila všechny zainteresované strany, včetně celostátních, regionálních a místních tvůrců politiky;

8.  upozorňuje na skutečnost, že boj proti bezdomovectví je z velké části úkolem členských států a že Evropská unie odpovídá za činnost členských států v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a strategie EU 2020;

9.  očekává, že členské státy uskuteční program FEAD rychle a účinně;

10. žádá, aby strategie EU v oblasti bezdomovectví nebyla pouhým sledováním a podáváním zpráv a aby poskytla balíček opatření na rozvoj a podporu účinných vnitrostátních a regionálních strategií v oblasti bezdomovectví;

11. poznamenává, že mezi bezdomovci jsou ženy a děti utíkající před domácím násilím;

12. vyzývá proto členské státy, aby ve spolupráci s příslušnými charitativními organizacemi zajišťovaly poradenství a ubytování, a poskytovaly tak bezdomovcům ochranu před deštěm a chladem, ale i před násilím, které je běžným rysem života na ulici;

13. zdůrazňuje, že mnozí bezdomovci mají problémy zvládat každodenní život a jsou nuceni žít v nelidských podmínkách;

14. vyzývá proto k tomu, aby byla dotčeným jednotlivcům poskytována komplexní podpora, zdravotní péče a potraviny;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.