Menetlus : 2013/2994(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0008/2014

Esitatud tekstid :

B7-0008/2014

Arutelud :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Hääletused :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0043

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.193v01-00
 
B7-0008/2014

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


ELi kodutuse kaotamise strateegia (2013/2994(RSP))


Csaba Őry, Ivo Belet, Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta (2013/2994(RSP))  
B7‑0008/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 34,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu läbivaadatud Euroopa sotsiaalhartat, eriti selle artiklit 31,

–   võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2010. aasta teatist „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik” (COM(2010)0758),

–   võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–   võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust(1),

–   võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

–   võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020. Uued sammud tõketeta Euroopa suunas” (COM(2010)0636),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kõik inimesed on sündinud vabana, sama inimväärikuse ja õigustega ning liikmesriikide kohustus on edendada neid õigusi ja tagada need oma põhiseaduse ja tervishoiusüsteemi kaudu; arvestades, et tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja tervisenäitajate osas esineb kõikjal ELis soolist ebavõrdsust;

B.  arvestades, et ELi põhiväärtusi peab austama ka kriisiolukorras ning juurdepääsu hooldus- ja tervishoiuteenustele ning sotsiaalabile tuleks käsitada kõikide ELi kodanike põhiõigusena;

C. arvestades, et kodutus mõjutab inimeste elu liikmesriikides;

D. arvestades, et kodutuse puhul on tegemist vaesuse ja tõrjutuse äärmuslikuma vormiga;

E.  arvestades, et kodutus on oma olemuselt mitmetahuline probleem ja nõuab mitmekülgset poliitilist reageeringut;

F.  arvestades, et strateegia „Euroopa 2020” ja selle peamine eesmärk – aidata 2020. aastaks vähemalt 20 miljonit inimest välja vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohust – annab tugevalt uut hoogu võitlusele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kõikide vormide, sealhulgas ka kodutuse vastu;

G. arvestades, et ELis on maailma kõige paremini arenenud sotsiaalkaitsesüsteem, mille puhul kodanikud maksavad kõrgeimaid makse sotsiaalteenuste kulude katmiseks;

H. arvestades, et järjest suuremal arvul inimestel ei ole piisavalt toitu ja nad kannatavad tõsise materiaalse puuduse all;

I.   arvestades, et Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks aitab vähendada vaesust liidus, toetades toidupuudusega ja kodutusega võitlemisele suunatud konkreetseid abiprogramme;

1.  on seisukohal, et kokkuhoiumeetmed ei tohiks mitte mingil juhul võtta kodanikelt juurdepääsu põhilistele sotsiaal- ja tervishoiuteenustele;

2.  kutsub komisjoni üles viima läbi uuringuid kodutute isikute elutingimuste, nende vaesuse põhjuste ja vajatava abi liikide kohta ning tegema asjaomased andmed avalikuks;

3.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid ennetaksid kodutuks jäämist ja pakuksid kodututele vajalikku hooldust;

4.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid märkimisväärsete edusammude tegemise tänavakodutuse kaotamise eesmärgi saavutamise suunas;

5.  ootab, et liikmesriigid koostavad ja rakendavad asjakohased ennetusmeetmed kodutuse probleemi lahendamiseks;

6.  nõuab seetõttu, et töötataks välja ambitsioonikas ja terviklik ELi strateegia, mida toetavad riiklikud ja piirkondlikud strateegiad ning mille pikaajaline eesmärk laiemas sotsiaalse kaasatuse raamistikus on kodutuse kaotamine;

7.  kutsub komisjoni üles jätkama ELi kodutuse kaotamise strateegia jõustamist ning kaasama kodutusevastasesse võitlusesse kõik sidusrühmad, sealhulgas riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikakujundajad;

8.  rõhutab asjaolu, et võitlus kodutusega on peamiselt liikmesriikide vastutusalas ja et Euroopa Liit toetab liikmesriikide meetmeid Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks ja strateegia „Euroopa 2020” kaudu;

9.  ootab, et liikmesriigid rakendaksid Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks programmi kiiresti ja tõhusalt;

10. nõuab, et ELi kodutuse kaotamise strateegia ei piirduks järelevalve ja aruandlusega, vaid sisaldaks tegevuspaketti, millega toetataks tulemuslike riiklike ja piirkondlike kodutuse kaotamise strateegiate väljatöötamist ja täitmist;

11. märgib, et kodutute isikute hulka kuuluvad koduvägivalla eest põgenevad naised ja lapsed;

12. palub liikmesriikidel seetõttu teha koostööd asjaomaste abiorganisatsioonidega nõustamise ja majutuse pakkumiseks, et kodututele isikutele pakutaks kaitset vihma ja külma ning vägivalla eest, mis on tänaval elamise igapäevane osa;

13. juhib tähelepanu sellele, et paljud kodutud isikud peavad võitlust eluga toimetulekuks ja peavad elama ebainimlikes tingimustes;

14. nõuab seetõttu ulatusliku toetuse, meditsiiniabi ja toidu kättesaadavaks tegemist kõnealustele isikutele;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikidele.

(1)

EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika