Procedūra : 2013/2994(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0008/2014

Pateikti tekstai :

B7-0008/2014

Debatai :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Balsavimas :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0043

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 125kWORD 59k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.193v01-00
 
B7-0008/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP))


Csaba Őry, Ivo Belet, Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP))  
B7‑0008/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 34 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į pataisytą Europos Tarybos Europos socialinę chartiją, ypač į jos 31 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa“ (COM(2010) 0758),

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės(1),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ (COM(2010) 0636),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi visi žmonės gimsta laisvi, turi vienodą orumą ir teises ir kadangi valstybėms narėms tenka atsakomybė skatinti šias teises ir jas užtikrinti savo konstitucijoje ir visuomenės sveikatos sistemose; kadangi visoje ES yra lyčių nelygybė tiek gaunant sveikatos priežiūrą, tiek su sveikata susijusių rezultatų požiūriu;

B.  kadangi pagrindinės ES vertybės turi būti gerbiamos net krizės atveju ir Europos Sąjungoje galimybė gauti priežiūros, sveikatos priežiūros paslaugas ir socialinę paramą turėtų būti vertinama kaip kiekvieno asmens pagrindinė teisė;

C. kadangi valstybių narių gyventojai susiduria su benamystės problema;

D. kadangi benamystė yra viena iš kraštutiniausių skurdo ir nepritekliaus formų;

E.  kadangi benamystė dėl jos pobūdžio yra daugialypė problema ir jai reikalingas daugialypės politikos atsakas;

F.  kadangi strategija „Europa 2020“ ir jos tikslas iki 2020 m. panaikinti skurdo ir socialinės atskirties riziką bent 20 mln. žmonių yra esminis indėlis kovojant su įvairių formų skurdu ir socialine atskirtimi, įskaitant benamystę;

G. kadangi ES socialinės apsaugos sistema su didžiausiais socialinių išmokų gyventojams įnašais yra pažangiausia pasaulyje;

H. kadangi vis daugiau žmonių neturi pakankamai maisto ir kenčia nuo didelio materialinio nepritekliaus;

I.   kadangi Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas padeda mažinti skurdą Sąjungoje remdamas praktinės pagalbos programas, kuriomis siekiama kovoti su maisto trūkumu ir benamyste;

1.  mano, kad taikant griežtas taupymo priemones jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti pažeista piliečių teisė naudotis pagrindinėmis socialinėmis ir sveikatos priežiūros paslaugomis;

2.  ragina Komisiją ištirti, kokiomis sąlygomis gyvena benamiai, kokios jų skurdo priežastys ir kokios pagalbos jiems reikia, taip pat padaryti prieinamus susijusius duomenis;

3.  ragina valstybes nares užkirsti kelią benamystei ir užtikrinti reikalingą benamių priežiūrą;

4.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų padaryta didelė pažanga siekiant panaikinti gatvės benamystę;

5.  tikisi, kad valstybės narės parengs ir įgyvendins tinkamas prevencijos priemones, kuriomis siekiama spręsti benamystės problemą;

6.  taigi ragina parengti plataus užmojo, integruotą ES strategiją, kuri būtų grindžiama nacionalinėmis ir regioninėmis strategijomis ir kurioje būtų numatytas ilgalaikis benamystės panaikinimo tikslas įgyvendinant platesnę socialinės įtraukties programą;

7.  ragina Komisiją toliau vykdyti ES benamystės strategiją ir į kovą su benamyste įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant nacionalinius, regioninius ir vietinius politikos kūrėjus;

8.  pabrėžia, kad už kovą su benamyste iš esmės yra atsakingos valstybės narės ir kad Europos Sąjunga valstybių narių veiklą remia naudodama Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (FEAD) ir 2020 m. strategiją;

9.  tikisi, kad valstybės narės greitai ir veiksmingai įgyvendins FEAD programą;

10. ragina užtikrinti, kad ES kovos su benamyste strategija aprėptų ne tik stebėseną ir ataskaitų teikimą, bet pateiktų veiksmų, kuriais būtų remiamas veiksmingų nacionalinių ir regioninių kovos su benamyste strategijų rengimas ir įgyvendinimas, paketą;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad benamiais tampa ir nuo smurto šeimoje bėgančios moterys ir vaikai;

12. taigi ragina valstybes nares bendradarbiauti su atitinkamomis pagalbos organizacijomis, siekiant teikti konsultacijas ir apgyvendinimą, kad benamiams būtų pasiūlyta apsauga nuo lietaus ir šalčio, taip pat nuo smurto, kuris yra gyvenimo gatvėje kasdienis ypatumas;

13. pažymi, kad daug benamių stengiasi išgyventi ir yra priversti gyventi nežmoniškomis sąlygomis;

14. taigi ragina asmenims, kuriems reikia, teikti visapusę paramą, medicininę priežiūrą ir maistą;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.

(1)

OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Teisinė informacija - Privatumo politika