Procedure : 2013/2994(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0008/2014

Ingediende teksten :

B7-0008/2014

Debatten :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Stemmingen :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0043

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 121kWORD 52k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.193v01-00
 
B7-0008/2014

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement


over een EU-strategie tegen dakloosheid (2013/2994(RSP))


Csaba Őry, Ivo Belet, Roberta Angelilli namens de PPE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over een EU-strategie tegen dakloosheid (2013/2994(RSP))  
B7‑0008/2014

Het Europees Parlement,

–   gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 34 hiervan,

–   gezien het herziene Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, met name artikel 31 hiervan,

–   gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2010 getiteld "Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale cohesie" (COM(2010)0758),

–   gezien het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,

–   gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming(1),

–   gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020: een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

–   gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europese strategie inzake handicaps 2010‑2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa" (COM(2010)0636),

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat alle mensen vrij en gelijkwaardig geboren zijn en gelijke rechten hebben, en dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor bevordering en waarborging van deze rechten door middel van hun grondwetten en hun zorgstelsels; overwegende dat in de hele EU mannen en vrouwen geen gelijke toegang tot gezondheidszorg hebben en hun gezondheid niet van hetzelfde niveau is;

B.  overwegende dat de fundamentele waarden van de EU ook ten tijde van een crisis moeten worden gerespecteerd en dat de toegang tot zorg, gezondheidszorg en sociale bijstand moet worden beschouwd als een grondrecht voor iedereen in de EU;

C. overwegende dat dakloosheid mensen in de lidstaten treft;

D. overwegende dat dakloosheid een van de extreemste vormen van armoede en deprivatie is;

E.  overwegende dat dakloosheid per definitie een veelzijdig probleem is dat om een veelzijdige beleidsrespons vraagt;

F.  overwegende dat de Europa 2020-strategie, en het hoofddoel ervan om vóór 2020 het risico op armoede en sociale uitsluiting voor ten minste 20 miljoen mensen weg te nemen, een nieuwe impuls geeft aan de bestrijding van alle vormen van armoede en sociale uitsluiting, waaronder dakloosheid;

G. overwegende dat de EU kan bogen op 's werelds meest ontwikkelde stelsel voor sociale zekerheid, met de hoogste bijdragen voor sociale voorzieningen voor de bevolking;

H. overwegende dat een toenemend aantal mensen niet genoeg te eten heeft en lijdt onder ernstige materiële deprivatie;

I.   overwegende dat het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen bijdraagt aan terugdringing van armoede in de Unie door praktische hulpprogramma's te ondersteunen met het oog op de aanpak van voedseltekorten;

1.  is van oordeel dat bezuinigingsmaatregelen in geen geval burgers de toegang tot basale maatschappelijke en gezondheidsdiensten mogen ontnemen;

2.  verzoekt de Commissie studie te maken van de omstandigheden waarin dakloze mensen leven, de oorzaken van hun armoede en de soorten hulp die zij nodig hebben, en de relevante gegevens openbaar te maken;

3.  verzoekt de lidstaten dakloosheid te voorkomen en dakloze mensen de noodzakelijke zorg te bieden;

4.  dringt erop aan dat de lidstaten toezien op duidelijke voortgang bij de verwezenlijking van het doel om dakloosheid uit te bannen;

5.  vraagt de lidstaten passende preventieve maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren waarmee dakloosheid kan worden aangepakt;

6.  verzoekt daarom om de ontwikkeling van een ambitieuze, geïntegreerde EU-strategie, ondersteund door nationale en regionale strategieën, met als langetermijndoelstelling om binnen het bredere kader van sociale integratie dakloosheid uit te bannen;

7.  verzoekt de Commissie de EU-strategie tegen dakloosheid te blijven voortzetten en alle belanghebbenden te betrekken bij de bestrijding van dakloosheid, met inbegrip van nationale, regionale en lokale beleidsmakers;

8.  onderstreept het feit dat de bestrijding van dakloosheid grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt en dat de Europese Unie de activiteiten van de lidstaten dekt met het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) en met de EU 2020-strategie;

9.  verzoekt de lidstaten het FEAD-programma snel en efficiënt ten uitvoer te leggen;

10. verlangt dat in het kader van de EU-strategie inzake dakloosheid niet alleen toezicht wordt gehouden en verslag wordt uitgebracht, maar eveneens activiteiten worden ontwikkeld ter ondersteuning van de ontwikkeling en het behoud van doeltreffende nationale en regionale strategieën inzake dakloosheid;

11. wijst erop dat zich onder de daklozen vrouwen en kinderen bevinden die huiselijk geweld ontvluchten;

12. verlangt daarom dat de lidstaten samenwerken met de betreffende hulporganisaties voor het bieden van advies en huisvesting, zodat dakloze mensen bescherming wordt geboden tegen regen en kou en tegen het geweld dat een dagelijks terugkerend verschijnsel is in het leven op straat;

13. wijst erop dat veel dakloze mensen worstelen om het leven het hoofd te bieden en gedwongen worden te leven onder onmenselijke omstandigheden;

14. verlangt daarom dat de betrokken personen op alle fronten worden gesteund en dat medische zorg en voedsel voor hen beschikbaar wordt gesteld;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de lidstaten.

 

(1)

PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.

Juridische mededeling - Privacybeleid