Postup : 2013/2994(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0008/2014

Predkladané texty :

B7-0008/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0043

NÁVRH UZNESENIA
PDF 117kWORD 58k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.193v01-00
 
B7-0008/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994 (RSP)).


Csaba Őry, Ivo Belet, Roberta Angelilli v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994 (RSP)).  
B7‑0008/2014

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 34,

–   so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu Rady Európy, najmä na jej článok 31,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2010 o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť (COM(2010)0758),

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

–   so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér (COM(2010)0636),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže všetci ľudia sa rodia slobodní, s rovnakou dôstojnosťou a s rovnakými právami a keďže povinnosťou členských štátov je podporovať tieto práva a zaručiť ich dodržiavanie prostredníctvom ich ústav a systémov verejného zdravotníctva; keďže rodové rozdiely, pokiaľ ide o prístup k zdravotníckej starostlivosti a z toho vyplývajúce zdravotné dôsledky, existujú v celej EÚ;

B.  keďže základné hodnoty EÚ by sa mali rešpektovať aj v čase krízy a dostupnosť starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci by sa mala považovať za základné právo všetkých občanov v EÚ;

C. keďže bezdomovstvo postihuje obyvateľov členských štátoch;

D. keďže bezdomovstvo predstavuje jednu z najhorších foriem chudoby a núdze;

E.  keďže bezdomovstvo je svojou podstatou komplexný problém a vyžaduje si komplexné politické riešenie;

F.  keďže stratégia EÚ 2020 a jej hlavný cieľ zachrániť do roku 2020 pred hrozbou chudoby a sociálneho vylúčenia najmenej 20 miliónov ľudí dáva boju proti všetkým formám chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane bezdomovstva veľmi dôležitý podnet;

G. keďže EÚ má najvyspelejší systém sociálnej ochrany na svete s najväčšími príspevkami na sociálne dávky pre občanov;

H. keďže je stále viac ľudí, ktorí nemajú dostatok jedla a trpia vážnym materiálnym nedostatkom;

I.   keďže znižovať chudobu v Únii pomáha Fond európskej pomoci najodkázanejším osobám, ktorý podporuje programy praktickej pomoci, a snaží sa tak riešiť otázky nedostatku potravín a bezdomovstvo;

1.  domnieva sa, že úsporné opatrenia by za žiadnych okolností nemali zbavovať občanov prístupu k základným sociálnym a zdravotným službám a službám sociálneho zabezpečenia;

2.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdie o podmienkach, v ktorých bezdomovci žijú, príčinách ich chudoby a typoch pomoci, ktorú potrebujú, a aby zverejnila príslušné údaje;

3.  naliehavo žiada členské štáty, aby bezdomovstvu predchádzali a aby bezdomovcom zabezpečovali potrebnú starostlivosť;

4.  naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili dosiahnutie výrazného pokroku a cieľa odstrániť do roku 2015 pouličné bezdomovstvo;

5.  očakáva, že členské štáty vypracujú a implementujú návrh preventívnych opatrení riešiacich otázky bezdomovstva;

6.  požaduje preto rozvíjať ambicióznu a integrovanú stratégiu EÚ opierajúcu sa o celoštátne a regionálne stratégie, ktorých dlhodobým cieľom bude odstrániť bezdomovstvo v rámci širšieho sociálneho začlenenia;

7.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v presadzovaní stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva a aby do boja proti bezdomovstvu zapojila všetky zainteresované strany vrátane národných, regionálnych a miestnych tvorcov politiky;

8.  upozorňuje na skutočnosť, že boj proti bezdomovstvu je predovšetkým úlohou členských štátov a že Európska únia zodpovedá za činnosť členských štátov v rámci Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám (FEAD) a stratégie EÚ 2020;

9.  očakáva, že členské štáty realizujú program FEAD rýchlo a účinne;

10. žiada, aby stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva prinášala viac než monitorovanie a spravodajstvo a aby zabezpečovala rad činností na podporu rozvoja a udržania účinných celoštátnych a regionálnych stratégií v oblasti bezdomovstva;

11. poznamenáva, že medzi bezdomovcami sú ženy a deti utekajúce pred domácim násilím;

12. vyzýva preto členské štáty, aby v spolupráci s príslušnými organizáciami v oblasti pomoci zabezpečovali poradenstvo a ubytovanie, a poskytovali tak bezdomovcom ochranu pred dažďom a chladom, ale aj pred násilím, ktoré je bežným rysom života na ulici;

13. zdôrazňuje, že mnohí bezdomovci bojujú o prežitie a sú nútení žiť v neľudských podmienkach;

14. vyzýva preto na poskytovanie komplexnej podpory, zdravotnej starostlivosti a potravín pre týchto jednotlivcov;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a členským štátom.

 

(1)

Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia