Návrh usnesení - B7-0009/2014Návrh usnesení
B7-0009/2014

NÁVRH USNESENÍ o strategii EU v oblasti bezdomovectví

8. 1. 2014 - (2013/2994(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Niccolò Rinaldi, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0008/2014

Postup : 2013/2994(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0009/2014

B7‑0009/2014

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU v oblasti bezdomovectví

(2013/2994(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na články 2 a 3 této smlouvy,

–   s ohledem na Smlouvu o fungování EU, a zejména na článek 9 této smlouvy,

–   s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu Rady Evropy, především na její článek 31,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 34,

–   s ohledem na své prohlášení ze dne 22. dubna 2008 o zamezení bezdomovectví na ulicích[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví[2],

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že boj s bezdomovectvím se stal jasnou prioritou politik EU v oblasti chudoby v rámci strategie EU do roku 2020 a balíčku opatření EU v oblasti sociálních investic;

B.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví i nadále ovlivňuje jednotlivce ve všech členských státech a představuje nepřijatelné narušení lidské důstojnosti a lidských práv;

C. vzhledem k tomu, že bezdomovectví je nejextrémnější formou chudoby a deprivace a že v posledních letech téměř ve všech členských státech počet bezdomovců vzrostl;

D. vzhledem k tomu, že v zemích nejvíce postižených hospodářskou a finanční krizí dochází bezprecedentním nárůstu bezdomovectví;

E.  vzhledem k tomu, že dne 14. září 2011 přijal Parlament naprostou většinou svých členů usnesení vyzývající k zavedení integrované strategie EU, kterou podpoří strategie na vnitrostátní a regionální úrovni, s dlouhodobým cílem vypořádat se s bezdomovectvím;

F.  vzhledem k tomu, že na ministerském kulatém stolu o bezdomovectví v Lovani, jenž se uskutečnil dne 1. března 2013 z iniciativy irského předsednictví, bylo schváleno šest zásad;

G. vzhledem k tomu, že některé orgány EU, jako Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), Výbor regionů, Hospodářský a sociální výbor a Parlament, požádali Evropskou komisi, aby vyvinula strategii EU v oblasti bezdomovectví nebo podobný dokument;

H. vzhledem k tomu, že koordinace politiky v oblasti bezdomovectví na úrovni EU v rámci otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění a strategie Evropa 2020 v posledním desetiletí byla přínosem k úsilí na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a vzhledem k tomu, že je třeba na tuto práci navázat a využívat přitom strategičtější a dlouhodobější přístup;

I.   vzhledem k tomu, že skutečná povaha bezdomovectví je mnohotvárná a vyžaduje rovněž mnohotvárnou politickou odpověď;

J.   vzhledem k tomu, že se stále více prokazuje, že přístupy k bezdomovectví, jejichž těžištěm je otázka bydlení, jsou nejúčinnější;

K. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 a její hlavní cíl vymanit do roku 2012 nejméně 20 milionů osob z rizika chudoby a sociálního vyloučení, jež by se měla rovněž zaměřovat na omezení bezdomovectví, vyžaduje obnovené úsilí členských států i EU;

L.  vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem strategie Evropa 2020 je stěžejní iniciativa evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení zahrnující několik akcí týkajících se bezdomovectví, jež dosud nebyly provedeny;

M. vzhledem k tomu, že bezdomovectví se dostává zvýšené pozornosti v rámci tzv. evropského semestru, kdy několik členských států zařadilo bezdomovectví jako prioritu boje proti chudobě do svých národních programů reforem na roky 2012 a 2013;

N. vzhledem k tomu, že současný rámec politiky EU a místní sociální realita připravují cestu pro významnější a ambicióznější kroky v otázkách bezdomovectví na úrovni EU;

O. vzhledem k tomu, že evropská konsenzuální konference v prosinci 2010 poskytla dobrý základ pro odhodlanější kroky EU v otázkách bezdomovectví;

P.  vzhledem k tomu, že bezprostřední odpovědnost za řešení otázky bezdomovectví nesou členské státy a zejména regionální a místní orgány, a vzhledem k tomu, že strategie EU zde sehrává doplňkovou úlohu;

Q. vzhledem k tomu, že Komise může hrát důraznější úlohu v rámci svých stávajících oblastí působnosti a za současného dodržování zásady subsidiarity;

R.  vzhledem k tomu, že GŘ pro zaměstnanost má pro řešení otázek bezdomovectví nejlepší předpoklady, avšak řada dalších generálních ředitelství by rovněž měla tuto otázku řešit v rámci oblastí své působnosti;

S.  vzhledem k tomu, že stále více členských států má holistickou strategii pro otázky bezdomovectví a mohla by využívat při rozvoji svých politik přínosu evropské spolupráce;

T.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech EU veřejné orgány přijaly opatření na trestání nebo kriminalizování bezdomovectví, což porušuje práva lidí bez domova;

U. vzhledem k tomu, že kriminalizace bezdomovectví do moderní demokratické společnosti nepatří a vede ke dvojímu znevýhodnění osob trpících chudobou, které již čelí sociálnímu vyloučení;

1.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vyvinula bez jakýchkoli dalších odkladů strategii EU v oblasti bezdomovectví, v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví a s návrhy dalších orgánů a institucí EU;

2.  je toho názoru, že strategie EU v oblasti bezdomovectví by měla plně respektovat Lisabonskou smlouvu, která potvrzuje „zásadní úlohu a široké rozhodovací pravomoci celostátních, regionálních a místních orgánů při poskytování, pořizování a organizování služeb obecného hospodářského zájmu, aby tyto služby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů“; domnívá se, že odpovědnost za boj proti bezdomovectví nesou členské státy a že by proto strategie EU v oblasti bezdomovectví měla plně podporovat členské státy, aby co nejúčinněji tuto odpovědnost vykonávaly, za plného respektování zásady subsidiarity;

3.  vyzývá Evropskou komisi, aby zřídila skupinu odborníků na vysoké úrovni, jež by byla Komisi nápomocna při přípravě a dalším rozvoji strategie EU v oblasti bezdomovectví;

4.  vyzývá Komisi, aby řádně zvážila začlenění odkazů na problematiku bezdomovectví do doporučení určených jednotlivých zemím v případě těch členských států, kde je pokrok v řešení bezdomovectví naléhavě nutný; vyzývá členské státy, aby dále posílily začlenění problematiky bezdomovectví do svých vnitrostátních programů reforem;

5.  vyzývá Komisi, aby program pro sociální změny a inovace (EaSI) využívala jako hlavní zdroj financování pro strategii EU v oblasti financování výzkumu a mezinárodních výměn a rozvoje další spolupráce s klíčovými evropskými partnery jako je FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci) a HABITACT (Evropský výměnné fórum pro místní strategie proti bezdomovectví);

6.  vyzývá Komisi, aby začlenila otázky bezdomovectví do všech příslušných oblastí politik EU a vybízí ji, aby pod vedením generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování zapojila různá generální ředitelství do rozvíjení a provádění strategie EU v oblasti bezdomovectví;

7.  vyzývá Komisi, aby se soustředila na následující prioritní témata strategie EU v oblasti bezdomovectví:

•    přístupy k bezdomovectví, jejichž těžištěm je otázka bydlení („nejprve bydlení“);

•    propojení mezi svobodou pohybu a bezdomovectvím;

•    kvalita služeb pro bezdomovce;

•    prevence bezdomovectví;

•    bezdomovectví mládeže;

8.  vyzývá Komisi a Radu, aby zvážily zavedení záruky s cílem zajistit, aby nikdo v EU nebyl nucen žít na ulici z důvodu nedostatku služeb (v mimořádných situacích) uzpůsobených jeho potřebám; domnívá se, že taková záruka by mohla být přizpůsobena podle vzoru iniciativy „Evropská záruka pro mladé lidi“, která je založena na doporučení Rady, a mohla by využívat stejnou správní strukturu;

9.  připomíná své usnesení ze dne 14. září 2011 o bezdomovectví pro klíčové prvky strategie EU v oblasti bezdomovectví, přičemž hodlá zejména zdůraznit následující prvky:

•    pravidelné monitorování pokroků členských států v oblasti bezdomovectví ze strany evropských orgánů;

•    ukazatel EU pro bezdomovectví;

•               rozvoj výzkumu a vědomostí o politikách a službách v oblasti bezdomovectví, včetně studie nákladové efektivity;

•    sociální inovace v politikách a službách v oblasti bezdomovectví, včetně testování a rozvoje;

•    propojení s fondy EU, zejména s Evropským sociálním fondem, Evropským fondem pro regionální rozvoj a Fondem evropské pomoci nejchudším osobám;

10. vyzývá členské státy a předsednictví EU, aby pravidelně pořádaly setkání ministrů EU odpovědných za řešení otázky bezdomovectví u kulatého stolu, jak je zahájilo irské předsednictví EU v březnu 2013; vyzývá Komisi, aby pro tato setkání poskytla praktickou a finanční podporu;

11. vyzývá členské státy, aby vyvinuly komplexní strategie, které jsou založeny na řešení otázek bydlení, jejichž těžištěm je prevence a které zohledňují odborné pokyny obsažené ve sdělení Komise nazvaném „Za sociální investice pro růst a soudržnost“ a v pracovním dokumentu Komise nazvaném „Řešení problému bezdomovectví v Evropě“;

12. naléhavě vyzývá Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA), aby se více zaměřila na dopady extrémní chudoby na přístup k základním právům a jejich využívání a aby zohlednila, že naplnění práva na bydlení je klíčovým předpokladem uplatňování celé řady dalších práv, včetně práv politických a sociálních; navrhuje, aby se Agentura pro základní práva zaměřila na kriminalizaci bezdomovectví jako na porušování lidských práv;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru pro sociální ochranu a Radě Evropy.