Postup : 2013/2994(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0009/2014

Predkladané texty :

B7-0009/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0043

NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 69k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.194v01-00
 
B7-0009/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP))


Niccolò Rinaldi, Marielle de Sarnez v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP))  
B7‑0009/2014

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej články 2 a 3,

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 9,

–   so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu Rady Európy, najmä na jej článok 31,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 34,

–   so zreteľom na svoje písomné vyhlásenie z 22. apríla 2008 o riešení problému pouličného bezdomovstva(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva(2),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže bezdomovstvo sa stalo jasnou prioritou politiky EÚ v oblasti chudoby, v rámci stratégie Európa 2020 a balíka EÚ o sociálnych investíciách;

B.  keďže bezdomovstvo naďalej postihuje ľudí vo všetkých členských štátoch a je neprijateľným porušením ľudskej dôstojnosti a ľudských práv;

C. keďže bezdomovstvo predstavuje najzávažnejšiu formu chudoby a deprivácie a v posledných rokoch sa prakticky vo všetkých členských štátoch počet bezdomovcov zvýšil;

D. keďže členské štáty, ktoré hospodárska a finančná kríza najviac postihla, sú svedkami nebývalého nárastu bezdomovstva;

E.  keďže Parlament prijal 14. septembra 2011 drvivou väčšinou uznesenie, v ktorom sa požaduje vypracovanie integrovanej stratégie EÚ za podpory vnútroštátnych a regionálnych stratégií s dlhodobým cieľom odstránenia bezdomovstva;

F.  keďže počas rokovania ministrov pri okrúhlom stole o bezdomovstve, ktoré sa konalo 1. marca 2013 v Leuvene na podnet írskeho predsedníctva, bolo dohodnutých šesť zásad;

G. keďže viacero orgánov EÚ, ako napríklad Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO), Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Parlament, vyzvalo Komisiu, aby vypracovala stratégiu EÚ v oblasti bezdomovstva alebo niečo podobné;

H. keďže koordinácia politiky na úrovni EÚ v oblasti bezdomovstva v rámci otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia a v rámci stratégie Európa 2020 bola v poslednom desaťročí prínosom pre snahy na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a keďže je nutné a požaduje sa, aby sa táto práca ďalej rozvíjala prostredníctvom strategickejšieho a dlhodobejšieho prístupu;

I.   keďže bezdomovstvo je svojou podstatou mnohostranný problém a vyžaduje si mnohostrannú politickú reakciu;

J.   keďže sa stále viac preukazuje, že prístupy k bezdomovstvu, ktorých prioritou je bývanie, sú najúčinnejšie;

K. keďže stratégia Európa 2020 s jej hlavným cieľom zachrániť do roku 2020 pred hrozbou chudoby a sociálneho vylúčenia najmenej 20 miliónov ľudí, ktorá by sa mala zameriavať aj na obmedzenie bezdomovstva, vyžaduje obnovené úsilie členských štátov a EÚ;

L.  keďže kľúčovým prvkom stratégie Európa 2020 je hlavná iniciatíva Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu zahŕňajúca viacero opatrení týkajúcich sa bezdomovstva, ktoré sa ešte nezrealizovali;

M. keďže bezdomovstvo sa dostáva do čoraz väčšej pozornosti v rámci európskeho semestra, keď niekoľko členských štátov zaradilo bezdomovstvo ako prioritu boja proti chudobe do svojich národných programov reforiem na roky 2012 a 2013;

N. keďže súčasný rámec politiky EÚ a miestna sociálna realita pripravujú pôdu pre posilnené a ambicióznejšie opatrenia v oblasti bezdomovstva na úrovni EÚ;

O. keďže Európska konsenzuálna konferencia, ktorá sa konala v decembri 2010, poskytuje dobrý základ pre ambicióznejšie opatrenia EÚ v oblasti bezdomovstva;

P.  keďže priamu zodpovednosť za riešenie problému bezdomovstva nesú členské štáty a najmä regionálne a miestne orgány a keďže stratégia EÚ musí zohrávať doplnkovú úlohu;

Q. keďže Komisia môže hrať dôraznejšiu úlohu v rámci svojich aktuálnych oblastí pôsobnosti a za súčasného dodržiavania zásady subsidiarity;

R.  keďže GR pre zamestnanosť má najlepšie predpoklady prevziať v súvislosti s otázkou bezdomovstva vedúcu úlohu, ale aj viacero ďalších GR by sa malo na túto problematiku zamerať v rámci oblastí svojej pôsobnosti;

S.  keďže čoraz viac členských štátov má holistickú stratégiu v oblasti bezdomovstva a mohlo by využívať európsku spoluprácu na ďalší rozvoj svojich politík;

T.  keďže verejné orgány v niektorých členských štátoch prijali opatrenia na trestanie alebo kriminalizáciu bezdomovstva, ktoré nerešpektujú základné práva bezdomovcov;

U. keďže kriminalizácia bezdomovstva nepatrí do modernej demokratickej spoločnosti a vedie k dvojitému znevýhodneniu osôb, ktoré už sú sociálne vylúčené a žijú v chudobe;

1.  naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne vypracovala stratégiu EÚ v oblasti bezdomovstva v súlade s uznesením Parlamentu zo 14. septembra 2011 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva a s návrhmi ďalších inštitúcií a orgánov EÚ;

2.  je presvedčený, že stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva by mala byť plne v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorá potvrdzuje „základnú úlohu a široké diskrečné právomoci národných, regionálnych a miestnych orgánov pri poskytovaní, obstarávaní a organizovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré čo najlepšie napĺňajú potreby užívateľov”; domnieva sa, že zodpovednosť za boj proti bezdomovstvu nesú členské štáty a stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva by preto mala podporovať členské štáty, aby si čo najúčinnejšie túto zodpovednosť plnili pri plnom dodržiavaní zásady subsidiarity;

3.  vyzýva Komisiu, aby zriadila skupinu odborníkov na vysokej úrovni, ktorá ju bude podporovať pri príprave a ďalšom rozvoji stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva;

4.  vyzýva Komisiu, aby náležite zvážila začlenenie odkazov týkajúcich sa bezdomovstva do odporúčaní pre jednotlivé krajiny v prípade tých členských štátov, v ktorých je pokrok pri riešení bezdomovstva naliehavo potrebný; vyzýva členské štáty, aby ešte viac začlenili otázku bezdomovstva do svojich národných programov reforiem;

5.  vyzýva Komisiu, aby využívala program EaSI (zamestnanosť a sociálna inovácia) ako hlavný zdroj financovania pre stratégiu EÚ v oblasti financovania výskumu a medzinárodných výmen a aby ďalej rozvíjala spoluprácu s kľúčovými európskymi partnermi, ako sú FEANTSA (Európska federácia národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami) a HABITACT (Európske výmenné fórum pre miestne stratégie v oblasti bezdomovstva);

6.  vyzýva Komisiu, aby otázku bezdomovstva začlenila do všetkých príslušných oblastí politiky EÚ; nabáda Komisiu, aby zapojila rôzne generálne riaditeľstvá do rozvoja a realizácie stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva pod vedením Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie;

7.  vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na tieto otázky ako na prioritné témy stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva:

•    prístupy k bezdomovstvu, ktorých prioritou je bývanie/Housing First;

•    prepojenie medzi voľným pohybom a bezdomovstvom;

•    kvalita služieb pre bezdomovcov;

•    prevencia bezdomovstva;

•    bezdomovstvo mládeže;

8.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zvážili zavedenie záruky na zabezpečenie toho, že nikto v EÚ nebude musieť spať na ulici kvôli nedostatku (núdzových) služieb prispôsobených jeho potrebám; domnieva sa, že takáto záruka by sa mohla vytvoriť podľa vzoru záruky pre mladých ľudí, ktorá vychádza z odporúčania Rady, a mohla by využívať rovnakú riadiacu štruktúru;

9.  pripomína svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o bezdomovstve, ktoré obsahuje kľúčové prvky stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva, a rád by zdôraznil najmä tieto prvky:

•    pravidelné monitorovanie na európskej úrovni, pokiaľ ide o pokrok členských štátov v oblasti bezdomovstva;

•    ukazovateľ EÚ týkajúci sa bezdomovstva;

•    výskum a vytváranie znalostí o politikách a službách v oblasti bezdomovstva vrátane štúdií o nákladovej účinnosti;

•    sociálne inovácie v politikách a službách v oblasti bezdomovstva vrátane testovania a presadzovania v širšom meradle;

•    prepojenie s fondmi EÚ, najmä s Európskym sociálnym fondom, Európskym fondom regionálneho rozvoja a Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby;

10. vyzýva členské štáty a predsedníctvo EÚ, aby pravidelne usporadúvali európsky okrúhly stôl za účasti ministrov EÚ pre bezdomovstvo, ktorý v marci 2013 iniciovalo írske predsedníctvo EÚ; vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú a finančnú podporu pre toto stretnutie;

11. vyzýva členské štáty, aby vypracovali komplexné stratégie v oblasti bezdomovstva, ktorých prioritou bude bývanie a ktoré sa budú intenzívne zameriavať na prevenciu a zohľadňovať usmernenia obsiahnuté v oznámení Komisie s názvom K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti a v pracovnom dokumente útvarov Komisie s názvom Riešenie problému bezdomovstva v Európe;

12. naliehavo žiada Agentúru EÚ pre základné práva (FRA), aby sa intenzívnejšie zaoberala dôsledkami extrémnej chudoby, pokiaľ ide o prístup k základným právam a ich uplatňovanie, a aby pritom mala na pamäti, že napĺňanie práva na bývanie má zásadný význam pri uplatňovaní celej škály ďalších práv vrátane viacerých politických a sociálnych práv; navrhuje, aby sa FRA zamerala na kriminalizáciu bezdomovstva ako na porušovanie ľudských práv;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru pre sociálnu ochranu a Rade Európy.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 19.

(2)

Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 101.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia