Návrh usnesení - B7-0010/2014Návrh usnesení
B7-0010/2014

NÁVRH USNESENÍ o strategii EU v oblasti bezdomovectví

8. 1. 2014 - (2013/2994(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pervenche Berès za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0008/2014

Postup : 2013/2994(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0010/2014

B7‑0010/2014

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU v oblasti bezdomovectví

(2013/2994(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na články 9, 14, 151 a 153 této smlouvy,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 34 týkající se sociálního zabezpečení a sociální pomoci a na článek 36 týkající se přístupu ke službám obecného hospodářského zájmu,

–   s ohledem na Evropskou sociální chartu Rady Evropy, zejména na článek 31 týkající se práva na bydlení,

–   s ohledem na své prohlášení ze dne 22. dubna 2008 o zamezení bezdomovectví na ulicích[1] a ze dne 16. prosince 2010 ke strategii EU v oblasti bezdomovectví[2],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví[3],

–   s ohledem na výroční zprávu Výboru pro sociální ochranu (2012) nazvanou „Sociální Evropa: stávající výzvy a další postup“,

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 20. února 2013 nazvaný „Řešení problému bezdomovectví v Evropské unii“ (SWD(2013)0042),

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 20. února 2013 nazvaný „Sociální investice prostřednictvím Evropského sociálního fondu“ (SWD(2013)0044),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. února 2013 nazvané „Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014–2020“ (COM(2013)0083),

–   s ohledem na diskusi u kulatého stolu ministrů EU odpovědných za otázky bezdomovectví, který se uskutečnil dne 1. března 2013 v Lovani,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2013 o dopadu finanční a hospodářské krize na lidská práva[4],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2013 ke sdělení Komise nazvanému „Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014–2020“[5],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o sociálním bydlení v Evropské unii[6],

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že bezdomovectví představuje jednu z nejhorších forem sociálního vyloučení a deprivace a má zničující důsledky pro samotnou osobu a pro společnost jako celek;

B.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví představuje nepřijatelné narušení lidské důstojnosti a lidských práv; vzhledem k tomu, že bydlení je základní lidskou potřebou a podmínkou pro důstojný život a sociální začlenění;

C. vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize měla negativní dopad na sociální situaci v Evropě a vše nasvědčuje tomu, že problém bezdomovectví se zhoršuje; vzhledem k tomu, že toto zhoršení je ještě vážnější v zemích s ekonomickým ozdravným programem;

D. vzhledem k tomu, že podle výroční zprávy Výboru pro sociální ochranu (2012) představuje počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením téměř čtvrtinu obyvatel; vzhledem k tomu, že je obtížné najít přesné údaje o bezdomovectví;

E.  vzhledem k tomu, že současná úroveň chudoby a sociálního vyloučení ohrožuje dosažení cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením nejméně o 20 milionů;

F.  vzhledem k tomu, že stěžejní iniciativa Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je klíčovým prvkem strategie Evropa 2020;

G. vzhledem k tomu, že bezdomovectví je společným problémem ve všech členských státech a že k boji proti bezdomovectví je proto nutná spolupráce mezi členskými státy;

H. vzhledem k tomu, že bezdomovectví je svou povahou složitý a mnohostranný jev a nemá univerzální řešení;

I.   vzhledem k tomu, že je třeba vzít v úvahu znalosti týkající se specifických potřeb různých sociálních skupin a že komplexní údaje a statistiky týkající se bezdomovectví jsou velmi důležité pro účinné řešení problému bezdomovectví;

J.   vzhledem k tomu, že v některých členských státech lze pozorovat kriminalizaci bezdomovců, což představuje diskriminaci lidí bez domova a porušení evropských základních práv;

1.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami vytvořila do konce roku 2015 evropskou strategii v oblasti bezdomovectví v duchu usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví;

2.  vyzývá Komisi, aby zřídila pracovní skupinu složenou z příslušných zúčastněných stran, včetně zástupců občanské společnosti, výzkumných pracovníků, lidí žijících bez domova, politických činitelů a vnitrostátních a regionálních odborníků, s cílem podpořit vytvoření této strategie a přispět k němu;

3.  připomíná, že boj za odstranění bezdomovectví je především odpovědností členských států; proto naléhavě vyzývá Radu pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), aby projednala a podpořila evropskou strategii v oblasti bezdomovectví;

4.  připomíná, že výzkum a spolupráce týkající se evropské strategie v oblasti bezdomovectví by mohly být financovány prostřednictvím evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI);

5.  zdůrazňuje, že na evropské úrovni je třeba shromažďovat komplexní a srovnatelné údaje týkající se bezdomovectví, aniž by tím byli lidé bez domova stigmatizováni; zdůrazňuje, že sběr údajů je nezbytným předpokladem pro vytváření účinných politik, které nakonec povedou k odstranění bezdomovectví;

6.  vyzývá členské státy k prohloubení jejich spolupráce s cílem posílit vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů a vytvořit společný přístup; vyzývá členské státy, aby se pravidelně scházely na úrovni ministrů a jednaly o bezdomovectví;

7.  vyzývá Komisi, aby uznala bezdomovce jako obzvláště zranitelnou sociální skupinu, která je vystavena mnohočetným formám diskriminace a jejíž základní práva jsou porušena; v této souvislosti zdůrazňuje zvláštní potřeby dětí bez domova;

8.  vyzývá Komisi, aby začlenila problematiku bezdomovectví do všech příslušných oblastí politiky s cílem snížit riziko a rozsah bezdomovectví;

9.  vyzývá Komisi, aby podpořila a usnadnila členským státům vytváření vnitrostátních a regionálních strategií v oblasti bezdomovectví, které jsou klíčovým prvkem pro úplné odstranění bezdomovectví, a aby byla nápomocna při hodnocení těchto strategií;

10. vyzývá Komisi a Radu, aby vytvořily záruku EU týkající se útulků s cílem zajistit, aby bylo pro bezdomovce v celé Evropské unii k dispozici dostatečné množství nouzových útulků a dalších zařízení a služeb;

11. zdůrazňuje naléhavou potřebu odstranit jakoukoli formu kriminalizace bezdomovců a marginalizace celých komunit; vyzývá Komisi a Radu, aby vyvíjely politický tlak na členské státy trestající bezdomovectví;

12. vyzývá členské státy, aby využívaly prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a jiných programů, např. Evropského sociálního fondu (ESF), ke zlepšení situace bezdomovců a vytvoření cesty k sociálnímu začlenění a integraci na pracovním trhu;

13. vyzývá Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA), aby dále zkoumala důsledky extrémní chudoby a sociálního vyloučení, pokud jde o základní, politická a sociální práva;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru pro sociální ochranu a Radě Evropy.