Procedūra : 2013/2994(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0010/2014

Pateikti tekstai :

B7-0010/2014

Debatai :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Balsavimas :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0043

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 135kWORD 64k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.195v01-00
 
B7-0010/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP))


Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES benamystės strategijos (2013/2994(RSP))  
B7‑0010/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 9, 14, 151 ir 153 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 34 straipsnį, susijusį su socialine apsauga ir socialine parama, ir 36 straipsnį, susijusį su galimybe naudotis visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Europos socialinę chartiją, ypač į jos 31 straipsnį, susijusį su teise į būstą,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 22 d. rašytinį pareiškimą dėl gatvės benamių klausimo sprendimo(1) ir į 2010 m. gruodžio 16 d. rašytinį pareiškimą dėl ES benamystės strategijos(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl ES benamystės strategijos(3),

–   atsižvelgdamas į Socialinės apsaugos komiteto 2012 m. metinę ataskaitą „Socialinė Europa. Esami uždaviniai ir tolesni veiksmai“,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 20 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Kova su benamyste Europos Sąjungoje“ (angl. Confronting Homelessness in the European Union) (SWD(2013) 0042),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 20 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Socialinės investicijos naudojant Europos socialinio fondo lėšas“ (angl. Social investment through the European Social Fund) (SWD(2013) 0044),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 20 d. Komisijos komunikatą „Socialinės investicijos į augimą ir socialinę sanglaudą, visų pirma naudojant 2014–2020 m. Europos socialinio fondo lėšas“ (COM(2013) 0083),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 1 d. Leuvene vykusias ES ministrų, atsakingų už benamystės klausimus, apskirtojo stalo diskusijas,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl finansų ir ekonomikos krizės poveikio žmogaus teisėms(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 12 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Socialinės investicijos į augimą ir socialinę sanglaudą, visų pirma naudojant 2014–2020 m. Europos socialinio fondo lėšas“(5),

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl socialinio būsto Europos Sąjungoje(6),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi benamystė yra viena nepriimtiniausių socialinės atskirties bei nepriteklių formų ir turi pražūtingų pasekmių pačiam asmeniui ir visai visuomenei;

B.  kadangi benamystė yra žmogaus orumo ir žmogaus teisių pažeidimas; kadangi būstas yra pagrindinis žmogaus poreikis ir būtina sąlyga oriam gyvenimui ir socialinei įtraukčiai;

C. kadangi finansų ir ekonomikos krizė neigiamai paveikė socialinę padėtį Europoje ir visi ženklai rodo, kad benamystės problema aštrėja; kadangi šis padėties pablogėjimas yra dar didesnis šalyse, kurioms taikomos ekonominio koregavimo programos;

D. kadangi, remiantis Socialinės apsaugos komiteto 2012 m. metine ataskaita, asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius ES sudaro beveik ketvirtadalį visų gyventojų; kadangi sunku gauti tikslius duomenis apie benamystę;

E.  kadangi dėl to, jog labai padidėjo skurdo ir socialinės atskirties lygis, kyla pavojus, kad nebus pasiektas strategijos „Europa 2020“ tikslas – bent 20 mln. sumažinti žmonių, kurie skursta arba kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių;

F.  kadangi pavyzdinė iniciatyva „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ yra labai svarbi strategijos „Europa 2020“ sudėtinė dalis;

G. kadangi su benamystės problema susiduria visos valstybės narės ir kadangi dėl šios priežasties valstybių narių bendradarbiavimas siekiant įveikti benamystę yra labai svarbus;

H. kadangi benamystė dėl savo pobūdžio yra sudėtingas ir daugialypis reiškinys, su kuriuo susidoroti nėra vieno visais atvejais tinkamo būdo;

I.   kadangi turi būti atsižvelgiama į tai, kas žinoma apie konkrečius įvairių socialinių grupių poreikius, ir kadangi išsamūs duomenys ir statistika apie benamystę yra itin svarbūs norint veiksmingai su ja kovoti;

J.   kadangi kai kuriose valstybėse narėse benamiai kriminalizuojami, o tai yra jų diskriminavimas ir Europos pagrindinių teisių pažeidimas;

1.  ragina Komisiją, bendradarbiaujant su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, iki 2015 m. pabaigos parengti Europos kovos su benamyste strategiją laikantis 2011 m. rugsėjo 14 d. Parlamento rezoliucijos dėl ES benamystės strategijos nuostatų;

2.  ragina Komisiją įsteigti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų darbo grupę, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus, mokslininkus, benamystės sąlygomis gyvenančius asmenis ir politikos formuotojus, taip pat nacionalinius ir regioninius ekspertus, siekiant remti tokios strategijos sukūrimą ir prie jos prisidėti;

3.  primena, kad už kovą su benamyste visų pirma yra atsakingos valstybės narės; todėl ragina Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybą (EPSCO) aptarti ir patvirtinti tokio pobūdžio Europos benamystės strategiją;

4.  primena, kad moksliniai tyrimai ir bendradarbiavimas siekiant parengti Europos benamystės strategiją galėtų būti finansuojami iš Europos užimtumo ir socialinių inovacijų programos;

5.  pabrėžia, kad reikia surinkti išsamius ir palyginamus duomenis apie benamystę Europos lygmeniu nestigmatizuojant benamių; pabrėžia, kad duomenų rinkimas yra būtina sąlyga, norint plėtoti veiksmingą politiką, padėsiančią ilgainiui panaikinti benamystę;

6.  ragina valstybes nares gilinti bendradarbiavimą siekiant stiprinti abipusį mokymąsi ir keitimąsi geriausia praktika bei plėtoti bendrą politinį požiūrį; ragina valstybes nares ministrų lygmeniu reguliariai rengti susitikimus, skirtus benamystės klausimams aptarti;

7.  ragina Komisiją benamius pripažinti ypač pažeidžiama socialine grupe, veikiama įvairių formų diskriminacijos ir negalinčia visapusiškai pasinaudoti svarbiausiomis pagrindinėmis teisėmis; į tai atsižvelgdamas pabrėžia, kad benamiai vaikai turi ypatingų poreikių;

8.  ragina Komisiją įtraukti benamystės klausimą į visas atitinkamas politikos sritis siekiant sumažinti benamystės riziką ir dydį;

9.  ragina Komisiją remti ir skatinti valstybes nares kurti nacionalines ir regionines benamystės strategijas, kurios būtų pagrindinė priemonė siekiant galutinai panaikinti benamystę, ir padėti šias strategijas įvertinti;

10. ragina Komisiją ir Tarybą sukurti ES prieglobsčio garantiją, siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų pakankamai laikinų prieglobsčio centrų ir kitų benamiams teikiamų priemonių bei paslaugų ;

11. pabrėžia, kad būtina skubiai nutraukti bet kokį benamių kriminalizavimą ir ištisų bendruomenių atskirtį; ragina Komisiją ir Tarybą daryti politinį spaudimą valstybėms narėms, kuriose už benamystę baudžiama;

12. ragina valstybes nares naudotis Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (angl. FEAD) lėšomis, taip pat kitomis programomis, pavyzdžiui, Europos socialiniu fondu (ESF), siekiant gerinti benamių padėtį ir sukurti socialinės įtraukties ir integracijos į darbo rinką planą;

13. ragina Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (FRA) nuodugniau išnagrinėti ypač didelio skurdo ir socialinės atskirties poveikį, atsižvelgiant į pagrindines, politines ir socialines teises;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Socialinės apsaugos komitetui ir Europos Tarybai.

 

(1)

OL C 259 E, 2009 10 29, p. 19.

(2)

OL C 169 E, 2012 6 15, p. 139.

(3)

OL C 51 E, 2013 2 22, p. 101.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2013) 0179.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2013) 0266.

(6)

Priimti tekstai, P7_TA(2013) 0246.

Teisinė informacija - Privatumo politika