Postup : 2013/2994(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0010/2014

Predkladané texty :

B7-0010/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0043

NÁVRH UZNESENIA
PDF 129kWORD 63k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0008/2014
8.1.2014
PE527.195v01-00
 
B7-0010/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP))


Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pervenche Berès v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (2013/2994(RSP))  
B7‑0010/2014

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 9, 14, 151 a 153,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na článok 34 týkajúci sa sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci a na článok 36 týkajúci sa prístupu k službám všeobecného hospodárskeho záujmu,

–   so zreteľom na Európsku sociálnu chartu Rady Európy, najmä na jej článok 31 týkajúci sa práva na bývanie,

–   so zreteľom na svoje vyhlásenia z 22. apríla 2008 o riešení problému pouličného bezdomovstva(1) a zo 16. decembra 2010 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva(3),

–   so zreteľom na výročnú správu Výboru pre sociálnu ochranu (2012) s názvom Sociálna Európa – súčasné výzvy a cesta dopredu,

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 20. februára 2013 s názvom Riešenie problému bezdomovstva v Európskej únii (SWD(2013)0042),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 20. februára 2013 s názvom Sociálne investície prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (SWD(2013)0044),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. februára 2013 s názvom Smerom k sociálnym investíciám pre rast a súdržnosť – vykonávanie Európskeho sociálneho fondu 2014 – 2020 (COM(2013)0083),

–   so zreteľom na diskusiu pri okrúhlom stole ministrov EÚ pre otázky bezdomovstva, ktorá sa konala 1. marca 2013 v Leuvene,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2013 o vplyve finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2013 o oznámení Komisie s názvom K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane realizácie Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2014 – 2020(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o sociálnom bývaní v Európskej únii(6),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže bezdomovstvo predstavuje jednu z najhorších podôb sociálneho vylúčenia a strádania a má zničujúce následky pre samotnú osobu i pre spoločnosť ako celok;

B.  keďže bezdomovstvo je porušením ľudskej dôstojnosti a ľudských práv; keďže bývanie je základnou ľudskou potrebou a predpokladom pre dôstojný život a sociálne začlenenie;

C. keďže finančná a hospodárska kríza mala negatívne dôsledky na sociálnu situáciu v Európe a všetko ukazuje na to, že problém bezdomovstva sa zhoršuje; keďže toto zhoršenie je ešte vážnejšie v krajinách s ekonomickým ozdravným programom;

D. keďže podľa výročnej správy Výboru pre sociálnu ochranu (2012) počet osôb, ktorým v EÚ hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, predstavuje takmer štvrtinu obyvateľstva; keďže je ťažké nájsť presné údaje o bezdomovstve;

E.  keďže súčasná úroveň chudoby a sociálneho vylúčenia ohrozuje dosiahnutie cieľa stratégie Európa 2020 týkajúceho sa zníženia počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením minimálne o 20 miliónov;

F.  keďže hlavná iniciatíva Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je kľúčovým prvkom stratégie Európa 2020;

G. keďže bezdomovstvo je spoločným problémom vo všetkých členských štátoch a keďže na boj proti bezdomovstvu je preto nevyhnutná spolupráca medzi členskými štátmi;

H. keďže samotný charakter bezdomovstva je komplexný a mnohostranný a neexistuje naň jediné správne riešenie;

I.   keďže sa musia zohľadniť znalosti týkajúce sa špecifických potrieb rôznych sociálnych skupín a keďže komplexné údaje a štatistiky týkajúce sa bezdomovstva sú veľmi dôležité pre efektívne riešenie problému bezdomovstva;

J.   keďže v niektorých členských štátoch je možné pozorovať trestné stíhanie bezdomovcov, čo je diskrimináciou bezdomovcov a porušením európskych základných práv;

1.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s kľúčovými zúčastnenými stranami zriadila európsku stratégiu v oblasti bezdomovstva do konca roka 2015 podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2011 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva;

2.  vyzýva Komisiu, aby zriadila pracovnú skupinu zloženú z príslušných zúčastnených strán vrátane zástupcov občianskej spoločnosti, výskumných pracovníkov, osoby, ktoré zažívajú bezdomovstvo, politických činiteľov, ako aj národných a regionálnych expertov, s cieľom podporiť vytvorenie tejto stratégie a prispieť k nemu;

3.  opätovne pripomína, že boj za odstránenie bezdomovstva je predovšetkým zodpovednosťou členských štátov; preto naliehavo vyzýva Radu pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO), aby diskutovala o takejto európskej stratégii v oblasti bezdomovstva a aby ju podporila;

4.  opätovne pripomína, že výskum a spolupráca týkajúce sa európskej stratégie v oblasti bezdomovstva by mohli byť financované prostredníctvom európskeho programu zamestnanosti a sociálneho začlenenia;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné zbierať na európskej úrovni komplexné a porovnateľné údaje týkajúce sa bezdomovstva, a to bez toho, aby sa stigmatizovali bezdomovci; zdôrazňuje, že zber údajov je nevyhnutným predpokladom pre rozvoj efektívnych politík definitívne vedúcich k odstráneniu bezdomovstva;

6.  vyzýva členské štáty, aby prehĺbili svoju spoluprácu, aby sa zlepšila vzájomná výmena skúseností a osvedčených postupov a aby rozvíjali spoločný prístup; vyzýva členské štáty, aby sa pravidelne schádzali na úrovni ministrov a diskutovali o bezdomovstve;

7.  vyzýva Komisiu, aby uznala bezdomovcov ako osobitne zraniteľnú sociálnu skupinu, ktorá je vystavená mnohonásobným formám diskriminácie a ktorej základné práva sú porušené; v tejto súvislosti zdôrazňuje osobitné potreby detí bez domova;

8.  vyzýva Komisiu, aby začlenila otázku bezdomovstva do všetkých príslušných oblastí politiky s cieľom znížiť riziko a rozsah bezdomovstva;

9.  vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty a pomáhala im pri zriaďovaní národných a regionálnych stratégií v oblasti bezdomovstva, ktoré sú kľúčovým prvkom pre definitívne odstránenie bezdomovstva, a aby pomáhala pri vyhodnocovaní týchto stratégií;

10. vyzýva Komisiu a Radu, aby vytvorili záruku EÚ týkajúcu sa útulkov s cieľom zaistiť, aby bolo pre bezdomovcov v celej Európskej únii k dispozícii dostatočné množstvo núdzových útulkov a ďalších zariadení a služieb;

11. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné skoncovať s akoukoľvek formou trestného stíhania bezdomovcov a marginalizácie celých spoločenstiev; vyzýva Komisiu a Radu, aby vyvíjali politický tlak na členské štáty trestajúce bezdomovstvo;

12. vyzýva členské štáty, aby využívali prostriedky Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám (FEAD), ako i iných programov, napríklad Európskeho sociálneho fondu (ESF), s cieľom zlepšiť situáciu bezdomovcov a vybudovať cestu k sociálnemu začleneniu a integrácii na pracovnom trhu;

13. žiada Agentúru Európskej únie pre základné práva, aby ďalej skúmala dôsledky extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia, pokiaľ ide o základné, politické a sociálne práva;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru pre sociálnu ochranu a Rade Európy.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 19.

(2)

Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 139.

(3)

Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 101.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0179.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0266.

(6)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0246.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia