Postup : 2013/2994(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0011/2014

Předložené texty :

B7-0011/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 5
CRE 16/01/2014 - 5

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 8.11
CRE 16/01/2014 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0043

NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 82k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0008/2014
8. 1. 2014
PE527.196v01-00
 
B7-0011/2014

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o strategii EU v oblasti bezdomovectví (2013/2994(RSP))


Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU v oblasti bezdomovectví (2013/2994(RSP))  
B7‑0011/2014

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na články 2 a 3 této smlouvy,

–   s ohledem na Smlouvu o fungování EU, zejména na článek 9 této smlouvy,

–   s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu Rady Evropy, především na její článek 31,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 34,

–   s ohledem na své prohlášení ze dne 16. prosince 2010 o strategii EU v oblasti bezdomovectví(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o sociálním bydlení v Evropské unii(3),

–   s ohledem na závěrečná doporučení Evropské konsensuální konference o bezdomovectví, která se konala ve dnech 9. a 10. prosince 2010,

–   s ohledem na závěry kulatého stolu ministrů odpovědných za otázky bezdomovectví, který zorganizovalo irské předsednictví v březnu 2013,

–   s ohledem na závěry 19. neformální schůzky evropských ministrů odpovědných za bytovou politiku, která se konala ve dnech 9. a 10. prosince 2013,

–   s ohledem na závěry kulatého stolu ministrů EU odpovědných za otázky bezdomovectví konaného dne 1. března 2013, které obsahují šest zásad pro formulování politiky EU v oblasti bezdomovectví a výzvu Komisi, aby podporovala členské státy v jejich snaze vymýtit bezdomovectví a usnadnila jim řešení této otázky zavedením balíčku opatření v oblasti sociálních investic,

–   s ohledem na výroční zprávu Výboru pro sociální ochranu z roku 2012 nazvanou „Sociální Evropa: stávající výzvy a další postup“, která informuje o obecném trendu zvyšování počtu osob bez domova ve velké části EU,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o situaci základních práv: normy a postupy v Maďarsku(4), v němž naléhavě žádá maďarskou vládu, aby převzala svou odpovědnost, pokud jde o otázky bezdomovectví, a ukončila kriminalizaci osob bez domova,

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů nazvané „Směrem k evropské agendě sociálního bydlení“ z října 2011, v němž výbor vyzval Komisi, aby neprodleně provedla strategii EU pro bezdomovectví, jak navrhl Parlament ve svém usnesení z roku 2011,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru o problému bezdomovectví ze dne 27. října 2011, v němž vyzývá Komisi, aby vyvinula ambiciózní strategii pro otázky bezdomovectví a podpořila členské státy ve vyvíjení účinných vnitrostátních strategií,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že bezdomovectví i nadále ovlivňuje jednotlivce ve všech členských státech a představuje nepřijatelné narušení lidské důstojnosti a lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví je nejzávažnější formou chudoby a deprivace a že v posledních letech téměř ve všech členských státech EU počet bezdomovců vzrostl;

C. vzhledem k tomu, že bída není zločin a že bezdomovectví není ani zločin ani zvolený životní styl;

D. vzhledem k tomu, že země nejvíce postižené hospodářskou a finanční krizi zažívají nebývalý nárůst počtu osob bez domova, zejména mezi mladými lidmi;

E.  vzhledem k tomu, že se bezdomovectví stalo v rámci strategie EU 2020 a balíčku opatření EU v oblasti sociálních investic jednou z priorit politiky EU v oblasti boje proti chudobě;

F.  vzhledem k tomu, že dne 14. září 2011 přijal Parlament naprostou většinou svých členů usnesení vyzývající k zavedení integrované strategie EU, kterou podpoří strategie na vnitrostátní a regionální úrovni, s dlouhodobým cílem ukončit bezdomovectví;

G. vzhledem k tomu, že u ministerského kulatého stolu o bezdomovectví v Lovani dne 1. března 2013 bylo dohodnuto šest zásad;

H. vzhledem k tomu, že řada orgánů EU, jako např. Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, Výbor regionů, Hospodářský a sociální výbor a Parlament vyzvaly Komisi, aby vyvinula strategii EU pro řešení otázek bezdomovectví nebo podobně zaměřenou strategii;

I.   vzhledem k tomu, že koordinace politiky v oblasti bezdomovectví na úrovni EU v rámci otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění a strategie Evropa 2020 v posledním desetiletí podpořila iniciativy na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a přidala jim na hodnotě; vzhledem k tomu, že je nutné a žádoucí tuto práci dále rozvíjet a využívat přitom strategičtější a dlouhodobější přístup;

J.   vzhledem k tomu, že bezdomovectví je svou podstatou komplexní problém a vyžaduje komplexní politické řešení;

K. vzhledem k tomu, že roste počet důkazů, které ukazují, že k trvalému začlenění vedou nejefektivnějším způsobem přístupy k bezdomovectví, jejichž těžištěm je řešení otázky bydlení;

L.  vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 a její hlavní cíl, kterým je záchrana alespoň 20 milionů lidí před rizikem chudoby a sociálního vyloučení do roku 2020, vyžaduje, aby členské státy a EU vynaložily další úsilí o řešení otázky bezdomovectví;

M. vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem strategie Evropa 2020 je stěžejní iniciativa Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jež zahrnuje řadu opatření týkajících se bezdomovectví, která ještě nebyla zrealizována;

N. vzhledem k tomu, že bezdomovectví je věnována zvýšená pozornost v rámci evropského semestru a řada členských států zahrnula bezdomovectví do svých vnitrostátních programů reforem v letech 2012 a 2013 jako jednu z priorit v boji proti chudobě;

O. vzhledem k tomu, že současný rámec politiky EU a místní sociální realita připravují cestu pro významnější a ambicióznější kroky v otázkách bezdomovectví na úrovni EU;

P.  vzhledem k tomu, že Evropská konsensuální konference konaná v prosinci 2010 poskytla dobrý základ pro odhodlanější kroky EU v otázkách bezdomovectví;

Q. vzhledem k tomu, že bezprostřední odpovědnost za řešení otázky bezdomovectví nesou členské státy, a zejména regionální a místní orgány, a vzhledem k tomu, že strategie EU zde sehrává doplňkovou úlohu;

R.  vzhledem k tomu, že Komise může hrát na poli svých běžných oblastí působnosti a je vázána zásadou subsidiarity rozhodnější úlohu;

S.  vzhledem k tomu, že GŘ pro zaměstnanost má pro řešení otázek bezdomovectví nejlepší předpoklady, avšak tuto otázku by rovněž měla řešit v rámci oblastí své působnosti řada dalších generálních ředitelství;

T.  vzhledem k tomu, že stále více členských států má pro otázky bezdomovectví holistickou strategii a mohla by využívat při rozvoji svých politik přínosu evropské spolupráce;

U. vzhledem k tomu, že v některých členských státech EU orgány veřejné správy provedly opatření penalizující nebo kriminalizující osoby bez domova, která porušují základní práva osob bez domova a jsou neúčinná a zpravidla je jejich provádění i nákladné;

V. vzhledem k tomu, že kriminalizace osob bez domova do moderní demokratické společnosti nepatří a vede ke dvojímu znevýhodnění osob trpících chudobou, které již čelí sociálnímu vyloučení;

1.  naléhavě žádá Komisi, aby neprodleně vyvinula strategii EU pro řešení bezdomovectví v souladu s body uvedenými v usnesení Parlamentu ze dne 14. září 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví a v návrzích jiných orgánů a institucí EU;

2.  vyzývá Komisi, aby ustavila skupinu odborníků na vysoké úrovni, která by podporovala Komisi při přípravě a dalším rozvoji strategie EU v oblasti bezdomovectví; zdůrazňuje, že tato skupina by měla zahrnovat zástupce hlavních zainteresovaných stran zapojených do boje proti bezdomovectví, včetně celostátních a místních tvůrců politiky, vědeckých pracovníků, nevládních organizací a osob, které mají s bezdomovectvím osobní zkušenost;

3.  naléhavě žádá Radu ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, aby na základě konkrétního návrhu Komise projednala a schválila strategii EU v oblasti bezdomovectví;

4.  vyzývá Komisi, aby řádně zvážila začlenění odkazů na problematiku bezdomovectví do doporučení určených jednotlivých zemím v případě těch členských států, kde je pokrok v řešení bezdomovectví naléhavě nutný; vyzývá členské státy, aby dále posílily začlenění problematiky bezdomovectví do svých vnitrostátních programů reforem;

5.  vyzývá členské státy, aby vyvinuly komplexní strategie, které jsou založeny na řešení otázek bydlení, jejichž těžištěm je prevence a které zohledňují odborné pokyny obsažené ve sdělení Komise nazvaném „Za sociální investice pro růst a soudržnost“ a v pracovním dokumentu Komise nazvaném „Řešení problému bezdomovectví v Evropské unii“;

6.  upozorňuje na své usnesení ze dne 14. září 2011 o bezdomovectví, z nějž by měly vycházet hlavní prvky strategie EU v oblasti bezdomovectví, a vyzývá Radu a Komisi, aby realizovaly následující prvky:

•   pravidelné sledování pokroku členských států na úrovni Unie v řešení otázek     bezdomovectví;

•   ukazatel situace v oblasti bezdomovectví v EU, který by vycházel z evropské typologie vyloučení z bydlení (ETHOS – Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení) a určoval míru sociálního vyloučení spojeného se ztrátou bydlení;

•   rozvoj výzkumu a vědomostí o politikách a službách v oblasti bezdomovectví, včetně studie nákladové efektivity;

•   sociální inovace v politikách a službách v oblasti bezdomovectví, včetně testování          a provádění ve větším měřítku;

•   propojení s fondy EU, zejména s ESF, EFRR a FEAD;

7.  vyzývá Komisi, aby program pro sociální změny a inovace (EaSI) využívala jako hlavní zdroj financování pro strategii EU v oblasti financování výzkumu a mezinárodních výměn a rozvoje další spolupráce s klíčovými evropskými partnery, jako je FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci) a HABITACT (Evropský výměnné fórum pro místní strategie proti bezdomovectví);

8.  zdůrazňuje, že Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a výzkumný rámcový program by měly podporovat sociální inovace s cílem analyzovat nové politiky zaměřující se na zlepšování přístupu k bydlení a snižování počtu osob bez domova;

9.  vyzývá členské státy a předsednictví EU, aby pravidelně pořádaly setkání ministrů EU odpovědných za řešení otázky bezdomovectví u kulatého stolu, jak je zahájilo irské předsednictví EU v březnu 2013; vyzývá Komisi, aby tato setkání prakticky a finančně podpořila;

10. vítá, že u ministerského kulatého stolu o bezdomovectví v Lovani dne 1. března 2013 pořádaného irským předsednictvím bylo dohodnuto šest zásad;

11. vyzývá Výbor pro sociální ochranu, aby v rámci strategie Evropa 2020 zahrnul bezdomovectví do své monitorovací činnosti i do monitoru výsledků sociální ochrany, který vychází ze společného hodnotícího rámce, a do zpráv o vnitrostátní sociální situaci;

12. vyzývá Komisi, aby začlenila otázky bezdomovectví do všech příslušných oblastí politik EU, a vybízí Komisi, aby do vývoje a zavádění strategie EU v oblasti bezdomovectví zapojila různá generální ředitelství pod vedením generálního ředitelství pro zaměstnanost sociální věci a sociální začleňování;

13. vyzývá Komisi, aby se soustředila na následující prioritní témata strategie EU v oblasti bezdomovectví:

•    přístupy k bezdomovectví jako k s sociální investici, jejichž těžištěm je otázka   bydlení,

•    propojení mezi svobodou pohybu a bezdomovectvím,

•    kvalita služeb pro bezdomovce,

•    prevence bezdomovectví,

•    bezdomovectví mládeže;

14. je přesvědčen, že by členské státy a jejich místní orgány ve spolupráci s organizacemi nájemníků měly uplatňovat účinné preventivní politiky s cílem zabránit vystěhovávání nájemníků, zejména v případě velmi zranitelných domácností a ve velmi chladných obdobích, protože vystěhování má nejen svou lidskou cenu, především jde-li o rodiny, ale navíc je úhrada dlužných plateb za nájemné a úroků z nájemného nebo předcházení vzniku dluhů pro příslušné orgány úspornější;

15. vyzývá Komisi a Radu, aby zvážily zavedení záruky EU s cílem zajistit, aby nikdo v Evropské unii nebyl nucen bydlet na ulici z důvodu nedostatku služeb (v mimořádných situacích) uzpůsobených jeho potřebám; věří, že modelem pro záruku takového typu by mohla být záruka pro mladé lidi a že by mohla míst stejnou správní strukturu;

16. naléhavě žádá členské státy, aby rozvíjely možnosti sociálního a cenově dostupného bydlení uzpůsobeného nejzranitelnějším osobám s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a bezdomovectví;

17. vybízí členské státy a jejich regionální a místní orgány, aby na základě analýz předpokládaných bytových potřeb provedly účinná a stimulující opatření, která budou namířena proti dlouhodobému nevyužívání bytů, zejména v hustě obydlených oblastech, kde je nutno bojovat proti spekulacím s nemovitostmi, a která tyto byty upraví na cenově dostupné sociální bydlení;

18. vyjadřuje znepokojení nad situací v oblasti hypoték ve Španělsku, Irsku a nyní v Řecku, zejména nad vlnou vystěhování, v jejímž důsledku zůstane mnoho osob bez domova; je toho názoru, že španělské pozměněné právní předpisy týkající se hypoték nejsou v souladu s rozhodnutím Evropského soudního dvora ze dne 14. března 2013; vyzývá Komisi, aby vybídla Španělsko k zaručení řádného provedení směrnice 93/13/EHS; vyzývá k tomu, aby byla provedena reforma bankovního sektoru tak, aby se vyšlo vstříc potřebám společnosti a bylo zakázáno zabavování majetku v důsledku nesplacení hypotéky; doporučuje členským státům přijmout politiku výstavby bydlení nezávislé na vlastnictví s cílem předejít bublinám na trhu s nemovitostmi;

19. naléhavě vyzývá Komisi a Agenturu EU pro základní práva (FRA), aby se více zaměřila na dopady extrémní chudoby na přístup k základním právům a jejich využívání a aby zohlednila, že naplnění práva na bydlení je klíčovým předpokladem uplatňování celé škály dalších práv, včetně práv politických a sociálních;

20. vyzývá členské státy, aby více využívaly zdroje, které jsou k dispozici, k odstranění nejtěžších forem chudoby, včetně bezdomovectví; upozorňuje však na to, že snižování viditelnosti bezdomovectví situaci osob bez domova zhoršuje;

21. vyzývá členské státy, aby okamžitě skončily s kriminalizací osob bez domova, což se děje mimo jiné v Polsku, Maďarsku a Belgii, a změnily diskriminační praktiky používané k zamezení přístupu lidí bez domova k sociálním službám a útulkům, především v Anglii a Nizozemsku;

22. vyzývá Komisi, aby tento proces bedlivě sledovala a v případě potřeby vypracovala pro jednotlivé země doporučení, jimiž by zajistila respektování lidské důstojnosti v celé EU;

23. vyzývá členské státy, aby ukončily porušování mezinárodních smluv o lidských právech a plně dodržovaly veškeré dohody, které podepsaly, včetně Listiny základních práv Evropské unie, Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech a revidované Evropské sociální charty Rady Evropy;

24. vyzývá Komisi, aby zajistila, že její politiky a politická doporučení nepovedou k porušování lidských práv;

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby vybídly k výměně osvědčených postupů, pokud jde o účinné provádění práva na bydlení;

26. je toho názoru, že strategie EU v oblasti bezdomovectví by měla plně respektovat Smlouvu (SFEU), která potvrzuje „zásadní úlohu a široké rozhodovací pravomoci celostátních, regionálních a místních orgánů při poskytování, pořizování a organizování služeb obecného hospodářského zájmu, aby tyto služby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů“; domnívá se, že odpovědnost za boj proti bezdomovectví nesou členské státy a že by proto strategie EU v oblasti bezdomovectví měla členské státy plně podporovat, aby co nejúčinněji tuto odpovědnost vykonávaly, za plného respektování zásady subsidiarity;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru pro sociální ochranu a Radě Evropy.

(1)

Úř. věst. C 169 E, 15.6.2012, s. 139.

(2)

Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 101.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0246

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0315

Právní upozornění - Ochrana soukromí