Forslag til beslutning - B7-0011/2014Forslag til beslutning
B7-0011/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om en EU-strategi for hjemløshed

8.1.2014 - (2013/2994(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelser
forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Rui Tavares, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0008/2014

Procedure : 2013/2994(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0011/2014
Indgivne tekster :
B7-0011/2014
Vedtagne tekster :

B7‑0011/2014

Europa-Parlamentets beslutning om en EU-strategi for hjemløshed

(2013/2994(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og 3,

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9,

–   der henviser til Europarådets reviderede europæiske socialpagt, særlig artikel 31,

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 34,

–   der henviser til sin beslutning af 16. december 2010 om en EU-strategi for hjemløshed[1],

–   der henviser til sin beslutning af 14. september 2011 om en EU-strategi for hjemløshed[2],

–   der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union[3],

–   der henviser til de endelige henstillinger fra den europæiske konsensuskonference om hjemløshed den 9. og 10. december 2010,

–   der henviser til resultaterne af rundbordskonferencen med de ansvarlige ministre for hjemløshed, der blev afholdt af det irske formandskab i marts 2013,

–   der henviser til konklusionerne fra det 19. uformelle møde mellem EU's boligministre den 9. og 10. december 2013,

–   der henviser til konklusionerne fra rundbordskonferencen med de ansvarlige ministre for hjemløshed den 1. marts 2013, som omfatter seks principper for EU's politik for hjemløshed, og opfordrer Kommissionen til at støtte og fremme medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe hjemløshed ved gennemførelse af den sociale investeringspakke,

–   der henviser til årsrapporten fra Udvalget for Social Beskyttelse fra 2012 med titlen "Social Europe - Current challenges and the way forward", hvori der berettes om en generel tendens til stigende hjemløshed i store dele af EU,

–   der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om situationen for grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn[4], hvori det indtrængende opfordrer den ungarske regering til at leve op til sit ansvar med hensyn til hjemløshed og sætte en stopper for kriminaliseringen af hjemløse,

–   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse med titlen "Mod en europæisk dagsorden for socialt boligbyggeri" fra oktober 2011, hvori Kommissionen opfordres til straks at gennemføre en EU-strategi for hjemløshed som foreslået af Parlamentet i beslutningen fra 2011,

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om hjemløshed af 27. oktober 2011, hvori Kommissionen opfordres til at udvikle en ambitiøs strategi i relation til hjemløshed og til at hjælpe medlemsstaterne med at udvikle effektive nationale strategier,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at hjemløshed stadig rammer mennesker i alle medlemsstater og er en uacceptabel krænkelse af den menneskelige værdighed og menneskerettighederne;

B.  der henviser til, at hjemløshed repræsenterer den mest ekstreme form for fattigdom og nød, og at problemet er vokset i stort set alle medlemsstater i de seneste år;

C. der henviser til, at fattigdom ikke er en forbrydelse, og at hjemløshed hverken er en forbrydelse eller et valg af livsstil;

D. der henviser til, at de lande, som er hårdest ramt af den økonomiske og finansielle krise, oplever en hidtil uset stigning i antallet af hjemløse, især blandt unge;

E.  der henviser til, at hjemløshed er blevet en klar prioritet i EU's fattigdomspolitik inden for rammerne af Europa 2020-strategien og EU's sociale investeringspakke;

F.  der henviser til, at Parlamentet den 14. september 2011 med overvældende flertal vedtog en beslutning med krav om en integreret EU-strategi, som understøttes af nationale og regionale strategier, med et langsigtet mål om at udrydde hjemløshed;

G. der henviser til, at der blev vedtaget seks principper ved ministrenes rundbordsdrøftelse om hjemløshed, som blev afholdt i Leuven den 1. marts 2013;

H. der henviser til, at flere EU-organer, såsom Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO), Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Parlamentet har opfordret Kommissionen til at udvikle en EU-strategi om hjemløshed eller tilsvarende;

I.   der henviser til, at politisk koordination på EU-plan vedrørende hjemløshed inden for rammerne af den åbne koordinationsmetode for social beskyttelse og social integration samt Europa 2020-strategien har bidraget til bestræbelserne på nationalt, regionalt og lokalt plan gennem det seneste årti, og at det er behov for og ønske om at videreføre dette arbejde med en mere strategisk og langsigtet tilgang;

J.   der henviser til, at hjemløshed i sin natur er et komplekst problem, som kræver en flersidet politisk reaktion;

K. der henviser til, at der i stigende grad er tegn på, at boligbaserede tilgange til hjemløshed er de mest effektive til at skabe bæredygtig inklusion;

L.  der henviser til, at Europa 2020-strategien og dens overordnede mål om inden 2020 at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse, kræver en fornyet indsats fra medlemsstaternes og EU's side, som ligeledes bør sigte mod at bekæmpe hjemløshed;

M. der henviser til, at et centralt element i Europa 2020-strategien er flagskibsinitiativet om den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse, der omfatter en lang række handlinger vedrørende hjemløshed, som endnu ikke er blevet gennemført;

N. der henviser til, at der lægges stadig større vægt på hjemløshed inden for rammerne af det europæiske halvår i flere medlemsstater, herunder hjemløshed som en prioritet for bekæmpelse af fattigdom i deres nationale reformprogrammer for 2012 og 2013;

O. der henviser til, at EU's nuværende rammepolitik og den sociale virkelighed i dagligdagen baner vejen for stærkere og mere ambitiøse tiltag mod hjemløshed på EU-plan;

P.  der henviser til, at den europæiske konsensuskonference fra december 2010 udgør et solidt grundlag for mere ambitiøse EU-tiltag mod hjemløshed;

Q. der henviser til, at det direkte ansvar for at bekæmpe hjemløshed påhviler medlemsstaterne og navnlig de regionale og lokale myndigheder, og at en EU-strategi skal spille en supplerende rolle;

R.  der henviser til, at Kommissionen kan styrke sin rolle inden for dens nuværende kompetenceområder og under overholdelse af nærhedsprincippet;

S.  der henviser til, at GD for Beskæftigelse har de bedste forudsætninger for at vise vejen hvad angår hjemløshed, men at flere andre GD'er ligeledes bør bekæmpe hjemløshed inden for deres ansvarsområder;

T.  der henviser til, at et stigende antal medlemsstater har en holistisk strategi for hjemløshed og kunne drage fordel af et europæisk samarbejde til at videreudvikle deres politikker;

U. der henviser til, at de offentlige myndigheder i visse medlemsstater har truffet foranstaltninger til at straffe eller kriminalisere hjemløshed, som ikke overholder de grundlæggende rettigheder for hjemløse og er ineffektive og som regel dyre at gennemføre;

V. der henviser til, at kriminalisering af hjemløshed ikke hører hjemme i et demokratisk moderne samfund og medfører dobbelt straf for dem, der allerede er udstødt af samfundet, og fattige;

1.  opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at udvikle en EU-strategi for hjemløshed i overensstemmelse med retningslinjerne i Parlamentets beslutning af 14. september 2011 om en EU-strategi for hjemløshed og i forslag fra andre EU-institutioner og -organer;

2.  opfordrer Kommissionen til at nedsætte en ekspertgruppe på højt plan som støtte i forbindelse med udarbejdelsen og videreudviklingen af en EU-strategi for hjemløshed; understreger, at denne ekspertgruppe bør omfatte repræsentanter for de vigtigste aktører i kampen mod hjemløshed, herunder nationale og lokale politiske beslutningstagere, forskere, ngo'er og personer, der oplever hjemløshed;

3.  opfordrer indtrængende EPSCO at diskutere og godkende en EU-strategi for hjemløshed på grundlag af et konkret forslag fra Kommissionen;

4.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til henvisninger til hjemløshed i de landespecifikke henstillinger vedrørende de medlemsstater, hvor der er påtrængende behov for fremskridt; opfordrer medlemsstaterne til yderligere at styrke indarbejdelsen af hjemløshed i deres nationale reformprogrammer;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde samlede strategier for hjemløshed, der er boligbaserede og lægger stor vægt på forebyggelse, og som tager højde for den vejledning, der gives i Kommissionens meddelelse om sociale investeringer i vækst og samhørighed og i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene "Confronting Homelessness i Europe";

6.  henleder opmærksomheden på sin beslutning af 14. september 2011 om hjemløshed i forbindelse med de centrale elementer i en EU-strategi for hjemløshed og opfordrer Rådet og Kommissionen til at levere med hensyn til følgende elementer:

•   regelmæssig europæisk overvågning af medlemsstaternes fremskridt for så vidt angår hjemløshed

•   en EU-indikator for hjemløshed baseret på den europæiske typologi over hjemløshed og boligmæssig eksklusion (ETHOS) til at måle omfanget af boligrelateret social udstødelse

•   forskning og vidensopbygning om politikker og tjenesteydelser for hjemløse, herunder undersøgelser af omkostningseffektivitet

•   social innovation i politikker og tjenesteydelser for hjemløse, herunder afprøvning og opskalering

•   forbindelse til EU-fonde, især Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

7.  opfordrer Kommissionen til at anvende EaSI-programmet (beskæftigelse og social innovation) som den vigtigste finansieringskilde til en EU-strategi til at finansiere forskning og tværnational udveksling og til at videreudbygge sit samarbejde med vigtige europæiske partnere såsom FEANTSA (europæisk sammenslutning af nationale organisationer for hjemløse) og HABITACT (europæisk forum for udveksling af lokale strategier for hjemløshed);

8.  understreger behovet for, at social innovation både understøttes af den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse og af rammeprogrammet for forskning med det formål at udarbejde analyser i forbindelse med nye politikker, der skal forbedre adgangen til boliger og nedbringe omfanget af hjemløshed;

9.  opfordrer medlemsstaterne og EU-formandskabet til jævnligt at afholde en europæisk rundbordsdrøftelse med de ansvarlige EU-ministre for hjemløshed, som blev indledt af det irske EU-formandskab i marts 2013; opfordrer Kommissionen til at yde praktisk og økonomisk støtte til dette møde;

10. glæder sig over de seks principper, der blev vedtaget ved ministrenes rundbordsdrøftelse om hjemløshed i Leuven den 1. marts 2013 under det irske formandskab;

11. opfordrer Udvalget for Social Beskyttelse til at integrere hjemløshed i sit overvågningsarbejde inden for rammerne af Europa 2020-strategien, herunder overvågningen af socialbeskyttelsesresultater, baseret på den fælles evalueringsramme, og de nationale sociale rapporter;

12. opfordrer Kommissionen til at integrere hjemløshed på tværs af alle relevante EU-politikområder og til at inddrage forskellige generaldirektorater i udviklingen og gennemførelsen af en EU-strategi for hjemløshed under ledelse af Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion;

13. opfordrer Kommissionen til at fokusere på følgende som prioriterede indsatsområder for en EU-strategi for hjemløshed:

•    boligbaserede/Housing First-tilgange til hjemløshed som en social investering

•    forbindelse mellem fri bevægelighed og hjemløshed

•    kvalitet af tjenesteydelser for hjemløse

•    forebyggelse af hjemløshed

•    hjemløshed blandt unge.

14. mener, at medlemsstaterne og deres lokale myndigheder i samarbejde med lejerorganisationer bør gennemføre effektive forebyggelsespolitikker, som kan forhindre, at lejere sættes på gaden, især de mest sårbare husstande og navnlig i meget kolde perioder, hvilket skal ses i lyset af, at det ud over at mindske de menneskelige omkostninger ved en tvangsudsættelse, navnlig for familier, vil være en mindre omkostningskrævende mulighed, hvis de relevante myndigheder tager hånd om huslejebetaling og huslejerestancer;

15. opfordrer Kommissionen og Rådet til at overveje at indføre en EU-garanti for at sikre, at ingen i EU er tvunget til at sove ude på grund af mangel på (beredskabs-) tjenester, der er tilpasset den pågældendes behov; mener, at en sådan garanti kunne baseres på ungdomsgarantiordningen og kunne anvende den samme forvaltningsstruktur;

16. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle socialt boligbyggeri til overkommelige priser, der er tilpasset til de mest sårbare personer, for at forebygge social udstødelse og hjemløshed;

17. opfordrer medlemsstaterne og deres lokale og regionale myndigheder til på grundlag af fremadrettede prognoser for boligbehovene at træffe effektive foranstaltninger, der kan skabe incitamenter til at bekæmpe det fænomen, at boliger står tomme i længere perioder, især i tætbefolkede områder, for at bekæmpe ejendomsspekulation og omdanne disse ejendomme til økonomisk overkommelige sociale boliger;

18. udtrykker sin bekymring over realkreditsituationen i Spanien, Irland og nu Grækenland, især over bølgerne af tvangsudsættelser, der vil generere et stort antal hjemløse; mener, at den ajourførte spanske lov om realkredit ikke er i overensstemmelse med EU-Domstolens dom af 14. marts 2013; opfordrer Kommissionen til at indtrængende at opfordre Spanien til at sikre en korrekt gennemførelse af direktiv 93/13/EØF; opfordrer til, at banksektoren reformeres, så den kommer til at opfylde samfundets behov, gennem et forbud mod overtagelse af boliger på grund af misligholdelse af realkreditlån; henstiller til medlemsstaterne at føre en boligpolitik, der er neutral i forhold til besiddelsesformer, for at forhindre boligbobler;

19. opfordrer indtrængende både Kommissionen og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder til i højere grad at fokusere på konsekvenserne af ekstrem fattigdom for så vidt angår adgang til og udøvelse af grundlæggende rettigheder, i betragtning af at gennemførelsen af retten til en bolig er afgørende for den fulde udøvelse af alle andre rettigheder, herunder en lang række politiske og sociale rettigheder;

20. opfordrer medlemsstaterne til at anvende alle tilgængelige ressourcer til at udrydde de værste former for fattigdom, herunder hjemløshed; advarer om, at man forværrer situationen, hvis man gør de hjemløse mindre synlige;

21. opfordrer medlemsstaterne til straks at sætte en stopper for kriminaliseringen af hjemløse, bl.a. i Polen, Ungarn og Belgien, og til at ændre den diskriminerende praksis, der bruges til at forhindre hjemløse i at få adgang til sociale ydelser og herberger, navnlig i England og Nederlandene;

22. opfordrer Kommissionen til at overvåge denne proces nøje og til at udstede landespecifikke henstillinger, hvor det er nødvendigt for at sikre, at den menneskelige værdighed respekteres i hele EU;

23. opfordrer medlemsstaterne til at holde op med at overtræde de internationale menneskerettighedstraktater og til fuldt ud at respektere alle de aftaler, de har indgået, herunder chartret om grundlæggende rettigheder, FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og Europarådets reviderede socialpagt;

24. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at dens politikker og politiske henstillinger ikke fører til krænkelser af menneskerettighederne;

25. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til udveksling af god praksis med hensyn til en effektiv gennemførelse af retten til en bolig;

26. mener, at en EU-strategi for hjemløshed fuldt ud bør respektere traktaten (TEUF), som fastslår "de nationale, regionale og lokale myndigheders vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse så tæt på brugernes behov som muligt"; mener, at ansvaret for at bekæmpe hjemløshed påhviler medlemsstaterne, og at en EU-strategi for hjemløshed derfor bør støtte medlemsstaterne i at påtage sig dette ansvar så effektivt som muligt under fuld hensyntagen til nærhedsprincippet;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget, Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg, Udvalget for Social Beskyttelse og Europarådet.