Návrh usnesení - B7-0013/2014Návrh usnesení
B7-0013/2014

NÁVRH USNESENÍ o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy

8. 1. 2014 - (2013/2747(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0529/2013
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

Romana Jordan za skupinu PPE
Pavel Poc za skupinu S&D
Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE
Sandrine Bélier za skupinu Verts/ALE
Anna Rosbach za skupinu ECR
Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL

Postup : 2013/2747(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0013/2014
Předložené texty :
B7-0013/2014
Přijaté texty :

B7‑0013/2014

Usnesení Evropského parlamentu o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy

(2013/2747(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na rezoluci Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví z dubna 2013, kterou v červenci 2013 podpořila Hospodářská a sociální rada OSN a v níž se členské státy OSN vyzývají, „aby nedovolený obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, pokud jsou do něj zapojeny organizované zločinecké skupiny, považovaly za závažnou trestnou činnost“, tzn. aby jí přikládaly stejnou váhu jako obchodování s lidmi a obchodu s drogami,

–   s ohledem na vyšetřování internetového obchodování se slonovinou v EU vedené Interpolem a Mezinárodním fondem pro ochranu zvířat (IFAW), jež ukázalo, že prosazování práva v souvislosti s internetovou trestnou činností poškozující volně žijící druhy je v plenkách, a v jehož rámci Interpol a IFAW požadovaly přijetí zvláštních právních předpisů pro elektronický obchod, které budou regulovat obchod s volně žijícími druhy v EU,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. února 2013 o strategických cílech EU pro 16. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 14. března 2013 v thajském Bangkoku[1],

–   s ohledem na výsledek výše uvedeného 16. zasedání konference smluvních stran, kde se smluvní strany shodly na několika konkrétních akcích proti pytlačení a nezákonnému obchodování s volně žijícími druhy, mj. na rozhodnutích 16.39–16.40 a rozhodnutích 16.78–16.83,

–   s ohledem na úmluvu CITES, která je v EU provedena nařízením Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi[2] a nařízením Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97[3],

–   s ohledem na doporučení č. 155 (2011) stálého výboru Bernské úmluvy ohledně nedovoleného zabíjení, chytání a obchodu s volně žijícími ptáky přijaté dne 2. prosince 2011 a na následný plán Komise pro vymýcení nedovoleného zabíjení, chytání a obchodu s volně žijícími ptáky (12/2012),

–   s ohledem na nedávné iniciativy USA, Filipín a Gabonu, jejichž cílem bylo zničit vlastní zásoby nelegálně držené slonoviny, a zvýšit tak povědomí veřejnosti v souvislosti se zvýšenou poptávkou po slonovině a s nárůstem nedovoleného obchodu a pytláctví a tvrdě tak zasáhnout proti obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

–   s ohledem na společné prohlášení přijaté dne 26. září 2013 představiteli 11 afrických států, v nichž žijí sloni, které je součástí závazku Clintonovy celosvětové iniciativy pro činnost ve prospěch Partnerství pro záchranu afrických slonů a ve kterém naléhavě vyzývají ostatní země, aby „vyhlásily nebo obnovily vnitrostátní moratoria na veškerý dovoz a vývoz za účelem obchodu a veškerý prodej a nákup klů a výrobků ze slonoviny na jejich území, dokud volně žijící populace slona nepřestanou být ohrožovány pytláctvím“,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy (konečná zpráva)[4], a zejména bod 127 tohoto usnesení, a na své usnesení ze dne 11. června 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz: doporučené kroky a iniciativy (průběžná zpráva)[5],

–   s ohledem na výsledky pracovního semináře o mezinárodní trestné činnosti poškozující volně žijící druhy, který dne 27. února 2013 v Bruselu uspořádal Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP,

–   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení Komisi ze dne 29. října 2013 o trestné činnosti poškozující divokou přírodu (O‑000123/2013 – B7‑0529/2013),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že trestná činnost poškozující volně žijící druhy, která zahrnuje pytlačení a nezákonnou těžbu dřeva, tranzit produktů a derivátů nelegálně získaných z volně žijících druhů a nelegální prodej a použití těchto produktů ve spotřebitelských zemích, představuje v současnosti závažný mezinárodní organizovaný zločin s ročním obratem ve výši nejméně 19 miliard USD a je po obchodu s drogami, padělání a obchodování s lidmi čtvrtou nejrozsáhlejší nezákonnou činností na světě;

B.  vzhledem k tomu, že do nezákonného obchodování s volně žijícími druhy jsou často zapojeny nadnárodní sítě organizované trestné činnosti, přičemž pro tyto sítě a pro militantní povstalecké skupiny představuje tento obchod zdroj příjmu;

C. vzhledem k tomu, že trestná činnost poškozující volně žijící druhy ohrožuje dobré životní podmínky jednotlivých zvířat, zachování dotčených živočišných a rostlinných druhů i celé místní ekosystémy;

D. vzhledem k tomu, že trestná činnost poškozující volně žijící druhy vážně ohrožuje bezpečnost, politickou stabilitu, hospodářství, místní živobytí, přírodní zdroje a kulturní dědictví mnoha zemí; vzhledem k tomu, že mají-li být tyto hrozby skutečně odstraněny, je nutné přijmout protiopatření, která často přesahují pravomoci subjektů prosazujících environmentální právo a právo chránící volně žijící druhy či pravomoci jedné země nebo jednoho regionu;

E.  vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s volně žijícími druhy vážně ohrožuje nejen bezpečnost, právní stát a rozvoj místních společenství tam, kde jsou volně žijící druhy zdecimovány, ale také mír a bezpečnost národů a regionů, kde se tato společenství nacházejí, i celosvětový udržitelný rozvoj;

F.  vzhledem k tomu, že vymýcení trestné činnosti poškozující volně žijící druhy vyžaduje celosvětově koordinovanou reakci na nejvyšší politické úrovni i donucovacích orgánů na mezinárodní i vnitrostátní úrovni a účinné využívání nástrojů na posílení prosazování práva a systémů trestního soudnictví;

G. vzhledem k tomu, že dokud bude poptávka po produktech z volně žijících druhů vysoká a snaha o prosazování práva malá, bude legální obchod nadále sloužit jako zástěrka nezákonného obchodování a podněcovat pytláctví;

1.  zdůrazňuje, že EU je významným trhem i přepravní trasou pro nezákonné obchodování s volně žijícími druhy; upozorňuje na skutečnost, že podle odhadu Europolu dosahují příjmy z obchodování s ohroženými druhy každoročně 18 až 26 miliard EUR a že EU je jeho největším odbytištěm na světě;

2.  zdůrazňuje, že úmluva CITES má zajistit, aby mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami neohrožoval přežití těchto druhů ve volné přírodě;

3.  je znepokojen tím, že internetové nezákonné obchodování s produkty získanými z volně žijících druhů dosahuje podle odhadů uvedených ve zprávě „Transnational Crime in the Developing World“ (Mezinárodní trestná činnost v rozvojovém světě), kterou v únoru 2011 vydala organizace Global Financial Integrity, 10 miliard USD ročně;

4.  je znepokojen sílícími vazbami mezi osobami a penězi spojenými s obchodováním s volně žijícími druhy a dalšími formami organizované trestné činnosti, mezi něž patří obchod s drogami a se zbraněmi, korupce a podvody a také činnost militantních skupin a terorismus;

5.  je znepokojen tím, že pro skupiny zapojené do organizované trestné činnosti, zejména pak skupiny s prostředky k pašování, je obchodování s volně žijícími druhy lákavé kvůli nedostatku kapacit k prosazování a provádění práva a kvůli vysokým ziskům a mírným postihům;

6.  zdůrazňuje, že pokud si EU a její členské státy přejí mít v souvislosti s ochranou ohrožených druhů skutečnou vedoucí úlohu, je třeba, aby neprodleně zajistily aktivní a ambiciózní podporu mezinárodních jednání a rovněž aby vytvořily nejvhodnější právní rámec a podmínky pro jeho provádění, které zajistí, že budou odstraněny veškeré nedostatky přispívající k tomuto nezákonnému obchodování na území Unie;

7.  upozorňuje na skutečnost, že trestná činnost poškozující volně žijící druhy může vážně ohrozit právní stát a udržitelný rozvoj;

8.  je si vědom toho, že pytlačení různých druhů volně žijících živočichů se odehrává i na území EU a že stále dochází k zabíjení, odebírání a odchytávání vzácných, zvláště chráněných druhů, a dokonce i ohrožených druhů uvedených v příloze IV směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích) a v příloze I směrnice 2009/147/ES (směrnice o ptácích) a k obchodu s nimi;

Opatření v EU

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby bezodkladně zavedla akční plán EU pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy a proti nedovolenému obchodu s nimi, který bude zahrnovat i jasné výstupy a lhůty;

10. zdůrazňuje, že EU je hlavní tranzitní trasou nezákonně získaných produktů z volně žijících druhů, jako je slonovina a živá zvířata, jak vyzdvihla nedávná zpráva organizace TRAFFIC[6], a proto má výsadní postavení při kontrole tohoto obchodu;

11. vyzývá členské státy, aby zavedly moratoria na veškerý dovoz a vývoz za účelem obchodu a veškerý prodej a nákup klů a výrobků ze slonoviny na jejich území, dokud volně žijící populace slona nepřestanou být ohrožovány pytláctvím;

12. vyzývá členské státy, aby spolu s dalšími smluvními stranami úmluvy CITES vyslaly jasný signál proti nedovolenému obchodování s volně žijícími druhy a poptávce po nezákonně získaných produktech z volně žijících druhů tím, že zničí své zásoby nelegálně získané slonoviny;

13. vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu realizovaly doporučení Komise č. 2007/425/ES, kterým se stanovuje soubor opatření pro prosazování nařízení (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi; doporučuje, aby členské státy zavedly ustanovení, která v zájmu lepšího provádění úmluvy CITES a ochrany dobrých podmínek živých zvířat umožní okamžité zabavení veškerých odebraných exemplářů;

14. vyzývá Komisi, aby se angažovala ve stálém výboru úmluvy CITES v souvislosti s rozhodnutím 16.47 přijatém na 16. zasedání konference smluvních stran úmluvy CITES ohledně ustanovení, která mají zefektivnit nakládání s nelegálně obchodovanými a konfiskovanými exempláři s cílem zajistit koordinované přístupy k výměně informací a rychlé navracení živých zvířat do místa původu;

15. vybízí členské státy, aby posílily soudnictví v EU prostřednictvím lepší informovanosti, zvýšením kapacity a zdrojů a zajistily tak, že stíhání nezákonného obchodování s volně žijícími druhy bude vedeno efektivně a v plném právním rozsahu a že pachatelé trestných činů poškozujících volně žijící druhy budou potrestáni způsobem, který odpovídá závažnosti trestného činu; naléhavě žádá Komisi, aby usnadnila harmonizaci předpisů jednotlivých členských států v souladu se svým doporučením č. 2007/425/ES s cílem zabránit tomu, aby členské státy s nejnižšími postihy byly využívány jako oblíbené vstupní místo;

16. vyzývá Komisi, aby sledovala a důkladně dohlížela na uplatňování směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí vzhledem k tomu, že ještě dnes v některých členských státech nejsou k dispozici účinné trestní postihy, jež směrnice stanoví i pro ty, kteří zabíjejí, ničí, vlastní nebo odebírají exempláře chráněných živočichů a rostlin;

17. žádá z důvodu podobných obav, jaké byly vyjádřeny v rezoluci OSN z května 2013 v souvislosti s trestnou činností poškozující lesy, aby byly revidovány stávající nástroje EU týkající se nezákonného obchodu se dřevem i další právní předpisy týkající se lesů, a to s cílem určit, zda jsou dostatečné a účinné jako prostředek, jak řešit vysokou míru nezákonného obchodu, která je v současné době zaznamenávána na území Unie;

18. upozorňuje na skutečnost, že v současné době v EU stále existují obrovské rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o systém sankcí pro ty, kteří obchodují s exempláři chráněných volně žijících druhů, odebírají je, odchytávají nebo vlastní; poukazuje na to, že toto rozdílné zacházení v jednotlivých členských státech v souvislosti se sankcemi má často negativní dopad na účinnost systémů kontrol a na výkonnost kontrolních systémů v jednotlivých členských státech;

19. žádá, aby za porušení nařízení (ES) č. 338/97 byly zavedeny náležité sankce, jež by odrazovaly od trestné činnosti poškozující volně žijící druhy, a rovněž aby byla zohledňována tržní hodnota druhů, hodnota druhů, jež jsou předmětem trestné činnosti, z hlediska ochrany přírody a vzniklé náklady; vyzývá k vytvoření systému, který bude počítat s pravidelnými aktualizacemi a průběžným přizpůsobováním výše sankcí;

20. zdůrazňuje skutečnost, že směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí harmonizuje v celé Evropské unii definice porušení zákona v souvislosti s trestnými činy poškozujícími volně žijící druhy; dále poukazuje na to, že směrnice vyžaduje, aby členské státy zavedly účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce, a tudíž je naléhavě vyzývá, aby neprodleně stanovily přiměřenou úroveň sankcí za porušení zákona v souvislosti s trestnými činy poškozujícími volně žijící druhy;

21. vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci příslušných stávajících finančních nástrojů podpořily specializovanou odbornou přípravu pro celý řetězec donucovacích subjektů;

22. vyzývá členské státy, aby v boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy použily veškeré příslušné evropské i vnitrostátní nástroje pro boj proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz a pro zabavení majetku;

23. vyzývá všechny členské státy, aby dodržely rezoluci Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví z dubna 2013 tím, že aktualizují své právní předpisy s cílem zajistit, aby nezákonné obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, do něhož jsou zapojeny organizované zločinecké skupiny, bylo považováno za trestný čin postihnutelný až čtyřmi roky odnětí svobody nebo i více, aby tak Úmluva OSN pro nadnárodnímu organizovanému zločinu mohla být používána jako základ pro mezinárodní spolupráci a vzájemnou právní pomoc;

24. vyzývá EU a členské státy, aby plně provedly doporučení vydaná Interpolem a organizací IFAW v rámci vyšetřování internetového obchodování se slonovinou na území EU (Project WEB);

25. konstatuje, že neudržitelný a neetický lov zvířat pro trofeje způsobil rozsáhlé snižování stavu populací ohrožených druhů, které uvádí seznamy v přílohách I a II úmluvy CITES, a naléhá na členské státy, aby podpořily případnou revizi právních předpisů EU upravujících dovoz loveckých trofejí do členských států a aby vyžadovaly povolení pro dovoz trofejí z veškerých druhů vyjmenovaných v příloze B příslušného textu;

26. bere na vědomí, že doložené problémy s odchytem zvířat ve volné přírodě byly řešeny použitím méně restriktivních ustanovení o chovu v zajetí; vyzývá Komisi, aby podpořila rozhodnutí 16.63–16.66 z 16. zasedání konference smluvních stran úmluvy CITES o exemplářích chovaných v zajetí a na farmách a aby poskytla finanční podporu na studii, která posoudí obavy týkající se druhů, jež mají být údajně chovány v zajetí, a na vypracování pokynů pro kontrolu zařízení;

27. žádá, aby byla v rámci Europolu zřízena jednotka specializovaná na trestnou činnost poškozující volně žijící druhy (Wildlife Crime Unit), jež by měla k dispozici dostatečné a kvalifikované lidské zdroje a přiměřené finanční prostředky a jež by centrálně shromažďovala informace a analýzy a koordinovala vyšetřování, což by mělo vést k lépe propojenému vyšetřování a ke koordinovanějšímu strategickému postupu; vyzývá k optimalizaci a posílení propojení místních kontrolních orgánů v rámci členských států a mezinárodních kontrolních orgánů s cílem zlepšit výměnu informací a zvýšit tak efektivnost a účelnost činnosti prováděné místními kontrolními orgány;

28. vyzývá členské státy, aby za tímto účelem vytvořily národní pracovní skupiny pro environmentální bezpečnost (NEST) v souladu s doporučením Interpolu a aby se prostřednictvím navrhované specializované jednotky Europolu pro trestnou činnost poškozující volně žijící druhy zapojily do koordinovaných činností;

29. vyzývá Komisi, aby zajistila, že prostředky věnované v rámci jejích útvarů na provádění úmluvy CITES dostačují k tomu, aby EU mohla v souvislosti se vstupem v platnost gaboronského dodatku k úmluvě CITES hrát vedoucí úlohu;

30. vyzývá Komisi a Radu, aby využily svých nástrojů obchodní a rozvojové politiky k vytvoření speciálních a dostatečně financovaných programů, aby posílily provádění úmluvy CITES a poskytly zdroje pro budování kapacit proti pytlačení a nepovolenému obchodování, zejména prostřednictvím podpory, posílení a rozšíření iniciativ v oblasti prosazování práva, jako jsou ASEAN-WEN (Síť pro prosazování práva chránícího volně žijící druhy ve státech ASEAN), HA-WEN (Síť pro prosazování práva chránícího volně žijící druhy v oblasti Afrického rohu), LATF (Pracovní skupina dohody z Lusaky) a PAPECALF (Plan d’Action sous-régional des pays de l’espace COMIFAC pour le renforcement de l’application des législations nationales sur la faune sauvage 2012–2017), jejichž cílem je vytvořit regionální odborná centra a poskytnout vzor pro spolupráci v boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy;

31. vyzývá EU a její členské státy, aby aktivně pracovaly s cílem upozornit evropské občany na skutečnost, že trestná činnost poškozující volně žijící druhy není záležitostí, která se týká ostatních světadílů, ale naléhavá otázka, která se týká naší planety a našeho ekosystému a má politický, hospodářský i společenský dopad na společenství po celém světě;

Mezinárodní opatření

32. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy zařadily mezi priority při programování finančních nástrojů pro rozvojovou pomoc, a to jak z tematického, tak regionální hlediska;

33. vítá skutečnost, že v návaznosti na rezoluci Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví ze dne 26. dubna 2013 byla trestná činnost poškozující volně žijící druhy postavena na stejnou úroveň jako vážná mezinárodní organizovaná trestná činnost, jako např. obchodování s lidmi a obchod s drogami, a vyzývá Komisi a členské státy, aby pomocí svých obchodních a rozvojových politik zajistily plné uplatňování mezinárodní dohody; bere na vědomí, že mezi prioritami EU pro 68. zasedání Valného shromáždění OSN, které Rada přijala v červnu 2013, je i nadále úmysl zvýšit úsilí v boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy a proti nezákonné těžbě dřeva a na podporu lepší správy;

34. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci Úmluvy CITES a bilaterálního dialogu se spotřebitelskými zeměmi udělaly, co je v jejich silách, aby dosáhly uzavření jak mezinárodních, tak vnitrostátních paralelních legálních trhů, které zvyšují poptávku po druzích vystavených značnému riziku, jako jsou sloni, nosorožci a tygři;

35. poukazuje na to, že v rámci úmluvy CITES existují mechanismy použitelné proti smluvním stranám, které ji nedodržují; naléhavě proto Komisi a členské státy žádá, aby je v oprávněných případech v plném rozsahu použily;

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu s článkem 187 revidovaného finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie zavedly svěřenský fond nebo podobný nástroj, jehož cílem bude v rámci akčního plánu pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími druhy zajistit bezpečnost chráněných oblastí a bojovat proti nezákonnému obchodování s volně žijícími druhy a proti pytláctví;

37. vyzývá EU a její členské státy, aby rozhodně podpořily Mezinárodní sdružení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy (ICCWC), zahrnující strany úmluvy CITES, Interpol, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Světovou banku a Světovou celní organizaci, a to i prostřednictvím poskytnutí finančních zdrojů a odborných posudků, s cílem umožnit budování kapacit vlád, výměnu informací a zpravodajství a podpořit prosazování a dodržování práva členy ICCWC;

38. vítá skutečnost, že se na posledním summitu skupiny G-8 (v severoirském Lough Erne v červnu 2013) dospělo k rozhodnutí začít řešit nezákonné obchodování s chráněnými nebo ohroženými volně žijícími druhy a nabídnout politickou i praktickou podporu regionálním a mezinárodním organizacím, které usilují o zlepšení schopností zemí provádět dohled a kontrolu na svých hranicích a řešit faktory, které nezákonné obchodování usnadňují, jako je korupce, nadnárodní organizovaná trestná činnost a nedovolený obchod, a které podrývají správu a právní stát a v některých případech jsou i důležitým zdrojem finančních prostředků pro teroristy;

39. vyzývá Komisi, aby díky spolupráci s africkými a asijskými státy, na jejichž území se tyto druhy vyskytují, těmto zemím pomohla posílit politiky a právní rámce a zvýšit kapacity pro prosazování práva, rozvíjet účinné justiční systémy a posilovat mechanismy řešení korupce, aby tak mohly lépe bojovat proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy na místní, vnitrostátní a regionální úrovni, a to i prostřednictvím podpory a financování provádění iniciativ, jako je soubor opatření sdružení ICCWC;

40. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily politiky a právní rámce, zvýšily kapacity pro prosazování práva, zajistily potřebné technologie pro zpravodajské služby a vytvořily účinné justiční systémy k účinnějšímu potírání trestné činnosti, která poškozuje volně žijící druhy, na místní, vnitrostátní a regionální úrovni mimo jiné tím, že podpoří provádění iniciativ, jako je soubor opatření sdružení ICCWC a školení specializovaných státních zástupců zaměřených na trestnou činnost poškozující volně žijící druhy;

41. vyzývá Komisi, aby vypracovala a zavedla regionální strategie pro prosazování práva chránícího volně žijící druhy a sítě propojené pomocí celosvětového koordinačního mechanismu mj. tím, že podpoří program Interpolu pro boj proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí, vytvoření národních pracovních skupin pro environmentální bezpečnost (NEST) a jejich spolupráci s regionálními subjekty zaměřenými na prosazování práva, jako je pracovní skupina dohody z Lusaky, HA-WEN, SAWEN (Síť pro prosazování práva chránícího volně žijící druhy v Jižní Africe) a ASEAN-WEN;

42. bere na vědomí vysokou a stále rostoucí poptávku po nezákonně vyrobených produktech z volně žijících druhů pocházejících z Číny a jihovýchodní Asie a zdůrazňuje, že je nutné tuto otázku zařadit mezi témata dialogu EU s Asií na nejvyšší politické úrovni; v této souvislosti podporuje dohodu podepsanou v červenci 2013 komisařem Potočnikem a čínským náměstkem ministra odpovědným za správu státních lesů Čang Ťien-lungem, která je významným krokem ve společném úsilí o potírání obchodu s volně žijícími druhy, a očekává její plné provedení;

43. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby se spolu s Africkou unií, Novým partnerstvím pro rozvoj Afriky (NEPAD), Konferencí afrických ministrů životního prostředí (AMCEN) a Komisí Africké unie v rámci nadcházejícího summitu EU-Afrika 2014 těmito záležitostmi zabývaly a vymezily tak oblasti, kde mají být v rámci příští společné strategie Afrika-EU 2014–2020 přijata společná opatření pro řešení této celosvětové výzvy;

44. vybízí Komisi, aby obchodování s volně žijícími druhy zahrnula do transatlantické spolupráce s cílem vypracovat společnou strategii, jež bude zárukou účinných právních režimů zabraňujících tomu, aby se produkty, které jsou předmětem nedovoleného obchodu, dostaly na evropský a americký trh, a s cílem zlepšit komunikační kanály za účelem sdílení informací o úpravě řízení a obchodu týkajícího se volně žijících druhů;

45. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily úsilí klíčových zemí o spolupráci napříč ministerstvy při navrhování a provádění dobře podložených kampaní na snížení poptávky a zajištění odpovídajících dlouhodobých investic do provádění těchto strategií;

46. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj alternativního živobytí místních komunit, které žijí nejblíže dotčených volně žijících druhů, což prokazatelně přispívá k obnově a zachování populací volně žijících druhů a zapojuje místní komunity do akcí na potírání pytláctví;

47. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly a uplatňovaly jasné a účinné zákony a politiky, které odradí od spotřeby produktů z ohrožených volně žijících druhů, obeznámily spotřebitele s dopady jejich spotřeby volně žijících druhů a poskytovaly patřičné informace o důsledcích nekontrolovaného šíření určitých nepůvodních druhů v původních ekosystémech a o nebezpečích, která toto šíření může představovat;

48. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a sekretariátu úmluvy CITES, Interpolu, Europolu, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Světové bance a Světové celní organizaci.