Ontwerpresolutie - B7-0014/2014Ontwerpresolutie
B7-0014/2014

ONTWERPAANBEVELING AAN DE RAAD over de 69e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

14.1.2014

ingediend overeenkomstig artikel 121, lid 1, van het Reglement

Alexander Graf Lambsdorff namens de ALDE-Fractie

B7‑0014/2013

Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de 69e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Het Europees Parlement,

–   gezien de 69e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

–   gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 11 juni 2013 over de 68e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties[1],

–   gezien artikel 121, lid 1, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het streven van de EU naar een effectief multilateralisme, met de VN als kernelement, een integraal onderdeel vormt van het externe beleid van de EU en geworteld is in de overtuiging dat een multilateraal systeem gebaseerd op universele regels en waarden de beste wijze is om wereldwijde crises, uitdagingen en bedreigingen het hoofd te bieden;

B.  overwegende dat de EU, als ´s werelds belangrijkste donor, zowel de geïntensiveerde inspanningen ondersteunt om de deadline van 2015 voor de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te halen, als een gemeenschappelijke benadering voor de uitroeiing van armoede en duurzame ontwikkeling;

1.  beveelt de Raad het volgende aan:

     Situatie in Syrië

(a)  i) zich tijdens de tweede ronde van vredesbesprekingen in Genève (Genève II) in te spannen voor de onmiddellijke beëindiging van het geweld en de installering van een overgangsregering en ii) een internationale conferentie te organiseren over de Syrische vluchtelingencrisis, waarbij de aandacht moet worden gericht op humanitaire inspanningen en een grotere betrokkenheid van de EU bij de diplomatieke pogingen om het conflict te beëindigen;

     Situatie in Zuid-Sudan

(b)  alle partijen die in Addis Abeba onder auspiciën van de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit (IGAD) bijeen zijn aan te moedigen zich in te spannen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en doeltreffend toezicht daarop, en humanitaire hulpverleners en waarnemers toegang te verschaffen tot alle gebieden waar zij controle over uitoefenen;

     Situatie in het Midden-Oosten

(c)  de multilaterale pogingen voort te zetten om oplossingen te vinden voor de voortdurende conflicten in het Midden-Oosten, met speciale aandacht voor het Israëlisch-Palestijns conflict waarvoor hernieuwde gestructureerde en substantiële vredesinspanningen nodig zijn;

     Ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015

(d)  te streven naar een coherente benadering met één overkoepelend kader en één reeks doelstellingen, waarin het verband tussen duurzame ontwikkeling en de uitroeiing van armoede wordt erkend en die onder meer de bevordering van vrede en veiligheid, democratisch bestuur, de rechtsstaat, gendergelijkheid en mensenrechten voor iedereen omvat;

     VN-klimaattop 2014

(e)  op de VN-klimaattop 2014 de strijd tegen klimaatverandering op te voeren, teneinde een stevige basis te creëren voor succesvolle onderhandelingen en duurzame vooruitgang wat betreft emissiebeperking en versterking van de aanpassingsstrategieën tijdens de conferentie van de partijen bij het VN-raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCC) in 2015;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Commissie.