Návrh usnesení - B7-0015/2014Návrh usnesení
B7-0015/2014

NÁVRH USNESENÍ o občanství EU na prodej

13. 1. 2014 - (2013/2995(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0015/2014

Postup : 2013/2995(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0015/2014
Předložené texty :
B7-0015/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0015/2014

Usnesení Evropského parlamentu o občanství EU na prodej

(2013/2995(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 9 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 2. března 2010 ve věci C-135/08 Janko Rottman v. Freistaat Bayern,

–   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení položenou Komisi (O-000145/2013) a otázku k ústnímu zodpovězení položenou Radě (O-000144/2013) předložené skupinou Verts/ALE,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že účelem občanství Unie je být základním statusem občanů členských států, který představuje přidanou hodnotu EU a neměl by záviset na ekonomické situaci;

B.  vzhledem k tomu, že volný pohyb v EU je úzce provázán s občanstvím Unie;

C. vzhledem k tomu, že s občanstvím Unie je úzce spojeno několik práv, včetně volného pohybu a práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách, a že všichni občané Unie by si měli těchto práv vážit a měli by jich požívat;

1.  konstatuje, že občanství Unie je důležitým statusem pro všechny státní příslušníky členských států a že tento status je spojen s hmotnými právy;

2.  konstatuje, že svoboda pohybu uvnitř EU je úzce – ač nikoli výlučně – spojena s občanstvím Unie;

3.  vyzývá všechny členské státy, aby při výkonu svých pravomocí v oblasti občanství řádně zohledňovaly právo Evropské unie;

4.  s rozhodným politováním bere na vědomí praxi v některých členských státech, podle níž lze státní občanství získat výměnou za realizaci investic v tomto členském státě; konstatuje, že programy „investice za občanství“ nejsou jediným případem, kdy je občanství na prodej, neboť mnoho členských států nabízí privilegovaný přístup k občanství EU velkým skupinám osob žijících mimo území EU na základě jejich vzdálených předků nebo etnické identity;

5.  považuje princip udělování občanství na základě finančních možností za nespravedlivý vůči velkému počtu migrantů, kteří po mnoho let pracují v členských státech, aniž by jim kdy byla poskytnuta příležitost i jen si požádat o občanství;

6.  je přesvědčen, že udělovat státní občanství na základě finančních možností podkopává ducha vzájemné důvěry ve věcech občanství a že by to mohlo mít obrovské dopady na volný pohyb, právo volit a programy bezvízového styku, které jsou přínosem pro všechny občany EU;

7.  věří v otevřené migrační politiky bez ohledu na státní příslušnost, majetek nebo příjem a je přesvědčen, že příležitost požádat si o povolení k pobytu a o občanství by měl dostat každý, kdo má skutečné vazby na Unii;

8.  vyzývá k širší diskusi o sdílených zásadách, kterými by se měly řídit politiky členských států ve věcech státní příslušnosti;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.