Resolutsiooni ettepanek - B7-0015/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0015/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi kodakondsuse müük

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0015/2014

Menetlus : 2013/2995(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0015/2014
Esitatud tekstid :
B7-0015/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0015/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kodakondsuse müügi kohta

(2013/2995(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 9,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 20 lõiget 1,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 21 lõiget 1,

–   võttes arvesse Euroopa Kohtu 2. märtsi 2010. aasta otsust kohtuasjas C-135/08: Janko Rottman v. Freistaat Bayern,

–   võttes arvesse Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni poolt komisjonile esitatud suuliselt vastatavat küsimust O-000145/2013 ja nõukogule esitatud suuliselt vastatavat küsimust O-000144/2013,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et liidu kodakondsus kujutab endast liikmesriikide kodanike põhistaatust ja seda tuleks pidada ELi lisaväärtuseks, mis ei tohiks sõltuda majanduslikust staatusest;

B.  arvestades, et vaba liikumine ELis on tihedalt seotud liidu kodakondsusega;

C. arvestades, et liidu kodakondsusega on tihedalt seotud mitmed õigused, sealhulgas vaba liikumine ja õigus kandideerida ja hääletada kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel, ning et kõik liidu kodanikud peaksid ka edaspidi neid õigusi väärtustama ja kasutama;

1.  märgib, et liidu kodakondsus on tähtis staatus, mis antakse kõigile liikmesriikide kodanikele, ja see on seotud sisuliste õigustega;

2.  märgib, et liikumisvabadus ELis on tihedalt, kuid mitte eranditult, seotud liidu kodakondsusega;

3.  kutsub liikmesriike üles võtma oma pädevuste teostamisel kodakondsuse valdkonnas nõuetekohaselt arvesse Euroopa Liidu õigust;

4.  peab äärmiselt kahetsusväärseks mõnedes liikmesriikides kehtivat tava, mille kohaselt võib liikmesriigi kodakondsuse saada vastavasse liikmesriiki tehtavate investeeringute eest; märgib, et investeerimist ja kodakondsust ühendavad programmid ei ole kodakondsuse müügi ainus näide, kuna mitmed liikmesriigid pakuvad ELi kodakondsuse saamisel eesõigusi suurtele elanikkonnarühmadele väljaspool ELi territooriumi kauge põlvnemise või sama etnilise identiteedi alusel;

5.  on seisukohal, et finantssuutlikkuse alusel kodakondsuse andmise põhimõte on ebaõiglane nende rohkete rändajate suhtes, kes tulevad aastateks liikmesriikidesse tööle, ilma et neil tekiks kunagi isegi kodakondsuse taotlemise võimalust;

6.  on seisukohal, et finantssuutlikkuse alusel kodakondsuse andmise põhimõte kahjustab kodakondsusega seotud küsimustes valitsevat vastastikuse usalduse vaimu ning võib avaldada ülisuurt mõju vabale liikumisele, hääleõigusele ja viisavabadusprogrammidele, mis peavad teenima kõigi ELi kodanike huve;

7.  peab kasulikuks avatud rändepoliitikat, mis ei sõltu kodakondsusest, varast ega sissetulekust, ning on seisukohal, et eluloa ja kodakondsuse taotlemise võimalus peaks olema kõigil, kellel on liiduga tegelik side;

8.  kutsub üles korraldama laiema arutelu ühiste põhimõtete üle, millest liikmesriigid peaksid oma kodakondsuspoliitikas juhinduma;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.