Propunere de rezoluţie - B7-0015/2014Propunere de rezoluţie
B7-0015/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la vânzarea cetățeniei UE

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0015/2014

Procedură : 2013/2995(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0015/2014
Texte depuse :
B7-0015/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0015/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la vânzarea cetățeniei UE

(2013/2995(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–   având în vedere articolul 20 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere hotărârea Curții de Justiție pronunțată la 2 martie 2010 în cauza C-135/08 Janko Rottman/Freistaat Bayern,

–   având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000145/2013 adresată Comisiei și întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000144/2013 adresată Consiliului, depuse de Grupul Verts/ALE,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât cetățenia Uniunii reprezintă un statut fundamental al cetățenilor statelor membre și ar trebui să fie considerată o valoare adăugată la nivelul UE, așadar nu ar trebui să depindă de situația economică a cetățenilor;

B.  întrucât libera circulație în cadrul UE este strâns legată de cetățenia Uniunii;

C. întrucât mai multe drepturi sunt strâns legate de cetățenia Uniunii, printre care se numără dreptul de liberă circulație și dreptul de a vota și de a fi ales în cadrul alegerilor locale și europene, iar aceste drepturi ar trebui să poată fi utilizate și valorificate în continuare de către toți cetățenii Uniunii,

1.  relevă faptul că cetățenia Uniunii este un statut important acordat tuturor cetățenilor statelor membre, fiind strâns legată de drepturile materiale ale acestora;

2.  reamintește că dreptul de liberă circulație în cadrul UE este strâns legat de cetățenia Uniunii, fără a fi însă asociat în mod exclusiv cu aceasta;

3.  invită statele membre ca, atunci când își exercită competențele în domeniul cetățeniei, să țină seama în mod corespunzător de legislația Uniunii Europene;

4.  consideră profund regretabilă practica instituită de anumite state membre, care acordă cetățenia națională în schimbul realizării unor investiții pe teritoriul lor; constată că programele care vizează acordarea cetățeniei în schimbul realizării de investiții nu reprezintă singurul caz în care cetățenia este vândută, întrucât numeroase state membre acordă un acces privilegiat la cetățenia UE unor grupuri numeroase de persoane din afara Uniunii, pe baza unei ascendențe îndepărtate sau a unei identități etnice comune;

5.  consideră că principiul acordării cetățeniei pe baza situației financiare este injust, având în vedere numărul mare de migranți care desfășoară o activitate profesională timp de mai mulți ani pe teritoriul statelor membre, fără a avea însă posibilitatea de a solicita cetățenia;

6.  consideră că acordarea cetățeniei statelor membre pe baza posibilităților financiare contravine spiritului de încredere reciprocă în ceea ce privește aspectele legate de cetățenie, precum și că această practică ar putea avea implicații uriașe în ceea ce privește dreptul de liberă circulație, drepturile de vot și programele de scutire de viză de care beneficiază toți cetățenii UE;

7.  își exprimă sprijinul pentru politicile deschise în materie de migrare, care nu țin cont de considerente precum naționalitatea, veniturile sau averea migranților și consideră că orice persoană care are o legătură autentică cu Uniunea ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita un permis de ședere și cetățenia;

8.  solicită să se organizeze o dezbatere mai amplă în legătură cu principiile comune care ar trebui să stea la baza politicilor statelor membre în ceea ce privește naționalitatea;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.