Predlog resolucije - B7-0015/2014Predlog resolucije
B7-0015/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o državljanstvu EU naprodaj

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Jean Lambert, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0015/2014

Postopek : 2013/2995(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0015/2014
Predložena besedila :
B7-0015/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0015/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o državljanstvu EU naprodaj

(2013/2995(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 9 Pogodbe o Evropski uniji,

–   ob upoštevanju člena 20(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 21(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 2. marca 2010 v zadevi C-135/08 Janko Rottman proti svobodni deželi Bavarski,

–   ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor O-000145/2013 Komisiji in vprašanja za ustni odgovor O-000144/2013 Svetu, ki ju je vložila skupina Verts/ALE,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je državljanstvo Unije mišljeno kot temeljni status državljanov držav članic in bi ga bilo treba obravnavati kot dodano vrednost EU, ki ne bi smela biti odvisna od ekonomskega statusa;

B.  ker je prosto gibanje znotraj EU tesno povezano z državljanstvom Unije;

C. ker so številne pravice tesno povezane z državljanstvom Unije, tudi prosto gibanje in pravica do kandidiranja in glasovanja na lokalnih in evropskih volitvah, te pravice pa bi še naprej morali ceniti in uživati vsi državljani Unije;

1.  ugotavlja, da je državljanstvo Unije pomemben status, ki je podeljen vsem državljanom držav članic in je povezan z materialnimi pravicami;

2.  ugotavlja, da je prosto gibanje znotraj EU tesno povezano z državljanstvom Unije, vendar ne izključno;

3.  poziva države članice, naj pri izvajanju svojih pristojnosti na področju državljanstva ustrezno upoštevajo zakonodajo Evropske unije;

4.  močno obžaluje prakso nekaterih držav članic, ki v zameno za naložbe v tej državi članici podeljujejo državljanstvo; ugotavlja, da programi naložb in državljanstva niso edini primer prodaje državljanstev, saj mnoge države članice nudijo prednostni dostop do državljanstva EU velikim skupinam prebivalstva izven ozemlja EU na podlagi daljnih prednikov ali iste etnične pripadnosti;

5.  meni, da je načelo podeljevanja državljanstev na podlagi finančnih zmožnosti nepravično glede na veliko število migrantov, ki pridejo več let delat v države članice, pri tem pa nikoli ne dobijo možnosti zaprositi za državljanstvo;

6.  meni, da podeljevanje državljanstva na podlagi finančnih zmožnosti ogroža duh vzajemnega zaupanja v državljanska vprašanja, kar bi lahko imelo velike posledice za prosto gibanje, volilne pravice in programe za odpravo vizumov, ki naj bi koristili vsem državljanom EU;

7.  verjame v odprte migracijske politike, ne glede na državljanstvo, imetje ali dohodke, in meni, da bi morala biti možnost zaprositi za dovoljenje za bivanje in državljanstvo na voljo vsem, ki imajo resnično povezavo z Unijo;

8.  poziva k širši razpravi o skupnih načelih, ki bi morala usmerjati politike držav članic na področju državljanstva;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.