Propunere de rezoluţie - B7-0016/2014Propunere de rezoluţie
B7-0016/2014

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE

  13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

  depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou în numele Grupului Verts/ALE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0016/2014

  Procedură : 2013/2960(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0016/2014

  B7‑0016/2014

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE

  (2013/2960(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii[1],

  –   având în vedere Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora[2],

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială[3] și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială[4],

  –   având în vedere declarația comisarului László Andor din 1 ianuarie 2014 privind expirarea restricțiilor aplicate liberei circulații a lucrătorilor din Bulgaria și România,

  –   având în vedere declarația Comisiei din 25 noiembrie 2013 referitoare la susținerea liberei circulații a persoanelor;

  –   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

  –   având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 15 ianuarie 2014 referitoare la respectarea dreptului fundamental la liberă circulație în UE,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât principiul liberei circulații a persoanelor reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor Uniunii și este consacrat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  B.  întrucât libera circulație se află la baza valorilor Uniunii Europene, oferind cetățenilor săi posibilitatea de a-și alege locul de trai și de muncă și asigurând mobilitatea și dezvoltarea pieței muncii, ale sistemului de învățământ și ale altor domenii;

  C. întrucât libera circulație a cetățenilor Uniunii și a membrilor familiilor acestora facilitează mobilitatea, dar nu acordă alte drepturi decât cel de ședere și de reședință într-un alt stat membru pe o perioadă de până la trei luni;

  D. întrucât libera circulație a lucrătorilor comportă atât drepturi, cât și obligații și nu poate fi tratat ca un drept nelimitat;

  E.  întrucât libera circulația în cadrul UE a persoanelor care se află în căutarea oportunităților și a unui nou început se datorează parțial sărăciei din unele teritorii ale Uniunii;

  F.  întrucât sărăcia poate fi unul dintre motivele care determină persoanele să își părăsească țara și să caute noi oportunități în cadrul UE; întrucât statele membre ar trebui să se axeze pe reducerea sărăciei pe tot teritoriul UE; întrucât sărăcia în sine nu poate în niciun caz reprezenta un motiv pentru repatrierea sau returnarea forțată dintr-un stat membru în altul;

  G. întrucât reducerea sărăciei reprezintă un obiectiv specific în cadrul Fondului social european și al Strategiei Europa 2020 și întrucât ține de statele membre să utilizeze fondurile conexe în mod corespunzător;

  H. întrucât principiul nediscriminării și al tratamentului egal pe piața muncii reprezintă un principiu fundamental care trebuie respectat pe deplin;

  I.   întrucât statele membre au avut la dispoziție suficient timp pentru a-și adapta sistemele de protecție socială la libera circulație a lucrătorilor în UE, îndeosebi statele membre care au recurs la perioada de tranziție,

  1.  declară că principiul liberei circulații reprezintă un drept fundamental pentru toți cetățenii Uniunii, fiind inacceptabilă orice derogare de la legislația UE în ceea ce privește acest drept fundamental;

  2.  consideră regretabilă axarea pronunțat negativă și nejustificată pe așa-numitele poveri generate de libera circulație, atitudine exprimată de o serie de lideri europeni în zilele premergătoare expirării perioadei de tranziție care a vizat Bulgaria și România;

  3.  contestă cu fermitate poziția adoptată de respectivii lideri europeni, care au solicitat să fie operate modificări și să fie limitată libera circulație a cetățenilor; subliniază că reducerea drepturilor unui grup de cetățeni duce la excluderea și la scoaterea în evidență a grupului în cauză, este percepută ca un tratament incorect din partea UE, creează riscul de a transforma aceste grupuri în ținte ale atacurilor din partea forțelor xenofobe și are implicații mai largi în ceea ce privește răspândirea rasismului și a xenofobiei în toate statele membre;

  4.  consideră eronată poziția adoptată de unele partide politice conform căreia migrația ar fi o povară pentru sistemele naționale de protecție socială, iar așa-numitul „turism al prestațiilor sociale” ar reprezenta o amenințare supremă la adresa sistemelor sociale ale statelor membre; subliniază faptul că niciunul dintre statele membre care proclamau existența acestei poveri nu a prezentat Comisiei dovezi, astfel cum li s-a solicitat;

  5.  subliniază faptul că în Directiva 2004/38/CE se prevede deja o restricție prin care persoanele trebuie să demonstreze că dispun de resurse suficiente care să le permită să nu devină o povară pentru sistemul de asistență socială din statul membru gazdă;

  6.  solicită Comisiei și statelor membre să asigure aplicarea strictă a legislației muncii, pentru a se garanta tratamentul egal al tuturor lucrătorilor din UE; subliniază că statele membre trebuie să depună toate eforturile pentru a pune capăt exploatării lucrătorilor vulnerabili, ceea ce va susține concurența loială dintre întreprinderi și echitatea piețelor muncii;

  7.  recunoaște existența unor așa-numite puncte vulnerabile în care au sosit persoane foarte sărace din alte state membre, precum și faptul că acest lucru generează neplăceri pentru orașele vizate; observă că o serie de autorități locale și comunități au depus eforturi constructive pentru a găsi soluții la aceste probleme;

  8.  consideră, totuși, că astfel de tensiuni ar putea și ar trebui tratate atât prin acordarea de asistență persoanelor în cauză, cât și prin acordarea de sprijin regiunilor vizate, și anume prin intermediul Fondului social european;

  9.  solicită statelor membre să fie ferme atunci când apără dreptul lucrătorilor la libera circulație ca pe un drept fundamental care trebuie să se bazeze pe drepturi sociale și de muncă decente și pe aplicarea strictă a legislației muncii;

  10. subliniază că, atunci când cetățenii UE lucrează împreună sau locuiesc în vecinătatea unul altuia, drepturile și obligațiile lor nu trebuie să depindă de naționalitatea lor;

  11. solicită statelor membre să recurgă la toate mijloacele posibile de combatere a migrației din cadrul UE determinate de sărăcie, fără însă a submina principiul liberei circulații a persoanelor și a membrilor familiilor acestora;

  12. solicită statelor membre să asigure tratamentul egal al lucrătorilor străini din UE și al lucrătorilor autohtoni;

  13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.