Návrh uznesenia - B7-0016/2014Návrh uznesenia
B7-0016/2014

NÁVRH UZNESENIA o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0016/2014

Postup : 2013/2960(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0016/2014

B7‑0016/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ

(2013/2960(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie[1],

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov[2],

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia[3], a na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia[4],

–   so zreteľom na vyhlásenie komisára Lászla Andora z 1. januára 2014 o skončení obmedzení týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov z Bulharska a Rumunska,

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 25. novembra 2012 o podpore voľného pohybu osôb,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie z 15. januára 2014 o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže zásada voľného pohybu osôb je základným právom všetkých občanov Únie, zakotvená v Zmluve o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže voľný pohyb tvorí základ hodnôt EÚ a jej občanom poskytuje možnosť vybrať si, kde budú žiť a pracovať, a vedie k mobilite a rozvoju na trhu práce, vo vzdelávacom systéme a v ďalších oblastiach;

C. keďže voľný pohyb občanov Únie a ich rodinných príslušníkov uľahčuje mobilitu, ale nezaručuje práva prekračujúce rámec práv na pobyt v inom členskom štáte nepresahujúci tri mesiace;

D. keďže voľný pohyb pracovníkov sprevádzajú práva i povinnosti a nemožno ho považovať za neobmedzený;

E.  keďže voľný pohyb osôb hľadajúcich iné príležitosti a nový život v rámci EÚ pramení z chudoby v niektorých častiach Únie;

F.  keďže chudoba môže byť príčinou, prečo ľudia opúšťajú svoju krajinu a hľadajú nové príležitosti inde v EÚ; keďže členské štáty by sa mali zamerať na znižovanie chudoby v celej EÚ; keďže chudoba ako taká nemôže byť nikdy dôvodom pre repatriáciu alebo nútený presun z jedného členského štátu do druhého;

G. keďže znižovanie chudoby je osobitným cieľom Európskeho sociálneho fondu a stratégie Európa 2020 a keďže je úlohou členských štátov, aby súvisiace prostriedky náležite využili;

H. keďže zásada nediskriminácie a rovného zaobchádzania na trhu práce je ťažiskovým princípom, ktorý sa musí v plnej miere dodržiavať;

I.   keďže členské štáty mali dostatočný čas na to, aby svoje systémy sociálneho zabezpečenia prispôsobili voľnému pohybu pracovníkov v EÚ, najmä tých, ktorí podliehali prechodnému obdobiu;

1.  uvádza, že zásada voľného pohybu je základným právom všetkých občanov Únie a že nemožno akceptovať žiadne odchýlky z práva EÚ, pokiaľ ide o toto základné právo;

2.  považuje za vysoko poľutovaniahodné, že sa veľmi negatívny dôraz neodôvodnene kladie na takzvanú záťaž plynúcu z voľného pohybu, ako sa vyjadrili viacerí európski vedúci predstavitelia v posledných dňoch pred uplynutím prechodného obdobia pre Bulharsko a Rumunsko;

3.  dôrazne spochybňuje pozíciu, ktorú zaujali tí istí európski vedúci predstavitelia požadujúci zmeny a obmedzenie voľného pohybu občanov; zdôrazňuje, že obmedzenie práv jednej skupiny občanov vedie k jej vylúčeniu, je vnímané ako nespravodlivé zaobchádzanie zo strany EÚ, plynie z neho riziko, že tieto skupiny budú vystavené útokom xenofóbnych síl a má širšie dôsledky v súvislosti s rozmachom rasizmu a xenofóbie vo všetkých členských štátoch;

4.  považuje postoj, ktorý zaujali niektoré politické skupiny, že migrácia predstavuje záťaž pre systémy sociálneho zabezpečenia a že tzv. sociálna turistika je imperatívnou hrozbou pre sociálne systémy členských štátov, za mylný; zdôrazňuje, že žiaden z členských štátov, ktoré vyhlasujú, že ide o záťaž, nepredložil Komisii požadovaný dôkaz;

5.  poukazuje na to, že smernica 2004/38/ES už ukladá obmedzenia, podľa ktorých migranti musia predložiť dôkaz o dostatočných prostriedkoch, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že sa pracovné právo bude striktne presadzovať, aby sa zaručilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými pracovníkmi EÚ; zdôrazňuje, že členské štáty musia vyvinúť všetko možné úsilie, aby skoncovali so zneužívaním zraniteľných pracovníkov, a že týmto podporia spravodlivú hospodársku súťaž, ako aj vyrovnané trhy práce;

7.  uznáva, že naozaj existuje zopár tzv. vychytených miest, do ktorých smerujú skupiny veľmi chudobných ľudí z iných členských štátov, a že to vytvára v predmetných mestách napätie; poznamenáva, že mnohé miestne orgány a komunity sa konštruktívne usilujú o nájdenie riešenia pre tieto problémy;

8.  nazdáva sa však, že takéto napätie by sa mohlo a malo dať riešiť tým, že sa jednak poskytne pomoc predmetným jednotlivcom, jednak sa poskytne podpora daným regiónom, t. j. prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu;

9.  vyzýva členské štáty, aby sa pevne zastali práva pracovníkov na voľný pohyb ako základného práva, ktoré by mali podopierať primerané sociálne a pracovné práva a rozhodné presadzovanie právnych predpisov pracovného práva;

10. zdôrazňuje, že v prípade, že občania EÚ vedľa seba pracujú alebo spolunažívajú, ich práva a povinnosti by nemali závisieť od ich štátnej príslušnosti;

11. vyzýva členské štáty, aby využili všetky dostupné prostriedky na boj proti migrácii motivovanej chudobou v rámci EÚ bez toho, aby narušili zásadu voľného pohybu osôb a ich rodinných príslušníkov;

12. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili že sa so zahraničnými pracovníkmi EÚ a vnútroštátnymi pracovníkmi bude zaobchádzať rovnako;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.