Predlog resolucije - B7-0016/2014Predlog resolucije
B7-0016/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja v EU

  13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0016/2014

  Postopek : 2013/2960(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0016/2014
  Predložena besedila :
  B7-0016/2014
  Sprejeta besedila :

  B7‑0016/2014

  Resolucija Evropskega parlamenta o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja v EU

  (2013/2960(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju člena 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji[1],

  –   ob upoštevanju Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic[2],

  –   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti[3] in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti[4],

  –   ob upoštevanju izjave komisarja Lászla Andorja z dne 1. januarja 2014 o odpravi omejitve prostega gibanja delavcev iz Bolgarije in Romunije,

  –   ob upoštevanju izjave Komisije z dne 25. novembra 2013 o ohranjanju prostega gibanja ljudi,

  –   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ,

  –   ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 15. januarja 2014 o spoštovanju temeljne pravice prostega gibanja v EU,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A. ker je načelo prostega gibanja ljudi temeljna pravica državljanov Unije, ki je zapisana v Pogodbi o delovanju Evropske unije;

  B.  ker je prosto gibanje v osrčju vrednot EU in njenim državljanom omogoča izbiro kraja bivanja in dela ter prinaša mobilnost in razvoj na trg dela, v izobraževalnem sistemu in onkraj tega;

  C. ker prosto gibanje državljanov Unije in njihovih družinskih članov omogoča mobilnost, vendar ne jamči drugih pravic kot je ta, da ostanejo in prebivajo v drugi državi članici do tri mesece;

  D. ker prosto gibanje delavcev vključuje tako pravice kot dolžnosti in ga ni mogoče obravnavati kot neomejenega;

  E.  ker je prosto gibanje ljudi v EU, ki iščejo možnosti in novo življenje, deloma posledica revščine na nekaterih območjih Unije;

  F.  ker je revščina morda razlog, zakaj ljudje zapustijo svojo državo in iščejo možnosti znotraj EU; ker bi se morale države članice osredotočiti na zmanjševanje revščine v vsej EU; ker revščina sama po sebi nikoli ne more biti razlog za vrnitev v domovino ali prisilno vrnitev iz ene države članice v drugo;

  G. ker je zmanjševanje revščine posamezni cilj Evropskega socialnega sklada in Strategije Evropa 2020, in ker naj bi države članice uporabljale s tem povezana sredstva skladno s tem ciljem;

  H. ker je načelo nediskriminacije in enake obravnave na trgu dela osrednje načelo, ki ga je treba v celoti spoštovati;

  I.   ker so imele države članice na voljo čas, potreben za prilagoditev njihovih sistemov socialne varnosti prostemu gibanju delavcev v EU, zlasti tiste, ki so uporabile prehodno obdobje;

  1.  izjavlja, da je načelo prostega gibanja temeljna pravica vseh državljanov Unije in da ni mogoče sprejeti kakršnegakoli odstopanja od prava EU v zvezi s to temeljno pravico;

  2.  meni, da je obžalovanja vredno, da v dneh, ko se izteka prehodno obdobje za Bolgarijo in Romunoi, kar nekaj evropskih voditeljev zelo negativno in neupravičeno osredotoča pozornost na tako imenovana bremena, ki izvirajo iz prostega gibanja;

  3.  ostro nasprotuje stališču teh evropskih voditeljev, ki pozivajo k spremembam in omejevanju prostega gibanja državljanov; poudarja, da se zmanjševanje pravic ene skupine državljanov, ki to skupino izključi in izpostavi, dojema kot nepravično obravnavanje s strani EU, saj povzroča tveganje, da bodo te skupine izpostavljene napadom ksenofobičnih sil in ima širše posledice za vzpon rasizma in ksenofobije v vseh državah članicah;

  4.  meni, da je napačno stališče nekaterih političnih strank, da priseljevanje obremenjuje sisteme socialnega varstva in da je takoimenovani turizem blaginje glavna grožnja za socialne sisteme držav članic; poudarja, da nobena država članica, ki zatrjuje takšno obremenitev, ni predložila Komisiji zahtevanih dokazov;

  5.  poudarja, da Direktiva 2004/38/ES že zagotavlja omejitev, skladno s katero morajo posamezniki dokazati, da imajo zadostna sredstva, da ne bodo obremenili sistema socialne varnosti v državi članici gostiteljici;

  6.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se bo delovno pravo strogo izvajalo, kar bo omogočilo enakopravno obravnavo vseh delavcev v EU; poudarja, da si morajo države močno prizadevati za konec izkoriščanja ranljivih skupin delavcev in da to podpira pošteno poslovno konkurenco, pa tudi pošten trg dela;

  7.  priznava, da obstaja nekaj žarišč, kamor so prispele skupine zelo revnih ljudi iz drugih držav članic, in da to ustvarja napetosti v teh mestih; ugotavlja, da številni lokalni organi in skupnosti plodno delujejo pri iskanju rešitev za te težave;

  8.  vseeno meni, da bi takšne napetosti lahko reševali s pomočjo prizadetim posameznikom in podporo ustreznim regijam, to je preko Evropskega socialnega sklada, in naj bi jih tako tudi reševali;

  9.  poziva države članice, naj bodo neomajne pri obrambi pravice delavcev do prostega gibanja kot temeljne pravice, ki jo morajo podpirati dostojne socialne in delavske pravice in odločno izvrševanje delovnega prava;

  10. poudarja, da kjer državljani EU delajo ali prebivajo drug ob drugem, njihove pravice ne bi smele biti odvisne od nacionalnosti;

  11. poziva države članice, naj uporabijo vsa možna sredstva za boj proti preseljevanju v EU zaradi revščine, pri tem pa ne ogrozijo načela svobode gibanja ljudi in njihovih družinskih članov;

  12. poziva države članice, naj zagotovijo enako obravnavo tujih in domačih delavcev EU;

  13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.