Postup : 2013/2995(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0017/2014

Předložené texty :

B7-0017/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0038

NÁVRH USNESENÍ
PDF 112kWORD 56k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0015/2014
13. 1. 2014
PE527.207v01-00
 
B7-0017/2014

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP))


Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o občanství EU na prodej (2013/2995(RSP))  
B7‑0017/2014

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 4 a 8 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se očekává, že každý členský stát bude při ochraně společných hodnot a výdobytků Unie postupovat zodpovědně a že tyto hodnoty a výdobytky jsou neocenitelné a nelze je označit cenovkou;

B.  vzhledem k tomu, že řada členských států zavedla systémy, které přímo nebo nepřímo vedou k prodeji občanství EU státním příslušníkům třetích zemí;

C. vzhledem k tomu, že stále větší počet členských států vydává dočasná povolení k pobytu státním příslušníkům třetích zemí, kteří v tomto členském státě investují;

D. vzhledem k tomu, že v některých členských státech lze získat trvalý pobyt s přístupem do celého schengenského prostoru; vzhledem k tomu, že v některých členských státech jsou přijímána opatření, jež mohou vést k bezproblémovému prodeji občanství daného členského státu;

E.  vzhledem k tomu, že konkrétně maltská vláda nedávno podnikla kroky k zavedení přímého prodeje maltského občanství, z čehož automaticky vyplývá přímý prodej plného občanství EU bez požadavku pobytu;

F.  vzhledem k tomu, že takový přímý prodej občanství EU podrývá vzájemnou důvěru, na níž je Unie vybudována;

G. vzhledem k tomu, že především občané EU mají právo volně se pohybovat a pobývat v EU, zejména v rámci schengenského prostoru; volit a být voleni ve volbách do obecních zastupitelstev a Evropského parlamentu, ať žijí kdekoli v EU, a to za stejných podmínek, jako státní příslušníci dané země; a získat pomoc velvyslanectví nebo konzulátu jiné země EU mimo území EU za stejných podmínek jako občan této země, pokud zde jejich vlastní země nemá zastoupení;

H. vzhledem k tomu, že EU je založena na vzájemné důvěře mezi členskými státy, která byla vybudována na základě mnoha let postupné spolupráce a dobré vůle jak ze strany členských států, tak ze strany Unie jako celku;

I.   vzhledem k tomu, že byly vyjádřeny obavy ohledně kvality procesu prověřování;

J.   vzhledem k tomu, že se objevily i obavy týkající se možné diskriminace, protože maltské občanství si budou moci koupit pouze ti nejbohatší státní příslušníci třetích zemí;

K. vzhledem k tomu, že není jasné, zda budou mít z této politiky prospěch maltští občané, například prostřednictvím výběru daní, protože zahraniční investoři nebudou mít povinnost platit daně; připomíná, že k občanství patří nejen práva, ale také povinnosti;

L.  vzhledem k tomu, že občanství EU je jedním z hlavních výdobytků EU;

1.  je znepokojen tím, že tento nový způsob získávání občanství na Maltě podrývá samotnou koncepci evropského občanství;

2.  vyzývá Komisi, aby jako strážkyně Smluv jasně uvedla, zda je tento systém v souladu literou a duchem Smluv, Schengenského hraničního kodexu a pravidel EU proti diskriminaci;

3.  znovu opakuje, že v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je zakotvena zásada „loajální spolupráce“ mezi Unií a členskými státy, podle níž se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv;

4.  vyzývá všechny členské státy, aby si byly vědomy povinností, které při ochraně hodnot a cílů Unie mají, a aby tyto povinnosti plnily;

5.  je si vědom toho, že záležitosti týkající se pobytu a občanství jsou v pravomoci členských států, ale vyzývá členské státy, aby byly při výkonu svých pravomocí v této oblasti obezřetné, vyjadřuje znepokojení nad systémy udělování občanství, které byly v některých členských státech zavedeny, zejména nad systémem, který nedávno zavedla Malta, na jehož základě se občanství EU uděluje za úplatu;

6.  konstatuje, že občanství EU znamená mít v Unii své zájmy a závisí na vazbách dané osoby s Evropou a jejími členskými státy nebo na osobních vazbách s občany EU; připomíná, že občanství EU by se nikdy nemělo stát obchodovatelnou komoditou;

7.  zdůrazňuje skutečnost, že práva plynoucí z občanství EU jsou založena na lidské důstojnosti a neměla by být prodávána nebo kupována za žádnou cenu;

8.  vyzývá Komisi, aby posoudila všechny systémy udělování občanství z hlediska evropských hodnot a ducha a litery právních předpisů a postupů EU a aby vydala doporučení, která by zabránila tomu, aby takové systémy podrývaly důvěru, na níž byla EU vybudována;

9.  zdůrazňuje, že hlavním kritériem pro udělování občanství EU státním příslušníkům třetích zemí by neměl být přístup k finančním prostředkům; vyzývá členské státy, aby vzaly v úvahu obavy související s podvody, např. s praním špinavých peněz;

10. vyzývá Maltu, aby svůj současný systém udělování občanství uvedla do souladu s duchem hodnot EU nebo aby jej úplně odstranila;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí