Διαδικασία : 2013/2995(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0017/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0017/2014

Συζήτηση :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0038

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 126kWORD 59k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0015/2014
13.1.2014
PE527.207v01-00
 
B7-0017/2014

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την προσφερόμενη προς πώληση ιθαγένεια της ΕΕ (2013/2995(RSP))


Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προσφερόμενη προς πώληση ιθαγένεια της ΕΕ (2013/2995(RSP))  
B7‑0017/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ενεργούν με υπευθυνότητα για τη διατήρηση των κοινών αξιών και των επιτευγμάτων της Ένωσης, καθώς και ότι οι αξίες και τα επιτεύγματα αυτά είναι ανεκτίμητα και δεν μπορούν να φέρουν τιμή πώλησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει καθεστώτα που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην πώληση της ιθαγένειας της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη εκδίδουν προσωρινές άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε αυτά τα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να αποκτηθεί μόνιμη άδεια παραμονής που παρέχει πρόσβαση σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη γίνονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν ουσιαστικά στην πώληση της ιθαγένειας αυτών των κρατών μελών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της Μάλτας έχει πρόσφατα προβεί σε ενέργειες για τη θέσπιση ενός καθεστώτος ευθείας πώλησης της ιθαγένειας της Μάλτας, που αυτομάτως σημαίνει την ευθεία πώληση της ιθαγένειας της ΕΕ στο σύνολό της, χωρίς καμία απαίτηση διαμονής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η με τον τρόπο αυτόν ευθεία πώληση της ιθαγένειας της ΕΕ υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Ένωση·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ, και ιδίως στον χώρο Σένγκεν, να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπου και αν κατοικούν στην ΕΕ, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της αντίστοιχης χώρας, και να δέχονται τη βοήθεια της πρεσβείας ή του προξενείου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ όταν βρίσκονται εκτός της Ένωσης, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους πολίτες της αντίστοιχης χώρας, αν η δική τους χώρα δεν εκπροσωπείται εκεί·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών της, η οποία οικοδομήθηκε πάνω στην επί χρόνια σταδιακή εργασία και καλή θέληση των κρατών μελών και της Ένωσης στο σύνολό της·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης εκφρασθεί ανησυχίες για την ποιότητα της διαδικασίας ελέγχου·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης εκφρασθεί ανησυχίες και σε σχέση με το ενδεχόμενο διακριτικής μεταχείρισης, αφού μόνο οι πλουσιότεροι υπήκοοι τρίτων χωρών θα είναι σε θέση να αγοράσουν τη μαλτέζικη ιθαγένεια·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές αν οι πολίτες της Μάλτας θα αποκομίσουν πράγματι όφελος από τη νέα αυτή πολιτική, για παράδειγμα μέσω της είσπραξης φορολογικών εσόδων, αφού οι ξένοι επενδυτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν φόρους· υπενθυμίζει ότι η ιθαγένεια δεν συνεπάγεται μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιθαγένεια της ΕΕ συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο νέος αυτός τρόπος απόκτησης της ιθαγένειας στη Μάλτα υπονομεύει την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

2.  καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να δηλώσει σαφώς εάν το καθεστώς αυτό σέβεται ή όχι το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, καθώς και τους κανόνες της ΕΕ περί μη διακρίσεων·

3.  επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει την αρχή της «καλόπιστης συνεργασίας» μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, που εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας·

4.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους όσον αφορά τη διαφύλαξη των αξιών και των στόχων της Ένωσης·

5.  αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα παραμονής και ιθαγένειας αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν προσοχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σε αυτόν τον τομέα· εκφράζει ανησυχία για τα καθεστώτα ιθαγένειας που έχουν θεσπισθεί από διάφορα κράτη μέλη, κυρίως για το καθεστώς που θέσπισε πρόσφατα η Μάλτα, το οποίο χορηγεί την ιθαγένεια της ΕΕ έναντι χρηματικού τιμήματος·

6.  σημειώνει ότι η απόκτηση της ιθαγένειας της ΕΕ προϋποθέτει την ανάληψη ενός μεριδίου συμμετοχής στην Ένωση και, άρα, εξαρτάται από τους δεσμούς ενός προσώπου με την Ευρώπη και τα κράτη μέλη της ή από τους προσωπικούς δεσμούς του με πολίτες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ιθαγένεια της ΕΕ δεν πρέπει ποτέ να μετατραπεί σε εμπορεύσιμο προϊόν·

7.  υπογραμμίζει ότι τα δικαιώματα που παρέχονται μέσω της ευρωπαϊκής ιθαγένειας βασίζονται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν θα έπρεπε να πωλούνται ή να αγοράζονται, σε οποιαδήποτε τιμή·

8.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα διάφορα καθεστώτα ιθαγένειας υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών αξιών και βάσει του πνεύματος και του γράμματος της ενωσιακής νομοθεσίας και πρακτικής, και να εκδώσει συστάσεις ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα καθεστώτα αυτά να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη πάνω στην οποία έχει οικοδομηθεί η ΕΕ·

9.  τονίζει ότι η προσέλκυση κεφαλαίων δεν πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της ιθαγένειας της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με την απάτη, όπως το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος·

10. καλεί τη Μάλτα να ευθυγραμμίσει το εκεί ισχύον καθεστώς ιθαγένειας με το πνεύμα των αξιών της ΕΕ ή να το καταργήσει τελείως·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου