Päätöslauselmaesitys - B7-0017/2014Päätöslauselmaesitys
B7-0017/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS unionin kansalaisuuden myymisestä

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0015/2014

Menettely : 2013/2995(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0017/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0017/2014
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0017/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma unionin kansalaisuuden myymisestä

(2013/2995(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 ja 8 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kaikkien jäsenvaltioiden odotetaan toimivan vastuullisesti unionin yhteisten arvojen ja saavutusten säilyttämiseksi, ja katsoo, että nämä arvot ja saavutukset ovat rahassa mittaamattomia eikä niille voi määrätä hintaa;

B.  panee merkille, että jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä, joiden suorana tai välillisenä lopputuloksena on unionin kansalaisuuden myyminen kolmansien maiden kansalaisille;

C. panee merkille, että yhä useammat jäsenvaltiot myöntävät väliaikaisia oleskelulupia sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka tekevät investointeja kyseiseen jäsenvaltioon;

D. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on mahdollista saada pysyvä oleskelulupa, joka takaa pääsyn koko Schengen-alueelle; ottaa huomioon, että tietyissä jäsenvaltioissa on ryhdytty toimiin, jotka saattavat johtaa siihen, että kyseisen jäsenvaltion kansalaisuutta kaupataan tosiasiallisesti;

E.  panee merkille erityisesti Maltan hallitukset äskettäiset toimet, joilla otetaan käyttöön Maltan kansalaisuuden suora myyntijärjestelmä, ja huomauttaa, että tämä merkitsee automaattisesti sitä, että koko unionin kansalaisuutta kaupataan suoraan ilman minkäänlaista asuinpaikkavaatimusta;

F.  toteaa, että tällainen unionin kansalaisuuden myyminen suoraan heikentää keskinäistä luottamusta, johon unioni perustuu;

G. huomauttaa, että unionin kansalaisilla on oikeus liikkua ja valita vapaasti asuinpaikkansa unionin alueella ja erityisesti Schengen-alueella, äänestää ja asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa siinä EU-maassa, jossa he asuvat, samoin ehdoin kuin kyseisen maan omilla kansalaisilla, ja heillä on unionin ulkopuolella oikeus saada toisen unionin jäsenvaltion suurlähetystön tai konsulaatin apua samoin ehdoin kuin kyseisen maan kansalaiset, jos heidän omalla maallaan ei ole edustustoa kyseisessä maassa;

H. toteaa, että Euroopan unioni perustuu keskinäiseen luottamukseen, jota on rakennettu vaihe vaiheelta useiden vuosien saatossa sekä jäsenvaltioiden että koko unionin hyvällä tahdolla;

I.   ottaa huomioon myös esitetyt huolenaiheet, jotka koskevat kansalaisuutta hakevien henkilöiden taustojen tutkinnan laatua;

J.   panee merkille, että huolenaiheita on esitetty myös mahdollisesta syrjinnästä, sillä myyntiin tullessaan Maltan kansalaisuus on vain kaikkein rikkaimpien kolmansien maiden kansalaisten ulottuvilla;

K. toteaa olevan epäselvää, onko tästä uudesta politiikasta todella hyötyä Maltan kansalaisille erityisesti verotulojen muodossa, sillä ulkomaisten sijoittajien ei tarvitse maksaa veroja; muistuttaa, että kansalaisuuteen liittyy oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia;

L.  on sitä mieltä, että unionin kansalaisuus on yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista;

1.  on huolissaan siitä, että tämä uusi tapa hankkia Maltan kansalaisuus vie pohjaa koko Euroopan kansalaisuuden käsitteeltä;

2.  kehottaa komissiota perussopimusten vartijana ilmoittamaan selkeästi, onko Maltan järjestelmä perussopimusten ja Schengenin rajasäännöstön kirjaimen ja hengen mukainen ja noudattaako se syrjintäkieltoa koskevia unionin sääntöjä;

3.  palauttaa mieliin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan, jossa määrätään periaatteesta, että ”Vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään”;

4.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tunnustamaan velvoitteensa, jotka liittyvät unionin arvojen ja tavoitteiden turvaamiseen, ja toimimaan sen mukaisesti;

5.  on tietoinen siitä, että asuinpaikkaa ja kansalaisuutta koskevat kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta kehottaa jäsenvaltioita toimimaan varovasti käyttäessään toimivaltuuksiaan tällä alalla; ilmaisee olevansa huolissaan eri jäsenvaltioissa käyttöön otetuista kansalaisuuden myöntämistä koskevista järjestelmistä ja erityisesti Maltassa äskettäin käyttöön otetusta järjestelmästä, jossa unionin kansalaisuuden saa maksua vastaan;

6.  huomauttaa unionin kansalaisuuden edellyttävän kytköksiä unioniin, ja katsoo unionin kansalaisuuden riippuvan asianomaisen henkilön kytköksistä Eurooppaan ja sen jäsenvaltioihin tai henkilökohtaisista kytköksistä unionin kansalaisiin; muistuttaa, että unionin kansalaisuudesta ei saisi milloinkaan tulla kauppatavaraa;

7.  korostaa, että unionin kansalaisuuden suomat oikeudet perustuvat ihmisarvoon, eikä niitä saisi ostaa eikä myydä millään hinnalla;

8.  kehottaa komissiota arvioimaan kaikkia näitä kansalaisuuden myöntämistä koskevia järjestelmiä verraten niitä eurooppalaisiin arvoihin sekä unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön kirjaimeen ja henkeen ja antamaan suosituksia, jotta voidaan estää se, että kyseiset järjestelmät vievät pohjan siltä luottamukselta, jonka varaan Euroopan unioni on rakennettu;

9.  korostaa, että varallisuus ei saisi olla pääkriteeri unionin kansalaisuuden myöntämisessä kolmansien maiden kansalaisille; kehottaa jäsenvaltioita punnitsemaan huolenaiheita, jotka liittyvät petoksiin, esimerkiksi rahanpesuun;

10. kehottaa Maltaa saattamaan nykyisen kansalaisuuden myöntämistä koskevan järjestelmänsä unionin arvojen mukaiseksi tai vaihtoehtoisesti poistamaan koko järjestelmän;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.