Projekt rezolucji - B7-0017/2014Projekt rezolucji
B7-0017/2014

PROJEKT REZOLUCJI W sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0015/2014

Procedura : 2013/2995(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0017/2014
Teksty złożone :
B7-0017/2014
Teksty przyjęte :

B7‑0017/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obywatelstwa UE na sprzedaż

(2013/2995(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 4 i 8 Traktatu o Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze oczekiwania, że każde państwo członkowskie będzie postępować odpowiedzialnie, jeżeli chodzi o ochronę wspólnych wartości i osiągnięć, mając również na uwadze, że takie wartości i osiągnięcia są bezcenne i nie można ich wyrazić za pomocą wymiernych kryteriów;

B.  mając na uwadze, że szereg państw członkowskich wprowadziło systemy, które w sposób bezpośredni lub pośredni skutkują sprzedażą obywatelstwa UE obywatelom państw trzecich;

C. mając na uwadze, że coraz większa liczba państw członkowskich wydaje zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom państw trzecich, którzy dokonują inwestycji w tym państwie członkowskim;

D. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich można otrzymać zezwolenia na pobyt stały umożliwiające dostęp do całej strefy Schengen; mając również na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich podejmuje się działania, które mogą w rzeczywistości prowadzić do sprzedaży obywatelstwa tych państw członkowskich;

E.  mając na uwadze, że w szczególności rząd Malty podjął niedawno kroki w kierunku wprowadzenia bezpośredniej sprzedaży obywatelstwa tego kraju, które automatycznie oznacza bezpośrednią sprzedaż obywatelstwa UE, bez konieczności posiadania zezwolenia na pobyt;

F.  mając na uwadze, że tego rodzaju praktyki podkopują wzajemne zaufanie, na którym zbudowano Unię Europejską;

G. mając na uwadze, że w szczególności obywatele UE mają prawo do swobodnego przemieszczania i osiedlania się w UE, a zwłaszcza w strefie Schengen, do głosowania i kandydowania w wyborach do samorządów lokalnych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego niezależnie od miejsca pobytu w UE, na tych samych warunkach, co obywatele danego kraju, a także do uzyskania pomocy ambasady lub konsulatu innego kraju UE poza jej terytorium na tych samych warunkach, co obywatele tego kraju, jeżeli ich własny kraj nie posiada tam przedstawicielstwa;

H. mając na uwadze, że UE opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy państwami członkowskimi, wypracowanym przez lata stopniowych wysiłków i dobrej woli ze strony państw członkowskich, a także ze strony całej Unii;

I.   mając na uwadze, że wyrażono również obawy co do jakości procedury sprawdzania;

J.   mając na uwadze obawy dotyczące ewentualnej dyskryminacji, jako że tylko najbogatszych obywateli państw trzecich będzie stać na zakup obywatelstwa maltańskiego;

K. mając na uwadze, iż nie jest jasne, czy obywatele Malty odniosą rzeczywiście korzyści z nowej polityki, np. w drodze poboru podatków, zważywszy że inwestorzy zagraniczni nie będą zobowiązani do ich opłacania; przypomina, ze obywatelstwo wiąże się nie tylko z prawami, ale również z obowiązkami;

L.  mając na uwadze, że obywatelstwo UE to jedno z czołowych osiągnięć UE;

1.  wyraża zaniepokojenie, że ten nowy sposób uzyskania obywatelstwa na Malcie podważa samą koncepcję obywatelstwa europejskiego;

2.  wzywa Komisję – strażniczkę traktatów – do jasnego wypowiedzenia się, czy system ten jest zgodny z literą i duchem traktatów oraz kodeksem granicznym Schengen, a także z zasadami UE dotyczącymi niedyskryminacji;

3.  przypomina, że w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej zapisano zasadę lojalnej współpracy pomiędzy Unią a jej państwami członkowskimi, które – przy zachowaniu pełnego wzajemnego szacunku – pomagają sobie nawzajem w realizacji zadań wynikających z traktatów;

4.  wzywa państwa członkowskie do uznania i wywiązywania się z obowiązków, jakie na nich ciążą w związku z gwarantowaniem wartości i realizacją celów Unii;

5.  uznaje, że kwestie prawa pobytu i obywatelstwa należą do uprawnień państw członkowskich, ale apeluje do państw członkowskich o przezorność przy egzekwowaniu swych kompetencji w tej dziedzinie; wyraża zaniepokojenie z powodu systemów dotyczących obywatelstwa ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie, a w szczególności systemu niedawno wprowadzonego na Malcie, umożliwiającego uzyskanie obywatelstwa UE w zamian za opłatę;

6.  zauważa, że obywatelstwo UE oznacza zaangażowanie w Unię i jest uzależnione od związków danej osoby z Europą i jej państwami członkowskimi lub osobistych związków z obywatelami UE; przypomina, że obywatelstwo UE nie powinno nigdy stać się towarem na sprzedaż;

7.  podkreśla fakt, że prawa związane z obywatelstwem UE opierają się na godności ludzkiej i nie powinno się ich kupować czy sprzedawać za żadną cenę;

8.  wzywa Komisję do oceny różnych systemów obywatelstwa w świetle wartości europejskich i zgodnie z literą i duchem prawa UE oraz obowiązujących praktyk, a także do wydania zaleceń, aby zapobiec podważaniu przez te systemy zaufania, na którym bazuje UE;

9.  podkreśla, że dostęp do środków finansowych nie powinien być głównym kryterium przyznawania obywatelstwa UE obywatelom państw trzecich; wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia obaw związanych z nadużyciami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy;

10. wzywa Maltę do dostosowania aktualnego systemu obywatelstwa do ducha wartości UE lub do jego całkowitego uchylenia;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.