Propunere de rezoluţie - B7-0017/2014Propunere de rezoluţie
B7-0017/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la vânzarea cetățeniei UE

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0015/2014

Procedură : 2013/2995(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0017/2014

B7‑0017/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la vânzarea cetățeniei UE

(2013/2995(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 4 și 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–   având în vedere articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât se așteaptă ca fiecare stat membru să acționeze în mod responsabil pentru menținerea valorilor și realizărilor comune ale Uniunii și întrucât aceste valori și realizări au o valoare inestimabilă și nu pot fi scoase la vânzare;

B.  întrucât anumite state membre ale UE au introdus sisteme care, în mod direct sau indirect, presupun vânzarea cetățeniei UE unor resortisanți ai țărilor terțe;

C. întrucât din ce în ce mai multe state membre emit permise de ședere temporară resortisanților țărilor terțe care fac investiții în statul membru respectiv;

D. întrucât, în câteva state membre, se poate obține reședință permanentă cu acces la întregul spațiu Schengen; întrucât în anumite state membre se adoptă măsuri care pot conduce, în practică, la vânzarea cetățeniei statului membru respectiv;

E.  întrucât guvernul maltez, în special, a adoptat recent măsuri pentru introducerea unui sistem de vânzare directă a cetățeniei malteze, care, în mod automat, presupune vânzarea directă a cetățeniei UE în ansamblu, fără impunerea unei obligații de ședere;

F.  întrucât o astfel de vânzare directă a cetățeniei UE subminează încrederea reciprocă pe care se întemeiază Uniunea;

G. întrucât cetățenii UE au dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre ale UE, îndeosebi în cadrul spațiului Schengen; aceștia au dreptul de a vota și de a candida la alegerile municipale și la cele pentru Parlamentul European indiferent de statul în care locuiesc în UE, în aceleași condiții ca resortisanții acelui stat; și au dreptul de a beneficia, în exteriorul UE, de asistență din partea ambasadei sau consulatului altei țări membre UE, în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective, în cazul în care țara lor nu este reprezentată;

H. întrucât UE se bazează pe încredere reciprocă între statele membre, construită pe parcursul a mulți ani de eforturi treptate și de bunăvoință din partea statelor membre, precum și din partea Uniunii în ansamblu;

I.   întrucât au fost exprimate, de asemenea, preocupări cu privire la calitatea procesului de verificare;

J.   întrucât există preocupări cu privire la posibile cazuri de discriminare, din cauza faptului că numai cei mai bogați resortisanți ai țărilor terțe vor putea cumpăra cetățenia malteză;

K. întrucât nu este clar dacă cetățenii maltezi vor avea de câștigat de fapt de pe urma acestei noi politici, de exemplu, prin colectarea impozitelor, dat fiind că investitorilor străini nu li se vor percepe taxe; reamintește că cetățenia nu presupune numai drepturi, ci și responsabilități;

L.  întrucât cetățenia UE constituie una dintre cele mai mari realizări ale UE,

1.  este preocupat de faptul că această nouă modalitate de obținere a cetățeniei malteze subminează însuși conceptul de cetățenie europeană;

2.  invită Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să indice clar dacă acest sistem respectă litera și spiritul tratatelor și al Codului frontierelor Schengen, precum și normele UE privind nediscriminarea;

3.  reiterează faptul că articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană consacră principiul „cooperării loiale”, în temeiul căruia Uniunea și statele membre se respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate;

4.  invită toate statele membre să recunoască și să își asume responsabilitățile care le revin cu privire la protejarea valorilor și obiectivelor Uniunii;

5.  recunoaște faptul că chestiunile legate de reședință și cetățenie intră în competența statelor membre, însă solicită statelor membre să își exercite competența în acest domeniu cu o atenție deosebită; își exprimă îngrijorarea în legătură cu anumite sisteme de acordare a cetățeniei înființate de diferite state membre ale UE, în special în legătură cu cel înființat recent de Malta, care permite acordarea cetățeniei UE în schimbul plății unei sume de bani;

6.  constată că cetățenia UE implică un interes în Uniune și depinde de legăturile unei persoane cu Europa și cu statele membre ale acesteia sau de legăturile personale cu cetățeni ai UE; reamintește că cetățenia UE nu ar trebui să devină niciodată un bun care poate fi comercializat;

7.  subliniază faptul că drepturile conferite de cetățenia UE se bazează pe demnitatea umană și nu ar trebui sub nicio formă cumpărate sau vândute;

8.  invită Comisia Europeană să evalueze diferitele sisteme de acordare a cetățeniei ținând seama de valorile europene și de spiritul și litera legislației și practicilor UE și să elaboreze recomandări pentru a preveni subminarea de către aceste sisteme a încrederii pe care se întemeiază UE;

9.  subliniază că accesul la fonduri nu ar trebui să constituie principalul criteriu de eligibilitate pentru acordarea cetățeniei UE resortisanților țărilor terțe; invită statele membre să țină seama de infracțiunile conexe fraudei, precum spălarea de bani;

10. invită Republica Malta să modifice actualul sistem de acordare a cetățeniei astfel încât să fie în conformitate cu spiritul valorilor UE sau să îl suprime în totalitate;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.