Förslag till resolution - B7-0017/2014Förslag till resolution
B7-0017/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU-medborgarskap till salu

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
enligt artikel 110.2 i arbetsordningen

Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0015/2014

Förfarande : 2013/2995(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0017/2014
Ingivna texter :
B7-0017/2014
Antagna texter :

B7‑0017/2014

Europaparlamentets resolution om EU-medborgarskap till salu

(2013/2995(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 4 och 8 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Alla medlemsstater förväntas agera ansvarsfullt för att värna om unionens gemensamma värderingar och resultatet av unionssamarbetet. Dessa värderingar och resultat är ovärderliga och kan inte förses med en prislapp.

B.  Flera EU-medlemsstater har infört system som direkt eller indirekt innebär att EU-medborgarskap säljs till tredjelandsmedborgare.

C. Ett ökande antal medlemsstater utfärdar tillfälliga uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som investerar i medlemsstaten.

D. I några medlemsstater är det möjligt att få permanent uppehållstillstånd med tillträde till hela Schengenområdet. Vissa medlemsstater håller på att vidta åtgärder som kan leda till regelrätt försäljning av medborgarskap i den aktuella medlemsstaten.

E.  Framför allt den maltesiska regeringen har nyligen vidtagit åtgärder för att införa ett system för direkt försäljning av maltesiskt medborgarskap, vilket automatiskt innebär direkt försäljning även av EU-medborgarskap som helhet utan några krav på bosättning.

F.  Sådan direkt försäljning av EU-medborgarskap undergräver det ömsesidiga förtroende som ligger till grund för unionen.

G. I första hand unionsmedborgare har rätt att fritt röra sig och bosätta sig inom EU, särskilt inom Schengenområdet, att rösta och kandidera vid kommunalval och val till Europaparlamentet var de än bor i EU, på samma villkor som medborgarna i den aktuella medlemsstaten, och att få hjälp av en annan EU-medlemsstats ambassad eller konsulat utanför EU, på samma villkor som en medborgare i ambassadens eller konsulatets land, om det egna landet inte har någon representation.

H. EU bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna. Detta förtroende grundar sig på år av kontinuerligt arbete och god vilja från medlemsstaternas och unionens sida.

I.   Det har uttryckts oro i fråga om kvaliteten på prövningsprocessen.

J.   Det har också uttryckts oro med tanke på eventuell diskriminering, eftersom det bara är de rikaste tredjelandsmedborgarna som kommer att ha råd att köpa maltesiskt medborgarskap.

K. Det är oklart om de maltesiska medborgarna verkligen kommer att gynnas av denna nya politiska strategi, till exempel genom skatteuppbörd, eftersom utländska investerare inte kommer att åläggas att betala skatt. Parlamentet påminner om att ett medborgarskap inte enbart innebär rättigheter utan även skyldigheter.

L.  EU-medborgarskapet är ett av de viktigaste resultat som EU har uppnått.

1.  Europaparlamentet oroar sig för att detta nya sätt att erhålla maltesiskt medborgarskap undergräver hela tanken bakom EU-medborgarskapet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i egenskap av fördragens väktare klargöra huruvida detta system respekterar de formella bestämmelserna och andemeningen i fördragen samt kodexen om Schengengränserna och EU:s bestämmelser om icke-diskriminering.

3.  Europaparlamentet upprepar att artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen fastslår principen om ”lojalt samarbete” mellan unionen och medlemsstaterna, som ska respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen.

4.  Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att erkänna och leva upp till sitt ansvar att värna om unionens värderingar och mål.

5.  Europaparlamentet inser att frågor om bosättning och medborgarskap omfattas av medlemsstaternas befogenhet. Medlemsstaterna uppmanas dock att vara varsamma när de utövar sina befogenheter på detta område. Parlamentet uttrycker oro för det medborgarskapssystem som har införts i vissa medlemsstater, framför allt det system som Malta nyligen har infört och som beviljar EU-medborgarskap mot betalning.

6.  Europaparlamentet noterar att EU-medborgarskap innebär ett intresseförhållande gentemot unionen och bygger på en persons band till Europa och dess medlemsstater eller på personliga band till EU-medborgare. Parlamentet påminner om att EU-medborgarskapet aldrig får bli en handelsvara.

7.  Europaparlamentet understryker att de rättigheter som följer av EU-medborgarskapet bygger på människans värdighet och inte bör kunna köpas eller säljas till något pris.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska de olika medborgarskapssystemen i ljuset av EU:s värderingar och bestämmelserna och andemeningen i EU:s lagstiftning och praxis samt att avge rekommendationer för att förhindra att dessa system urholkar det förtroende som ligger till grund för EU.

9.  Europaparlamentet betonar att tillgång till ekonomiska medel inte bör vara det främsta kriteriet för beviljande av EU-medborgarskap till tredjelandsmedborgare. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta bedrägerirelaterade problem såsom penningtvätt.

10. Europaparlamentet uppmanar Malta att anpassa sitt nuvarande medborgarskapssystem till EU:s värderingar eller att helt avskaffa det.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.