Предложение за резолюция - B7-0019/2014Предложение за резолюция
B7-0019/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Южен Судан

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Изабел Дюран, Юдит Саргентини, Барбара Лохбилер, Жан-Жакоб Бисеп, Никол Кил-Нилсен, Раул Ромева и Руеда, Джийн Ламбърт, Иняки Ирасабалбейтия Фернандес от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0018/2014

Процедура : 2014/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0019/2014
Внесени текстове :
B7-0019/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0019/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Южен Судан

(2014/2512(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид суданското всестранно мирно споразумение (ВМС) от 2005 г.,

–   като взе предвид решението на Съвета за сигурност на ООН от 24 декември 2013 г. за почти удвояване на броя на мироопазващите сили в страната от 7 000 на 12 500,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, приет през 1966 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за икономическите, социалните и културните права, приет през 1966 г.,

–   като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите, приета през 1981 г.,

–   като взе предвид своите предходни резолюции,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че политическото напрежение между президента Салва Кийр и бившия заместник-президент Риек Машар, и двамата високопоставени политически лидери на Народното движение(армия) за освобождение на Судан (SPLM/A), доведе до ожесточен, въоръжен конфликт, който причини смъртта на хиляди хора;

Б.  като има предвид, че сраженията започнаха на 15 декември 2013 г., когато избухнаха сблъсъци между две фракции във военни казарми в Джуба, и като има предвид, че президентът Салва Кийр обясни инцидента с провалил се опит за преврат от страна на неговия бивш заместник-президент, Риек Машар, което последният отрече;

В.  като има предвид, че правителството на Южен Судан арестува 11 високопоставени политици, включително бивш министър на финансите и бивш генерален секретар на Народното движение за освобождение на Судан, на основание предполагаем заговор за преврат срещу президента Кийр;

Г.  като има предвид, че понастоящем в Адис Абеба се провеждат мирни преговори, организирани от регионалния Междуправителствен орган за развитие (ИГАД);

Д. като има предвид, че настоящият конфликт, който придоби и етническо измерение, се корени в разцеплението от 1991 г. в рамките на Народното движение за освобождение на Судан между фракцията на Гаранг, вече починалия лидер на Народното движение за освобождение на Судан, на чиято страна бе Салва Кийр, и фракцията на Риек Машар, оспорваща ръководната роля на Гаранг;

Е.  като има предвид, че настоящият конфликт би трябвало да намери демократично, политическо решение и да проправи пътя за това институции, за които е постигнато демократично съгласие, да изградят новата държава, възникнала след референдума за независимост;

Ж. припомня, че 22-годишната гражданска война между Севера и Юга струва на народа много жертви и много разрушение и страдания;

З.  като има предвид, че хуманитарното положение е обезпокоително и като има предвид, че броят на вътрешно разселените лица се изчислява от OCHA на 201 000, хуманитарният достъп е ограничен от враждебните действия и нападенията срещу хуманитарни работници и техните ресурси;

И. като има предвид, че около 80% от здравните грижи и основните услуги в Южен Судан се осигуряват от неправителствени организации;

Й. като има предвид, че мнозинството от населението живее в широкоразпространена бедност въпреки факта, че страната е богата на нефт и природните ресурси, като износът на нефт представлява над 70 % от БВП и около 90 % от приходите на държавното управление;

1.  приветства мирните преговори под егидата на Междуправителствения орган за развитие (ИГАД) в Източна Африка и призовава двете страни да постигнат всеобхватно мирно споразумение;

2.  призовава президента Салва Кийр и бившият заместник-президент,Риек Машар, да прекратят враждебните действия и уредят политическите си различия посредством всеобхватно споразумение, основаващо се на открити, демократични и мирни преговори;

3.  призовава за освобождаване на всички политически затворници, и по-специално на 11-те високопоставени политици, чието задържане се превърна в ключов въпрос в преговорите за мир;

4.  призовава всички страни да предприемат мерки за предотвратяване на нарушенията на правата на човека и злоупотребите срещу цивилни граждани и счита, че лидерите на Южен Судан, и особено президента Кийр и Риек Машар, следва да направят всичко, което е по силите им, за да възпрат военните под техен контрол от извършване на подобни злоупотреби срещу хора;

5.  призовава за създаването, с подкрепата на ООН, на независим комитет за разследване относно извършените убийства и престъпления и с цел отговорните за тези злоупотреби да бъдат изправени пред правосъдието и да се сложи край на безнаказаността;

6.  призовава правителството на Южен Судан да ратифицира Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите, включително правото на живот и физическа неприкосновеност, свобода на сдружаване и свобода на събранията;

7.  счита, че е от съществено значение да се създаде комитет по истината и помирението, който да се занимава със злоупотребите, свързани с насилие, да разгледа въпроса с правата на жертвите и улесни прехода на страната към една демократична държава, основана на зачитането на правата на човека, върховенството на закона и отчетността, с цел да се гарантират достойни условия на живот на населението;

8.  призовава преговарящите страни да включат в мирното споразумение въпроса за прозрачността и обществения контрол в петролния сектор, по такъв начин, че да се позволи приходите от този ресурс да се използват за устойчивото развитие на страната и за подобряване на средствата за препитание на населението;

9.  призовава ЕС да засили усилията си за предоставяне на хуманитарна помощ за вътрешно разселените лица и бежанците от Южен Судан в съседните страни;

10. призовава всички страни да спазват международното хуманитарно право и да гарантират безопасен достъп до хуманитарни организации, с цел да им се даде възможност да отговорят на нуждите на населението;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител/заместник-председател, специалния представител на ЕС за Южен Судан, правителството на Судан, правителството на Южен Судан, ООН, ИГАД и Африканския съюз.