Forslag til beslutning - B7-0019/2014Forslag til beslutning
B7-0019/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Sydsudan

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0018/2014

Procedure : 2014/2512(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0019/2014
Indgivne tekster :
B7-0019/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0019/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Sydsudan

(2014/2512(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til den samlede sudanske fredsaftale fra 2005,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds afgørelse af 24. december 2013 om næsten at fordoble antallet af fredsbevarende styrker i landet fra 7 000 til 12 500,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der vedtoges i 1966,

–   der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der vedtoges i 1966,

–   der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, der vedtoges i 1981,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at de politiske spændinger mellem præsident Salva Kiir og tidligere vicepræsident Riek Machar samt højtstående politiske ledere i Det Sudanesiske Folks Befrielsesbevægelse (SPLM/A) førte til en voldelig væbnet konflikt, som har kostet tusindvis af mennesker livet;

B.  der henviser til, at kampene begyndte den 15. december 2013, da der opstod sammenstød mellem to fraktioner i kasernerne i Juba, og da præsident Salva Kiir gav sin tidligere vicepræsident Riek Machar skylden for et mislykket kupforsøg, hvilket Machar benægtede;

C. der henviser til, at Sydsudans regering har tilbageholdt 11 højtstående politikere, herunder den tidligere finansminister og den tidligere generalsekretær for SPLM-partiet som følge af et påstået kupkomplot mod præsident Kiir;

D. der henviser til, at fredsforhandlinger arrangeret af regionens Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD) afholdes i Addis Abeba;

E.  der henviser til, at den nuværende konflikt, som også har taget etniske dimensioner, har sine rødder i splittelsen i 1991 i SPLM/A mellem den afdøde leders Garangs fraktion, som Salva Kiir tilhørte, og Riek Machars fraktion, der anfægtede ledelsen af Garang;

F.  der henviser til, at den aktuelle konflikt skulle finde en demokratisk politisk løsning og bane vejen for demokratisk vedtagne institutioner for at etablere den nye stat, som opstod efter folkeafstemningen om uafhængighed;

G. minder om, at den 22 år lange borgerkrig mellem nord og syd medførte mange dødsfald og meget ødelæggelse og lidelse for befolkningen;

H. der henviser til, at den humanitære situation er alarmerende, og at OCHA anslår antallet af internt fordrevne til 201 000, og at den humanitære adgang er begrænset af fjendtligheder og angreb på hjælpearbejdere og aktiver;

I.   der henviser til, at næsten 80 % af al sundhedspleje og basale tjenester leveres af ikke-statslige organisationer;

J.   der henviser til, at hovedparten af befolkningen lever i udbredt fattigdom på trods af, at landet er rigt på olie- og naturressourcer, hvor olieeksporten tegner sig for mere end 70 % af BNP og omkring 90 % af statens indtægter;

1.  glæder sig over fredsforhandlingerne i IGAD's regi i det østlige Afrika og opfordrer begge parter til at nå frem til en samlet fredsaftale;

2.  opfordrer præsident Salva Kirr og den tidligere vicepræsident Riek Machar til at standse fjendtlighederne og bilægge deres politiske uoverensstemmelser gennem en samlet aftale baseret på ærlige, demokratiske og fredelige forhandlinger;

3.  kræver løsladelse af alle politiske fanger og især de 11 højtstående politikere, hvis tilbageholdelse er blevet et springende punkt i fredsforhandlingerne;

4.  opfordrer alle parter til at træffe foranstaltninger, der forhindrer menneskerettighedskrænkelser og misbrug mod civile, og mener, at de sydsudanesiske ledere, især præsident Kiir og Riek Machar bør gøre alt for at forhindre, at soldaterne under deres kontrol begår sådanne overgreb mod befolkningen;

5.  opfordrer til, at der nedsættes et uafhængigt undersøgelsesudvalg med støtte fra FN om de begåede drab og forbrydelser og for at bringe de ansvarlige for disse overgreb for en domstol og bringe straffrihed til ophør;

6.  opfordrer den sydsudanesiske regering til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, herunder retten til liv og fysisk integritet, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed;

7.  mener, at det er afgørende at nedsætte en sandheds- og forsoningskommission til at beskæftige sig med voldsrelaterede misbrug, behandle ofrenes rettigheder og lette landets overgang til en demokratisk stat, der bygger på respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og ansvarlighed for at sikre anstændige levevilkår for befolkningen;

8.  opfordrer forhandlingsparterne til at medtage spørgsmålet om gennemsigtighed og offentlig indsigt i oliesektoren i fredsaftalen, på en sådan måde der gør det muligt at anvende indtægterne fra denne ressource til bæredygtig udvikling af landet og at forbedre befolkningens eksistensgrundlag;

9.  opfordrer EU til at øge sin indsats for at yde humanitær bistand til internt fordrevne og sydsudanesiske flygtninge i nabolandene;

10. opfordrer alle parter til at overholde den humanitære folkeret og garantere sikker adgang for humanitære organisationer med henblik på at give dem mulighed for at reagere på befolkningens behov;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden/den højtstående repræsentant, EU's særlige repræsentant i Sydsudan, Sudans regering, Sydsudans regering, FN, IGAD og Den Afrikanske Union.