Förslag till resolution - B7-0019/2014Förslag till resolution
B7-0019/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Sydsudan

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Iñaki Irazabalbeitia Fernández för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0018/2014

Förfarande : 2014/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0019/2014
Ingivna texter :
B7-0019/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0019/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Sydsudan

(2014/2512(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det övergripande fredsavtalet för Sudan från 2005,

–   med beaktande av beslutet i FN:s säkerhetsråd av den 24 december 2013 om att nästan fördubbla de fredsbevarande styrkorna i landet, från 7 000 till 12 500 soldater,

–   med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–   med beaktande av Förenta nationernas konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966,

–   med beaktande av den Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 1981,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De politiska spänningarna mellan president Salva Kiir och den tidigare vicepresidenten Riek Machar, som båda är högt uppsatta politiska ledare inom Sudanesiska folkets befrielsearmé (SPLM/A), har lett till en våldsam väpnad konflikt i vilken tusentals människor har dött.

B.  Våldet inleddes den 15 december 2013 när strider utbröt mellan två grupper på en militäranläggning i Juba. President Salva Kiir ansåg att händelsen inträffade på grund av ett misslyckat kuppförsök från den tidigare vicepresidenten Riek Machar, vilket Machar nekar till.

C. De sydsudanesiska myndigheterna har gripit 11 ledande politiker, däribland den tidigare finansministern och SPLM-partiets tidigare generalsekreterare, för ett påstått kuppförsök mot president Salva Kiir.

D. Fredssamtal som arrangeras av regionens mellanstatliga utvecklingsmyndighet (Igad) äger rum i Addis Abeba.

E.  Den nuvarande konflikten, som även har antagit en etnisk dimension, går tillbaka till 1991 då SPLM/A splittrades i två fraktioner, en kring SPLM/A:s numera avlidne ledare John Garang, vilken Salva Kiir tillhörde, och en kring Riek Machar som ifrågasatte Garangs ledarskap.

F.  Den nuvarande konflikten måste få en demokratisk och politisk lösning som banar väg för demokratiskt sammansatta institutioner som kan bygga upp den nya stat som bildades efter en folkomröstning om självständighet.

G. Det 22-åriga inbördeskriget mellan nord och syd kostade många människor livet och medförde stor förstörelse och mycket lidande.

H. Den humanitära situationen är akut och FN:s kontor för samordning av humanitära frågor beräknar att antalet internflyktingar uppgår till 201 000, samtidigt som den humanitära hjälpen hindras av fientliga angrepp mot hjälparbetare och hjälputrustning.

I.   I Sydsudan bedriver icke-statliga organisationer 80 % av all sjukvård och grundläggande service.

J.   Majoriteten av befolkningen lever i utbredd fattigdom trots att landet är rikt på olja och naturtillgångar; oljeexporterna utgör mer än 70 % av BNP och cirka 90 % av statens inkomster.

1.  Europaparlamentet välkomnar fredsförhandlingarna under ledning av Igad i östra Afrika och uppmanar båda parter att nå ett heltäckande fredsavtal.

2.  Europaparlamentet uppmanar president Salva Kiir och den tidigare vicepresidenten Riek Machar att upphöra med fientligheterna och lösa sina politiska meningsskiljaktigheter genom en heltäckande överenskommelse som bygger på uppriktiga, demokratiska och fredliga förhandlingar.

3.  Europaparlamentet kräver att alla politiska fångar ska friges, och då i synnerhet de 11 ledande politiker vars gripande har blivit en stötesten för fredsförhandlingarna.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att vidta åtgärder för att förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna och övergrepp på civila samt anser att Sydsudans ledare, i synnerhet president Salva Kiir och Riek Machar, bör göra allt i deras makt för att förhindra att de soldater de råder över begår sådana övergrepp mot befolkningen.

5.  Europaparlamentet efterlyser en oberoende undersökningskommission som med stöd av FN ska utreda dödandet och de begångna brotten samt ställa de ansvariga för övergreppen inför rätta och få ett slut på straffriheten.

6.  Europaparlamentet uppmanar Sydsudans regering att ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, inklusive rätten till liv och fysisk integritet samt mötes- och föreningsfrihet.

7.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att bilda en sannings- och försoningskommission som ska utreda våldsamma övergrepp, försvara offrens rättigheter och underlätta landets övergång till en demokratisk stat som bygger på mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och ansvarsskyldighet för att säkra rimliga levnadsförhållanden för befolkningen.

8.  Europaparlamentet uppmanar de förhandlande parterna att låta frågan om insyn och offentlig granskning i oljebranschen utgöra en del av fredsavtalet så att inkomsterna därifrån kan användas för att åstadkomma en hållbar utveckling i landet och förbättra levnadsförhållandena för befolkningen.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU att öka sina ansträngningar för att ge humanitärt bistånd till internflyktingar och till sydsudanesiska flyktingar i grannländerna.

10. Europaparlamentet uppmanar parterna att följa internationell humanitär rätt och garantera ett säkert tillträde för de humanitära organisationerna så att de kan bemöta befolkningens behov.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant till Sydsudan, Sudans regering, Sydsudans regering, FN, den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten och Afrikanska unionen.