Forslag til beslutning - B7-0020/2014Forslag til beslutning
B7-0020/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Sydsudan

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Joachim Zeller for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0018/2014

Procedure : 2014/2512(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0020/2014
Indgivne tekster :
B7-0020/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0020/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Sydsudan

(2014/2512(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Sydsudan og Sudan,

–   der henviser til redegørelserne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton af 24. december 2013 og 2. januar 2014 om situationen i Sydsudan,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 22. juli 2013 om Sudan og Sydsudan,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2132 (2013) af 24. december 2012 og 2126 (2013) af 25. november 2013,

–   der henviser til redegørelsen fra eksekutivsekretariatet for Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD) af 19. december 2013,

–   der henviser til forhandlingerne om situationen i Sydsudan, som Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd har krævet, navnlig på dets møde den 30. december 2013, og på topmødet i Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD), der afholdtes i Nairobi den 27. december 2013,

–   der henviser til pressemeddelelsen udstedt på vegne af Den Afrikanske Union af formanden for Kommissionen for Den Afrikanske Union, dr. Nkosazana Dlamini-Zuma den 4. januar 2014,

–   der henviser til erklæringen af 8. januar 2014 offentliggjort af IGAD's særlige udsendige efter deres rejse til Juba for at sætte gang i forhandlingerne igen mellem regeringen og oprørerne,

–   der henviser til den samlede sudanesiske fredsaftale fra 2005,

–   der henviser til køreplanen for Sudan og Sydsudan som beskrevet i kommunikéet fra Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd af 24. april 2012, som støttes fuldt ud af EU,

–   der henviser til den reviderede Cotonouaftale,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–   der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at kampene begyndte den 15. december 2013 i Sydsudan mellem regeringsstyrker og en løs alliance af etniske militsstyrker og oprørske hærchefer;

B.  der henviser til, at konflikten startede efter Salva Kiir, landets præsident og medlem af den etniske Dinka-gruppe, anklagede sin afsatte vicepræsident, Riek Machar, en etnisk nuer, for at have planlagt et statskup mod ham; der henviser til, at Riek Machar har nægtet at have forsøgt et kup;

C. der henviser til, at styrker, der er loyale over for tidligere vicepræsident Machar, har koncentreret deres kampe i de olierige stater i landets nordøstlige delstat Jonglei, der har bredt sig til dele af Juba og de nordlige delstater Unity og Upper Nile; der henviser til, at kampene tog til i styrke på stedet, da hæren rykkede ind i byen Bor, hovedstaden i delstaten Jonglei, som var i oprørernes hænder;

D. der henviser til, at der er blevet dokumenteret omfattende udenretslige henrettelser, der er rettet mod enkeltpersoner på grundlag af deres etniske tilhørsforhold, og vilkårlige tilbageholdelser med mindst tre massegrave, som blev fundet den 6. januar 2014;

E.  der henviser til, at konflikten har medført, at næsten 1 000 er omkommet, mens mere end 200 000 mennesker er blevet fordrevet eller er flygtet ud af landet for det meste til Uganda og Kenya;

F.  der henviser til, at de østafrikanske naboer, herunder Kenya og Etiopien, har udøvet pres på begge parter for at opnå fred; der henviser til, at Uganda på præsident Kiirs anmodning har sendt 1 200 tropper og militært materiel for at sikre faciliteter som f.eks. lufthavne og statslige bygninger;

G. der henviser til, at Sydsudans olieproduktion faldt med 45 000 tønder pr. dag (ca. 20 %) til 200 000 tønder pr. dag, efter at oliefelter i den nordlige delstat Unity blev lukket ned som følge af kampene;

H. der henviser til, at regeringen og oprørsgrupperne den 7. januar 2014 holdt deres første møde med hinanden i Addis Abeba og øgede håbet om en våbenhvile; der dog henviser til, at disse forhandlinger lader til være kørt fast som følge af regeringens fængsling af 11 påståede kupmagere;

I.   der henviser til, at oprørerne insisterer på løsladelse af 11 højtstående politikere i kredsen omkring Machar, der er tilbageholdt på grund af det påståede kup, for at de kan deltage i forhandlingerne; der henviser til, at præsident Kiir har udtalt, at de kunne deltage i de regionalt mæglede forhandlinger, hvis drøftelserne blev flyttet fra Etiopien til Juba, så de kunne vende tilbage til de steder, hvor de tilbageholdes om natten, da de ville blive løsladt ifølge landets retsproces; der henviser til, at oprørerne har afvist dette forslag; der henviser til, at de tilbageholdte har erklæret, at deres status som tilbageholdte ikke bør være en hindring for at nå frem til en aftale om en indstilling af fjendtlighederne;

J.   der henviser til, at USA's udsending Donald Booth og udsendige fra Sydsudans nabolande mødtes den 11. januar 2014 med Riek Machar for at forsøge at indarbejde begge parters forslag til et udkast til et våbenhviledokument;

K. der henviser til, at ustabiliteten, kampene og mobiliseringen af væbnede styrker til trods for de igangværende fredsforhandlinger er fortsat; der henviser til, at regeringsstyrker for øjeblikket er ved at forsøge at generobre byen Bor, der er den sidste delstatshovedstad, der stadig er i oprørernes hænder;

L.  der henviser til, at flere dusin mennesker den 8. januar 2014 deltog i en fredsmarch i Juba for at fordømme kampene mellem præsidentens og den afsatte vicepræsidents lejre;

M. der henviser til, at den humanitære situation er yderst bekymrende, da der er meget lidt adgang til mennesker i nød; der henviser til, at kampene og angrebene på hjælpearbejdere og aktiver også har forhindret humanitære hjælpearbejdere i at komme ind og yde hjælp;

N. der henviser til, at Unionens civilbeskyttelsesordning efter FN's anmodning om assistance blev aktiveret den 4. januar 2014 for at støtte Sydsudan med bistand i naturalier i tilvejebringelsen af husly, medicinsk udstyr, medicin, velfærdsmateriel og fødevarer;

O. der henviser til, at FN 's Sikkerhedsråd har vedtaget resolution 2132 (2013) den 24. december 2013 om tilladelse af en forstærkning med 5 500 soldater og 440 politifolk for at øge FN-missionens samlede niveau af styrker i Sydsudan;

P.  der henviser til, at FN 's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) har lanceret en samlet appel om 166 mio. USD for at reagere på krisen og hjælpe omtrent 628 000 personer fra januar til marts 2014; der henviser til, at topprioriteterne er forvaltning af lejre, fødevarer og underhold, sundhed, husly, beskyttelse, vand, sanitet og hygiejne og den igangværende reaktion på flygtninge, der allerede befinder sig i Sydsudan;

Q. der henviser til, at Kommissionen støtter livreddende aktioner med næsten 160 mio. EUR i humanitær bistand, der er tildelt i 2012-2013; der henviser til, at den også stiller 50 mio. EUR til rådighed i 2014 for at reagere på den igangværende og forøgede humanitære krise i landet;

R.  der henviser til Den Internationale Straffedomstol har udstedt to arrestordrer mod præsident al-Bashir med anklager for at være ansvarlig for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, der er begået af sudanesiske styrker og deres allierede Janjaweed-milits i Darfur i Sudan;

1.  fordømmer kraftigt det seneste udbrud af kampe i Sydsudan og opfordrer alle parter til at nedlægge deres våben og straks stoppe volden, som har forårsaget dødsfald, personskader og materielle skader blandt civilbefolkningen siden begyndelsen af krisen i december 2013;

2.  udtrykker sin stærke bekymring over den seneste optrapning af volden i Sydsudan, som har haft alvorlige politiske, økonomiske, sociale og humanitære konsekvenser i det allerede skrøbelige og ustabile land; er især bekymret over den etniske dimension af konflikten; understreger, at det er i modstrid med den demokratiske retsstat og i strid med folkeretten at stræbe efter magt ved hjælp af vold eller opsplitning mellem etniske grupper;

3.  fordømmer de rapporterede menneskerettighedskrænkelser og overgreb fra alle parter, herunder væbnede grupper og nationale sikkerhedsstyrker og understreger, at de ansvarlige for krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning skal holdes ansvarlige;

4.  opfordrer regeringen og oprørerne til fredeligt at bilægge deres uoverensstemmelser, udvise god vilje og blive enige om en betingelsesløs våbenhvile og gøre en ende på fjendtlighederne for at mindske spændingerne og afhjælpe den allerede dystre situation for befolkningen;

5.  glæder sig over de mæglingsbestræbelser, som gøres af IGAD's udsendinge, og deres forpligtelse til at tage alle de nødvendige skridt for at bidrage til en vellykket afslutning af forhandlingerne mellem Sydsudans ledere; støtter fuldt ud de igangværende forhandlinger i Addis Abeba og opfordrer i denne forbindelse indtrængende regeringen såvel som oprørerne til at engagere sig i ubetingede, inkluderende og helhedsorienterede politiske drøftelser i god tro og fuldt ud samarbejde med IGAD's særlige udsendinge;

6.  opfordrer indtrængende Sudans regering til at indføre de nødvendige politiske og økonomiske reformer for at behandle problemet med landets dårlige forvaltning, kroniske fattigdom, de stigende niveauer af korruption og usikkerhed;

7.  glæder sig over Den Afrikanske Unions Freds-og Sikkerhedsråds beslutning om at nedsætte en kommission til at undersøge menneskerettighedskrænkelser og andre overgreb og anbefale måder og midler til at sikre ansvarlighed, forsoning og lægning af sår blandt alle samfundsgrupper;

8.  tilskynder alle naboer i Sydsudan til at arbejde tæt sammen for at forbedre sikkerhedssituationen i området; understreger, at samarbejdet med Sudan i særdeleshed ville udgøre en forbedring i forbindelserne, efter at borgerkrigens fjender kom tæt på en konflikt igen i forbindelse med tvister om olieindtægter og grænsen i begyndelsen af 2012;

9.  opfordrer Sydsudans ledere til at tillade, at humanitære hjælpearbejdere udfører deres arbejde, og give dem den sikkerhed, de kræver for straks at reagere på befolkningens basale behov og forhindre en humanitær tragedie i Sydsudan;

10. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og det internationale samfund til at opfylde deres tilsagn om finansiering til området og tilvejebringe midler for øjeblikkeligt at reagere på den forværrede humanitære situation i Sydsudan og især at tage fat på de alvorlige mangler på fødevarer og vand, husly i nødssituationer og beskyttelse;

11. opfordrer indtrængende Sydsudan til at ratificere Cotonouaftalen mellem EU og AVS-landene med henblik på at gøre EU's langsigtede engagement i Sydsudans udvikling effektivt;

12. glæder sig over beslutningen om at styrke FN-missionen i Sydsudan (UNMISS) med yderligere militær, politi, logistisk og civilt personale; understreger imidlertid, at det er statens primære ansvar at beskytte civilbefolkningen;

13. pålægger sin formand er at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Sydsudans regering, Sydsudans menneskerettighedskommissær, Sydsudans Nationale Lovgivende Forsamling, Den Afrikanske Unions institutioner, Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling og FN's generalsekretær.