Förslag till resolution - B7-0020/2014Förslag till resolution
B7-0020/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Sydsudan

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
enligt artikel 110.2 i arbetsordningen

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Joachim Zeller för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0018/2014

Förfarande : 2014/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0020/2014
Ingivna texter :
B7-0020/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0020/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Sydsudan

(2014/2512(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sydsudan och Sudan,

–   med beaktande av uttalandena av den 24 december 2013 och den 2 januari 2014 om situationen i Sydsudan från Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 22 juli 2013 om Sudan och Sydsudan,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2132 (2013) av den 24 december 2013 och 2126 (2013) av 25 november 2013,

–   med beaktande av uttalandet av den 19 december 2013 från den mellanstatliga utvecklingsmyndighetens (Igad) verkställande sekretariat,

–   med beaktande av de samtal om situationen i Sydsudan, som Afrikanska unionens freds - och säkerhetsråd efterlyst, framför allt vid sitt möte i Banjul den 30 december 2013, liksom vid Igads toppmöte i Nairobi den 27 december 2013,

–   med beaktande av pressuttalandet av den 4 januari 2014 på Afrikanska unionens vägnar från ordföranden för Afrikanska unionens kommission, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma,

–   med beaktande av uttalandet av den 8 januari 2014 från Igads särskilda utsända efter deras besök i Juba i syfte att bryta dödläget i förhandlingarna mellan regeringssidan och rebellsidan,

–   med beaktande av det övergripande fredsavtalet för Sudan från 2005,

–   med beaktande av den färdplan för Sudan och Sydsudan som lades fram i den kommuniké som Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd offentliggjorde den 24 april 2012 och som till fullo stöds av EU,

–   med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–   med beaktande av den Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 15 december 2013 inleddes strider i Sydsudan mellan regeringstrupper och en löst sammansatt allians mellan etnisk milis och upproriska befälhavare i armén.

B.  Konflikten började med att landets president Salva Kiir, som tillhör folkgruppen dinka, anklagade sin avskedade vice president, Riek Machar, som tillhör folkgruppen nuer, för att ha planerat en statskupp mot honom. Riek Machar har förnekat att han försökt genomföra en kupp.

C. Soldater trogna den förre vice presidenten Machar har koncentrerat sina strider till oljerika delar av landets nordöstra delstat Jonglei, och striderna har spridit sig till delar av Juba och delstaterna Unity och Upper Nile i norr. Stridigheterna på marken har ökat i intensitet i takt med arméns framryckning mot den rebellkontrollerade staden Bor, som är huvudstad i delstaten Jonglei.

D. Utomrättsliga avrättningar, etniskt motiverat våld mot individer och godtyckliga frihetsberövanden har dokumenterats och minst tre massgravar hittades den 6 januari 2014.

E.  Konflikten har lett till nästan 1 000 döda och över 200 000 människor har fördrivits eller flytt landet, huvudsakligen till Uganda och Kenya.

F.  De östafrikanska grannländerna, däribland Kenya och Etiopien, har utövat påtryckningar på båda sidor för att uppnå fred. Uganda har, på president Kiirs begäran, skickat 1 200 soldater och krigsmateriel för att säkra anläggningar som flygplatsen och offentliga byggnader.

G. Sydsudans oljeproduktion föll med 45 000 fat per dag till 200 000 fat per dag (cirka 20 procent) efter det att oljefält i den norra delstaten Unity stängdes ned till följd av stridigheterna.

H. Regeringssidan och rebellsidan höll sitt första förhandlingsmöte ansikte mot ansikte i Addis Abeba den 7 januari 2014, vilket ledde till hopp om vapenvila. Dessa samtal verkar dock ha blockerats på grund av regeringens fängslande av 11 påstådda kuppmakare.

I.   Rebellerna kräver att de 11 politiska ledare, som hör till kretsen kring Machar, och som arresterats på grund av den påstådda kuppen, släpps fria så att de kan delta i samtalen. President Kiir har sagt att de kan delta i de regionalt ledda förhandlingarna om diskussionerna flyttas från Etiopien till Juba, så att de kan återvända till de platser där de hålls frihetsberövade nattetid, eftersom de kommer att släppas i enlighet med landets rättsliga förfaranden. Rebellerna har avvisat detta erbjudande. De häktade har uppgett att deras status som fångar inte bör hindra att en överenskommelse uppnås om att upphöra med stridigheterna.

J.   Förenta staternas utsände Donald Booth och utsända från Sydsudans grannländer möttes den 11 januari 2014 med Riek Machar för att försöka införliva förslag från båda sidor i ett utkast till dokument om vapenvila.

K. Trots de pågående fredssamtalen kvarstår det instabila läget och stridigheterna och mobiliseringen av väpnade styrkor fortsätter. Regeringsstyrkorna håller för närvarande på att försöka återta staden Bor, som är den sista rebellkontrollerade delstatshuvudstaden.

L.  Den 8 januari 2014 deltog flera dussin människor en fredsmarsch i Juba, och fördömde stridigheterna mellan presidentens och den avsatte vice presidentens läger.

M. Den humanitära situationen är extremt oroväckande eftersom det är svårt att få tillträde till de nödlidande. Stridigheterna och angreppen mot hjälparbetare och hjälputrustning har också hindrat de humanitära biståndsarbetarna från att komma in och erbjuda bistånd.

N. Unionens civilskyddsmekanism aktiverades den 4 januari 2014 efter en begäran från FN om bistånd, i syfte att stödja Sydsudan med bistånd in natura i form av nödbostäder, medicinsk utrustning, läkemedel, förnödenheter och livsmedel.

O. FN:s säkerhetsråd antog den 24 december 2014 resolution 2132 (2013), som godkände en förstärkning med 5 500 militärer och 440 polismän för att öka den allmänna närvaron av styrkor på FN:s uppdrag i Sydsudan.

P.  FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) har framfört en samlad appell om 166 miljoner US-dollar för att bemöta krisen och bistå uppskattningsvis 628 000 människor från januari till mars 2014. De viktigaste prioriteringarna är att sköta lägren, livsmedel och försörjning, hälso- och sjukvård, logi, säkerhet, vatten, sanitära anläggningar och hygien och att upprätthålla fortsatt stöd till de flyktingar som redan lever i Sudan.

Q. Kommissionen stöder livräddande åtgärder, och nära 160 miljoner EUR delades ut som humanitärt stöd under 2012–2013. Kommissionen frigör också 50 miljoner EUR under 2014 för att bemöta den tilltagande och fördjupade humanitära krisen i landet.

R.  Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat två arresteringsordrar mot president al-Bashir, i vilka han anklagas för att vara ansvarig för krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord som sudanska styrkor och med dem allierad Janjaweedmilis genomfört i Darfur (Sudan).

1.  Europaparlamentet fördömer kraftigt det senaste utbrottet av strider i Sydsudan och uppmanar samtliga parter att lägga ned sina vapen och omedelbart upphöra med det våld som orsakat döda, sårade och skador bland civilbefolkningen sedan början på krisen i december 2013.

2.  Europaparlamentet är mycket oroat över den senaste upptrappningen av våldet i Sydsudan, som har allvarliga politiska, ekonomiska, sociala och humanitära konsekvenser i det redan sköra och instabila landet. Parlamentet är särskilt oroat över konfliktens etniska dimension. Parlamentet betonar att det strider mot rättsstatsprincipen och internationell lag att sträva efter makt genom våld eller splittring längs etniska gränser.

3.  Europaparlamentet fördömer de rapporterade kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som samtliga grupper gjort sig skyldiga till, inbegripet väpnade grupper och nationella säkerhetsstyrkor, och betonar att de som är ansvariga för överträdelser av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning måste ställas till svars.

4.  Europaparlamentet uppmanar såväl regeringssidan som rebellsidan att lösa sina tvister på fredlig väg, visa god vilja oh enas om ett villkorslöst eldupphör och ett slut på fientligheterna i syfte att minska spänningarna och förbättra befolkningens redan utsatta situation.

5.  Europaparlamentet ser positivt på medlingsinsatserna från Igads utsända och deras engagemang för att vidta alla åtgärder som krävs för att förhandlingarna mellan Sydsudans ledare framgångsrikt ska slutföras. Parlamentet ställer sig helhjärtat bakom de pågående förhandlingarna i Addis Abeba och uppmanar i detta sammanhang regeringssidan och rebellsidan att inleda villkorslösa, inkluderande och allomfattande politiska samtal i en anda av tillit, och att samarbeta fullt ut med Igads särskilda utsända.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Sydsudans regering att införa de politiska och ekonomiska reformer som behövs för att ta itu med misskötseln av landet, dess kroniska fattigdom samt ökande nivåer av korruption och otrygghet.

7.  Europaparlamentet ser positivt på Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråds beslut att inrätta en kommission som ska utreda människorättsbrott och andra övergrepp och rekommendera tillvägagångssätt för att säkerställa ansvarsskyldighet, försoning och läkning bland alla befolkningsgrupper.

8.  Europaparlamentet uppmanar Sydsudans samtliga grannländer att arbeta nära samman så att säkerhetsläget i regionen förbättras. Parlamentet betonar att samarbete, framför allt med Sudan, skulle förbättra banden, efter det att de forna motståndarna i inbördeskriget närmade sig konflikt igen i tvister gällande oljeavgifter och gränsdragning i början av 2012.

9.  Europaparlamentet uppmanar ledarna för Sydsudan att göra det möjligt för de humanitära biståndsarbetarna att utföra sitt arbete och ge dem den säkerhet de behöver för att omgående kunna bemöta befolkningens grundläggande behov och förhindra en humanitär tragedi i Sydsudan.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och världssamfundet att infria sina åtaganden om finansiering till regionen och mobilisera resurser i syfte att omedelbart bemöta den allt värre humanitära situationen i Sydsudan och att särskilt komma till rätta med den allvarliga bristen på livsmedel och vatten, tillfällig inkvartering och akut skydd.

11. Europaparlamentet uppmanar Sydsudan att ratificera Cotonouavtalet mellan EU och AVS-staterna så att EU:s långsiktiga engagemang för Sydsudans utveckling blir verksamt.

12. Europaparlamentet ser positivt på beslutet att stärka FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss) med ytterligare militär, polis, logistik och civil personal. Det är emellertid statens huvudansvar att skydda civila.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Sydsudans regering, Sydsudans kommissarie för mänskliga rättigheter, Sydsudans nationella lagstiftande församling, Afrikanska unionens institutioner, den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad) och FN:s generalsekreterare.