Förslag till resolution - B7-0021/2014Förslag till resolution
B7-0021/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Sydsudan

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
enligt artikel 110.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0018/2014

Förfarande : 2014/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0021/2014
Ingivna texter :
B7-0021/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0021/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Sydsudan

(2014/2512(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sydsudan,

–   med beaktande av uttalandena av den 24 december 2013 och den 2 januari 2014 om situationen i Sydsudan från talesmannen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–   med beaktande av uttalandet av den 24 december 2014 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i vilket denna uppmanar ledarskapet i Sydsudan att stoppa det hemska våldet mot civilbefolkningen,

–   med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalande av den 18 december 2013,

–   med beaktande av OCHA:s lägesrapport av den 7 januari 2014 – Rapport nr 8 om krisen i Sydsudan,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Efter flera år av inbördeskrig med den norra delen av landet, och som en följd av en folkomröstning i januari 2011, beslutade den södra delen av landet att frigöra sig från den norra och bilda en självständig stat, Republiken Sydsudan, den 9 juli 2011.

B.  Sydsudan är den nyaste staten i världen och finns i mitten av Afrika och omges av sex länder. Landet är rikt på olja, men efter decennier av inbördeskrig är det samtidigt en av de minst utvecklade regionerna.

C. Sedan självständigheten har Sydsudan skakats av intensiva strider som förts mellan olika befolkningsgrupper i delstaten Jonglei, och konflikter pågår längs gränsen till Sudan.

D. Sydsudans regering har vidtagit åtgärder för att utveckla landets rättsliga och institutionella strukturer, men den har ännu inte ratificerat de viktigaste fördragen om mänskliga rättigheter.

E.  Tecken på konflikter inom det regerande SPLM-partiet kunde skönjas när president Salva Kiir, som tillhör folkgruppen dinka (den största folkgruppen i landet), anklagade soldater lojala mot den f.d. vice presidenten Riek Machar för kuppförsök, något som Riek Machar förnekar.

F.  Strider utbröt den 15 december 2013 i huvudstaden Juba och inom några dagar hade de spridits till flera olika delar av landet.

G. Fler än 1 000 personer tros ha dött i sammandrabbningarna i Sydsudan.

H. Trots rapporter den 18 december 2013 om förbättrad säkerhet kvarstår oron för civilbefolkningens säkerhet, och utomrättsliga avrättningar, etniskt motiverat våld mot individer och godtyckliga frihetsberövanden har dokumenterats.

I.   Uppskattningsvis 200 000 personer har sedan den 15 december 2013 blivit internflyktingar på grund av den pågående krisen i Sydsudan. Cirka 60 000 personer befinner sig i FN-läger runt om i landet.

1.  Europaparlamentet konstaterar att både Sudan och Sydsudan är beroende av oljeintäkter, vilka utgör 98 procent av Sydsudans budget. De båda parterna är oense om hur den tidigare förenade statens oljetillgångar ska fördelas på ett rättvist sätt.

2.  Europaparlamentet framhåller att den sydsudanesiska armén – enligt medierapportering den 10 januari 2014 – påstår sig ha återtagit staden Bentiu från rebellstyrkorna och därmed återfått kontrollen över en oljerik region där produktionen varit avbruten sedan början av januari på grund av striderna.

3.  Europaparlamentet betonar att de båda parterna – som en följd av östafrikanska medlingsinsatser – har träffats i Addis Abeba i Etiopien för att diskutera vapenvila som ett första steg mot en lösning av konflikten.

4.  Europaparlamentet konstaterar att den humanitära hjälpen fortfarande hindras av fientliga angrepp.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att tillgången till livsmedel fortsättningsvis är begränsad för de människor som sökt skydd i FN-läger.

6.  Europaparlamentet framhåller att våld och fördrivningar har lett till förlorade försörjningsmöjligheter, särskilt när det gäller livsmedelskällor.

7.  Europaparlamentet beklagar att den optimism som föddes ur självständighetsrörelsen 2011 nu har gått förlorad på grund av etniska strider mellan flera olika etniska grupper i Sydsudan, vilket hindrar Sydsudan från att etablera bestående demokratiska strukturer som skulle gagna alla medborgare.

8.  Europaparlamentet är ytterst oroat och menar att Sydsudans framtid är osäker om inte konkurrerande delar och intressegrupper lyckas skapa en genuin nationell identitet som sätter nationens intresse i första rummet.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den utbredda korruptionen i det sydsudanesiska samhället, inbegripet regional diskriminering och diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Parlamentet är också oroat över att sådan korruption utgör ett hinder för utsikterna att införa fri och rättvis demokrati och för stabilitet och ekonomisk tillväxt.

10. Europaparlamentet konstaterar att en rad utländska biståndsorganisationer redan lämnat Sydsudan och att de som stannat kämpar för att tillgodose behoven hos fördrivna civila. Parlamentet noterar också att dessa biståndsorganisationer fortfarande inte kunnat nå fram till flera områden där man uppskattar att tiotusentals människor väntar på hjälp eller befinner sig på rörlig fot i hopp om att finna hjälp.

11. Europaparlamentet välkomnar att FN har beviljat 15 miljoner US-dollar från sin snabbinsatsfond för omedelbara humanitära insatser i Sydsudan. Parlamentet konstaterar dock att det trots framstegen kan dröja upp till åtta veckor innan alla de 5 500 nya FN-fredsbevararna och nödvändig utrustning kan sättas in på fältet.

12. Europaparlamentet anser att orsakerna till denna konflikt ligger mycket djupare och att en lösning endast kan nås genom en omedelbar dialog mellan de båda parterna och genom inkluderande försoning.

13. Europaparlamentet är av den bestämda åsikten att även om det på längre sikt är synnerligen viktigt att de stridande parterna når en politisk lösning är den omedelbara säkerhetssituationen fortfarande kritisk, i synnerhet för de tusentals internflyktingar som sökt FN-skydd, och måste lösas.

14. Europaparlamentet uppmanar alla parter att tillåta omedelbar och villkorslös humanitär hjälp till alla behövande, i synnerhet de tiotusentals sydsudanesiska män, kvinnor och barn som är de verkliga offren för detta våld.

15. Europaparlamentet uppmanar alla regionala makthavare att samarbeta för att finna en fredlig och bestående politisk lösning på den pågående konflikten.

16. Europaparlamentet uppmanar politikerna att åsidosätta sina egna intressen och styra hela det sydsudanesiska folket.

17. Europaparlamentet uppmanar till omedelbar vapenvila och kräver att allt våld mot civilbefolkningen upphör och att de som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna ställs till svars.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, Afrikanska unionens institutioner, Sudans regering, Sudans president, den parlamentariska AVS–EU-församlingen samt medlemsstaterna.