Предложение за резолюция - B7-0022/2014Предложение за резолюция
B7-0022/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Южен Судан

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Сабине Льозинг, Уили Мейер, Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Сабине Вилс, Мари-Кристин Вержиа от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2014/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0022/2014
Внесени текстове :
B7-0022/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0022/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Южен Судан

(2014/2512(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид конвенциите на ООН за бежанците,

–   като взе предвид Всестранното мирно споразумение (ВМС), подписано на 9 януари 2005 г.,

–   като взе предвид резолюции 1990 (2011), 1996 (2011), 1997 (2011) и 1999 (2011) на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид декларацията на Африканския съюз от 31 януари 2011 г.,

–   като взе предвид мандата на мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Южен Судан, който има мултиетническо население, е независима държава от юли 2011 г., в резултат на ВМС от 2005 г. и на референдум, проведен единствено в южен Судан;

Б.  като има предвид, че вследствие на вътрешни разногласия в управляващото Народно движение за освобождение на Судан президентът Салва Кийр Маярдит разпусна целия си кабинет и отстрани заместник-президента Риек Машад от поста му през юли 2013 г.;

В.  като има предвид, че конфликтът се разрасна във връзка с въпроса за това кой управлява страната, като се има предвид, че назначенията на отговорни постове се превърнаха в начин за натрупване на богатства чрез високи възнаграждения и достъп до неограничени привилегии и услуги;

Г.  като има предвид, че се твърди, че отстраненият заместник-президент е направил опит за преврат през декември 2013 г., вследствие на което 11 политици, които са съюзници на Риек Машар, бяха задържани и като има предвид, че президентът настоява те да бъдат изправени пред правосъдието;

Д. като има предвид, че Народното движение за освобождение на Судан интегрира бившите милиции, но че последните все още запазват успоредно предишната си структура и ръководство; като има предвид, че военните разходи за 2012 г. възлизат на 10,32% от БВП на страната, което е най-високият дял в света;

Е.  като има предвид, че борбата за власт се стреми да създава и експлоатира етнически разделения, с което застрашава да прерасне в етническа война, която би могла да доведе Южен Судан до прага на всеобща гражданска война;

Ж. като има предвид, че гражданското общество отправи искане за мирно политическо решение на проблема;

З.  като има предвид, че от 15 декември 2013 г., сведения определят броя на жертвите, в голямата си част цивилни, на доста над 1 000, с масови гробове в много части на страната; като има предвид, че по оценки 400 000 души са вътрешно разселени, някои от които вече се придвижват към съседните държави, а ООН обвини както правителството, така и бунтовниците, че причиняват хуманитарната криза;

И. като има предвид, че най-разкъсваната от размириците област в провинция Джонглей е разположена близо до границата с Етиопия; като има предвид, че кризата в Южен Судан, съчетана със сведенията и обвиненията за участието на угандийски и судански войски в конфликта на страната на президента Кийр, заплашва да дестабилизира голяма част от Източна Африка;

Й. като има предвид, че посредниците от Източноафриканския регионален блок ИГАД (Междуправителствен орган за развитие) понастоящем имат водеща роля в преговорите в Адис Абеба между представители на двете враждуващи страни;

К. като има предвид, че решението на южносуданското правителство да прекрати производството на нефт в северната част на страната доведе до влошаване на икономическото положение и рязък спад на БВП, като действителният растеж се изчислява на -47,6%; като има предвид, че в резултат на сблъсъците производството на нефт в провинция Юнити е почти напълно парализирано;

Л. като има предвид, че конфликтът разкрива неспособност за справяне с най-неотложните проблеми, пред които са изправени хората;

M. като има предвид, че Република Южен Судан е една от най-бедните и най-слабо развити държави в света, като 50% от нейното население живее под прага на бедността, процентът на смъртност сред родилките е най-висок в света, детската смъртност е сред най-високите, неграмотността е около 75% и само една трета от населението има достъп до чиста вода;

Н. като има предвид, че Южен Судан разполага с изобилни, плодородни селскостопански земи и природни ресурси, различни от нефта, които включват желязна руда, мед, диаманти и злато;

O. като има предвид, че Мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS) наследи Мисията на ООН в Судан (UNMIS) и бе създадена на 9 юли 2011 г. с военен персонал, достигащ 7 000 души;

П. като има предвид, че от основаването си Южен Судан зависи основно от финансовата подкрепа от няколко държави, основно Съединените щати и Обединеното кралство;

1.  изразява дълбока загриженост относно развиващия се конфликт, който причинява цивилни жертви, призовава за незабавно сключване на споразумение за прекратяване на огъня между воюващите страни и изразява подкрепата си за неутрално посредничество, имащо за цел бързото постигане на споразумение;

2.  изразява подкрепа за призива на гражданското общество за мирно, политическо решение; призовава за политическо, ненасилствено разрешаване на вътрешните различия и за разоръжаване/разпускане на милициите;

3.  призовава за увеличаване на хуманитарната помощ, предоставяна на цивилното население, блокирано от сраженията, и на тези, които бягат от района; настоятелно призовава двете страни да предоставят безпрепятствен достъп на агенциите на ООН, осигуряващи такава помощ;

4.  призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат финансирането за съседните страни, за да им помогнат да се справят с прииждащите бежанци; призовава ЕС и неговите държави членки да отворят границите си за бежанците, бягащи от кризата в Южен Судан;

5.  призовава съседните страни, както и всички други сили, да не се намесват военно в страната; призовава по-специално държавите членки да прекратят всички доставки на оръжия или военно оборудване за Южен Судан, както и да прекратят всякакъв износ на оръжие за региона;

6.  подчертава необходимостта природните ресурси на страната, и особено производството на нефт, да бъдат под държавен контрол и държавата да ги използва в полза на народа като цяло, за просперитета на страната и за справяне с глада и бедността;

7.  подчертава, че правителството на Южен Судан следва да използва предоставяното финансиране за разрешаване на причините, които стоят в основата на бедственото икономическо положение на страната, неравенството и крайната бедност;

8.  подчертава факта, че положението би могло да се подобри, ако гражданските, икономическите, социалните и демократичните права на хората бъдат зачитани от правителството;

9.  възлага на своя председател на предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Южен Судан, правителството на Судан, правителството на Етиопия, правителството на Уганда и Африканския съюз.