Πρόταση ψηφίσματος - B7-0022/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0022/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Sabine Lösing, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2014/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0022/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0022/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0022/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

(2014/2512(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους πρόσφυγες,

–   έχοντας υπόψη τη Συνολική Ειρηνευτική Συμφωνία (ΣΕΣ) που υπεγράφη στις 9 Ιανουαρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1990 (2011), 1996 (2011), 1997 (2011) και 1999 (2011),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης της 31ης Ιανουαρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν (UNMISS),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν, το οποίο έχει πολυεθνοτικό πληθυσμό, είναι ανεξάρτητο κράτος από τον Ιούλιο του 2011, μετά από τη ΣΕΣ του 2005 και δημοψήφισμα που διεξάχθηκε μόνο στο νότο του Σουδάν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από εσωτερικές διαφωνίες εντός του κυβερνώντος Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος του Σουδάν, ο Πρόεδρος Salva Kiir Mayardit διέλυσε το υπουργικό του συμβούλιο και απομάκρυνε τον Αντιπρόεδρο Riek Machar από τα καθήκοντά του τον Ιούλιο του 2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση έχει αντικείμενο το ποιος κυβερνά τη χώρα, οι δε διορισμοί σε θέσεις εξουσίας έχουν εξελιχθεί σε τρόπο σώρευσης πλούτου με τη λήψη υψηλών μισθών και την πρόσβαση σε απεριόριστα προνόμια και εξυπηρετήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απομακρυνθείς αντιπρόεδρος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε πραξικόπημα τον Δεκέμβριο του 2013, εν συνεχεία δε 11 πολιτικοί φίλα προσκείμενοι στον Riek Machar συνελήφθησαν, ενώ ο Πρόεδρος επιμένει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν έχει ενσωματώσει πρώην σώματα πολιτοφυλακής, τα οποία όμως εξακολουθούν να διατηρούν εκ του παραλλήλου την παλαιότερη δομή και ηγεσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 οι στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στο 10,32% επί του ΑΕγχΠ της χώρας, το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάχη για την εξουσία επιδιώκει να προκαλέσει και να εκμεταλλευθεί εθνοτικές διαιρέσεις και απειλεί επομένως να εξελιχθεί σε εθνοτικό πόλεμο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει το Νότιο Σουδάν στο χείλος ολοκληρωτικού εμφυλίου πολέμου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών έχει ζητήσει ειρηνική πολιτική επίλυση του προβλήματος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 15 Δεκεμβρίου 2013 ο αριθμός των περισσότερων νεκρών αμάχων, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ξεπερνούν τα 1.000, με μαζικούς τάφους σε πολλά μέρη της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται πώς 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε άλλα σημεία της χώρας, ενώ μέρος αυτών κινείται ήδη προς γειτονικές χώρες, ο δε ΟΗΕ έχει κατηγορήσει τόσο την κυβέρνηση όσο και τους αντάρτες ότι προκαλούν την ανθρωπιστική κρίση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο δοκιμαζόμενη από συγκρούσεις περιοχή στην περιφέρεια του Τζονγκλέι είναι κοντά στα σύνορα με την Αιθιοπία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στο Νότιο Σουδάν, σε συνδυασμό με δημοσιεύματα και κατηγορίες για ανάμιξη των στρατευμάτων της Ουγκάντας και του Σουδάν στη σύγκρουση στο πλευρό του Προέδρου Kiir, απειλούν να αποσταθεροποιήσουν μεγάλο μέρος της Ανατολικής Αφρικής·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεσολαβητές για το περιφερειακό σύνολο IGAD (Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη) διεξάγουν αυτό τον καιρό συνομιλίες στην Αντίς Αμπέμπα μεταξύ των εκπροσώπων των δύο αντιμαχόμενων πλευρών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση που έλαβε η νοτιοσουδανική κυβέρνηση το 2012 να διακόψει την παραγωγή πετρελαίου στον βορρά της χώρας έχει οδηγήσει σε οικονομική επιδείνωση και κάθετη πτώση του ΑΕγχΠ, με την πραγματική μεγέθυνση να υπολογίζεται στο -47,6%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας των συγκρούσεων, η παραγωγή πετρελαίου στην πολιτεία Γιούνιτι έχει σχεδόν εκμηδενιστεί·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση αποκαλύπτει την ανικανότητα αντιμετώπισης των πιεστικότερων προβλημάτων του λαού·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν είναι μία από τις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, με το 50% του πληθυσμού της κάτω από το όριο της φτώχειας, το υψηλότερο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας παγκοσμίως, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας, αναλφαβητισμό σε ποσοστό περίπου 75% και μόνο το ένα τρίτο του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν έχει άφθονα εύφορα εδάφη και φυσικούς πόρους εκτός από το πετρέλαιο, μεταξύ των οποίων σιδηρομετάλλευμα, χαλκό, διαμάντια και χρυσό·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNMISS διαδέχθηκε την αποστολή του ΟΗΕ στο Σουδάν (UNMIS) και συγκροτήθηκε στις 9 Ιουλίου 2011 με στρατιωτικό προσωπικό έως και 7.000 ανδρών·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ίδρυσή του το Νότιο Σουδάν εξαρτάται κυρίως από την οικονομική στήριξη που προέρχεται από ορισμένα κράτη, κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο·

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την εξελισσόμενη σύγκρουση, η οποία προκαλεί τον θάνατο αμάχων, ζητεί να συμφωνηθεί η άμεση παύση του πυρός μεταξύ των αντιμαχομένων και εκφράζει την υποστήριξή του στην ουδέτερη διαμεσολάβηση, με στόχο τη γρήγορη διασφάλιση συμφωνίας·

2.  εκφράζει τη στήριξή του στο αίτημα της κοινωνίας των πολιτών για ειρηνική πολιτική διευθέτηση· ζητεί πολιτική διευθέτηση των εσωτερικών διαφορών χωρίς βία και τον αφοπλισμό/παροπλισμό της πολιτοφυλακής·

3.  ζητεί να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγείται στον άμαχο πληθυσμό ο οποίος έχει παγιδευθεί μέσα στη σύγκρουση και σε όσους εγκαταλείπουν την περιοχή· προτρέπει αμφότερες τις πλευρές να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΗΕ που παρέχουν αυτή τη βοήθεια·

4.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση προς τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των εισροών προσφύγων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανοίξουν τα σύνορά τους στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την περιοχή της κρίσης στο Νότιο Σουδάν·

5.  καλεί τις γειτονικές χώρες καθώς και όλες τις άλλες δυνάμεις να μην επεμβαίνουν στρατιωτικά στη χώρα· καλεί ιδιαίτερα τα κράτη μέλη να σταματήσουν κάθε παράδοση όπλων ή άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού στο Νότιο Σουδάν καθώς και να σταματήσουν κάθε εξαγωγή όπλων στην περιοχή·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη οι φυσικοί πόροι της χώρας, ιδίως η παραγωγή πετρελαίου, να είναι υπό κρατικό έλεγχο, το δε κράτος να τους χρησιμοποιεί προς όφελος του λαού του συνολικά, για την ευημερία της χώρας και την αντιμετώπιση της πείνας και της φτώχειας·

7.  τονίζει ότι η νοτιοσουδανική κυβέρνηση πρέπει να χρησιμοποιεί τους παρεχόμενους πόρους για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της οικονομικής καταστροφής της χώρας, της ανισότητας και της ακραίας φτώχειας·

8.  τονίζει το γεγονός ότι η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί αν η κυβέρνηση σεβόταν τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα του λαού·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν, στην κυβέρνηση του Σουδάν, στην κυβέρνηση της Αιθιοπίας, στην κυβέρνηση της Ουγκάντας και στην Αφρικανική Ένωση.