Förslag till resolution - B7-0022/2014Förslag till resolution
B7-0022/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Sydsudan

13.1.2014 - (2014/2512(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Sabine Lösing, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2014/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0022/2014
Ingivna texter :
B7-0022/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0022/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Sydsudan

(2014/2512(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN-stadgan,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av FN-konventionerna om flyktingar,

–   med beaktande av det övergripande fredsavtalet, som undertecknades den 9 januari 2005,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1990 (2011), 1996 (2011), 1997 (2011) och 1999 (2011),

–   med beaktande av Afrikanska unionens förklaring av den 31 januari 2011,

–   med beaktande av mandatet för FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sydsudan är ett land med en mångetnisk befolkning och har varit en självständig stat sedan juli 2011 i och med det övergripande fredsavtalet från 2005 och en folkomröstning som hölls endast i södra Sudan.

B.  Efter interna konflikter i det styrande partiet Sudanesiska folkets befrielserörelse upplöste president Salva Kiir Mayardit hela sin regering och avsatte vice president Riek Machar i juli 2013.

C. Konflikten har uppstått kring frågan om vem som styr landet, och utnämningar till ledande befattningar har blivit en väg till rikedom genom höga löner och tillgång till obegränsade privilegier och tjänster.

D. Den avsatte vice presidenten ska i december 2013 ha försökt sig på en statskupp. Elva politiker som är anhängare till Riek Machar anhölls därefter, och presidenten har insisterat på att de ställs inför rätta.

E.  Sudanesiska folkets befrielsearmé har integrerat de tidigare miliserna, men strukturen och ledarskapet inom dessa kvarstår. De militära utgifterna uppgick 2012 till 10,32 % av landets BNP, vilket procentuellt sett är högst i världen.

F.  Maktkampen försöker skapa och utnyttja en etnisk splittring, och hotar därmed att utlösa ett etniskt krig som kan föra Sydsudan till randen av ett fullskaligt inbördeskrig.

G. Det civila samhället har krävt en fredlig politisk lösning på problemet.

H. Sedan den 15 december 2013 har konflikten enligt rapporter krävt långt över 1 000 offer, de flesta civila, med massgravar i många delar av landet. Det finns omkring 400 000 internflyktingar i landet och vissa av dem rör sig redan mot grannländerna. FN har anklagat såväl regeringen som rebellerna för den humanitära krisen.

I.   Den mest konfliktdrabbade delen är Jonglei-regionen nära den etiopiska gränsen. Krisen i Sydsudan, i kombination med rapporter och beskyllningar om att ugandiska och sudanesiska trupper är inblandade i konflikten på president Kiirs sida, hotar stabiliteten i hela Östafrika.

J.   Medlare för det östafrikanska regionala blocket Igad (den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten) leder för närvarande samtalen i Addis Abeba mellan företrädare för de båda stridande sidorna.

K. Det beslut som Sydsudans regering fattade 2012 om att upphöra med oljeproduktionen i landets norra del har lett till ekonomisk försämring och en kraftigt minskad BNP med en reell tillväxt på omkring -47,6 %. Sammandrabbningarna har lett till att oljeproduktionen i delstaten Unity nästan har upphört.

L.  Konflikten blottar en oförmåga att hantera befolkningens mest akuta problem.

M. Republiken Sydsudan är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder och 50 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, mödradödligheten är högst i världen, spädbarnsdödlighet är en av de högsta, analfabetismen ligger på runt 75 % och endast en tredjedel av invånarna har tillgång till rent vatten.

N. Sydsudan har både stora bördiga jordbruksmarker och naturresurser, förutom oljan finns det bland annat järnmalm, koppar, diamanter och guld.

O. Unmiss avlöste FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmis) och inrättades den 9 juli 2011 med en militär personalstyrka på upp till 7 000 personer.

P.  Sedan Sydsudan bildades har landet huvudsakligen varit beroende av ekonomiskt stöd från flera stater, främst Förenta staterna och Storbritannien.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den växande konflikten som orsakar civila dödsoffer och efterlyser en omedelbar vapenvila mellan de stridande parterna samt uttrycker sitt stöd för en neutral medling i syfte att nå en snabb överenskommelse.

2.  Europaparlamentet ställer sig bakom det civila samhällets krav på en fredlig politisk lösning. Parlamentet efterlyser en politisk icke-våldslösning av de interna konflikterna, och en avrustning/avveckling av milisen.

3.  Europaparlamentet efterlyser humanitärt bistånd till den civilbefolkning som hamnat mitt i stridigheterna och som flyr regionen. Parlamentet uppmanar båda sidorna att ge FN-organ obehindrad tillgång till detta bistånd.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka det ekonomiska stödet till grannländerna för att hjälpa dem att hantera de flyktingar som kommer. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öppna sina gränser för de flyktingar som flyr krisen i Sydsudan.

5.  Europaparlamentet uppmanar grannländerna och alla andra styrkor att inte ingripa militärt i landet. Parlamentet uppmanar särskilt medlemsstaterna att stoppa leveranserna av militär utrustning till Sydsudan, och att stoppa all vapenexport till regionen.

6.  Europaparlamentet betonar att landets naturresurser, särskilt oljeproduktionen, måste vara under statlig kontroll och att staten måste använda dem till förmån för sitt folk som helhet, välståndet i landet och för att komma till rätta med hungersnöden och fattigdomen.

7.  Europaparlamentet betonar att Sydsudans regering bör använda de medel som tillhandahållits för att lösa de underliggande orsakerna till landets katastrofala ekonomiska situation, orättvisor och extrema fattigdom.

8.  Europaparlamentet betonar att situationen skulle kunna förbättras om folkets civila, ekonomiska, sociala och demokratiska rättigheter respekterades av regeringen.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Sydsudans regering, Sudans regering, Etiopiens regering, Ugandas regering och Afrikanska unionen.