Πρόταση ψηφίσματος - B7-0024/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0024/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στη ΕΕ

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0016/2014

Διαδικασία : 2013/2960(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0024/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0024/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0024/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στη ΕΕ

(2013/2960(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 20, 21, 45, 47 και 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 15, 21, 29, 34 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ[1],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης[2],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004[3] και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας[4],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο: «Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους: Πέντε δράσεις καίριας σημασίας» (COM(2013)0837),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2010 με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων: δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις» (COM(2010)0373),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Reding στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για την ελεύθερη κυκλοφορία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών[5],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ[6],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους συνιστά μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο δίκαιο της ΕΕ καθώς και ακρογωνιαίο λίθο της ολοκλήρωσης της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία συνιστά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των ευρωπαίων πολιτών, ανεξάρτητα από την εφαρμογή πιθανών συνοριακών ελέγχων από ορισμένα κράτη μέλη για την είσοδο πολιτών της ΕΕ στο έδαφός τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν ανήκουν στον χώρο Σένγκεν δεν θίγει το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να διαμένουν οπουδήποτε στην ΕΕ αφορά όλους τους πολίτες της ΕΕ χωρίς περιορισμούς, αλλά ότι εφαρμόζεται υπό την οριζόμενη στην οδηγία 2004/38/ΕΚ προϋπόθεση ο εκάστοτε πολίτης της ΕΕ να αποδεικνύει την αυτάρκειά του προκειμένου να μην επιβαρύνει την χώρα υποδοχής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι της ΕΕ αποκομίζουν οφέλη από αυτήν την ελευθερία από τη δεκαετία του ’60· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Συνθήκη του Μάαστριχτ αναγνωρίζεται το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλους τους πολίτες της ΕΕ ανεξάρτητα από το αν είναι οικονομικά ενεργοί ή όχι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα της ελεύθερης κυκλοφορίας για σκοπούς διαφορετικούς από την εργασία, π.χ. για λόγους συνταξιοδότησης, σπουδών ή για τη συνοδεία μελών της οικογένειας αποτελεί πλέον καίριο χαρακτηριστικό της ιθαγένειας της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω χαμηλής κινητικότητας και ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει συγχρόνως ποσοστά ανεργίας άνευ προηγουμένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί ένα θετικό κοινωνικοοικονομικό παράδειγμα τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη της, συνιστώντας ένα ορόσημο για την ολοκλήρωση της ΕΕ, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την προσωπική αναβάθμιση σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ μπορεί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και να εδραιώσει την Ένωση ως ισχυρότερη οικονομική δύναμη, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσμιας αλλαγής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές κινητικότητας καθορίζονται κυρίως από τη ζήτηση εργατικού δυναμικού, και ότι σε περιόδους αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεταβατικοί φραγμοί ενδέχεται να εμποδίσουν την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και το δικαίωμα να εργάζεται κανείς και να διαμένει στο έδαφος άλλου κράτους μέλους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχουν καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης ή των μη διακρίσεων συνεπάγεται ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι υπήκοοι της χώρας στην οποία διαμένουν (οι κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 βασίζονται σε αυτήν την αρχή)· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος καθορίζει το δικό του εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και ότι τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης συντονίζονται αλλά δεν εναρμονίζονται σε επίπεδο ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη εξέλιξη των κοινωνιών μας, κυρίως λόγω των βιομηχανικών μεταβολών, της παγκοσμιοποίησης, των νέων μορφών εργασίας, της δημογραφικής αλλαγής και της ανάπτυξης των μεταφορικών μέσων, επιτάσσει μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας μεταξύ των εργαζομένων·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης ανά την ΕΕ, τα εμβάσματα που αποστέλλουν οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι στις χώρες καταγωγής τους μπορούν να έχουν μια καθαρή θετική επίδραση στο ισοζύγιο πληρωμών των χωρών αποστολής· εκτιμώντας ότι δεδομένης της δημογραφικής κατάστασης πολλών κρατών μελών η μελλοντική τους οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη θα εξαρτάται από εργαζόμενους από άλλα κράτη μέλη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην ΕΕ, χιλιάδες άνεργοι, ιδίως νέοι χωρίς καμία προοπτική να βρουν εργασία λόγω της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη βρήκαν θέσεις απασχόλησης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας συνδέεται πιο στενά από όλα με την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι συνιστά το πιο θετικό επίτευγμα της ΕΕ και ότι αποφέρει οικονομικά οφέλη στην οικονομία της χώρας τους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο επανέλαβε την υποστήριξή του όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και αναγνώρισε τα αμοιβαία οφέλη που προσφέρει, για παράδειγμα στην πρόσφατη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (8 Οκτωβρίου 2013, 5-6 Δεκεμβρίου 2013)·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών, ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν εντάξει την ελεύθερη κυκλοφορία στα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος αυτή η συζήτηση, εάν δεν αντιμετωπιστεί ορθολογικά, να οδηγήσει στη μετατροπή πολιτών της ΕΕ ή μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ σε αποδιοπομπαίους τράγους σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας·

1.  ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία και να διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της ισότητας και του θεμελιώδους δικαιώματος για ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα κράτη μέλη·

2.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΕ απολαύουν ίσης μεταχείρισης και δεν υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, την αμοιβή, την απόλυση, τα κοινωνικά επιδόματα και τα φορολογικά πλεονεκτήματα, διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις· παροτρύνει τις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν κάθε αδικαιολόγητο περιορισμό ή εμπόδιο όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, καθώς και κάθε εκμετάλλευση των εν λόγω εργαζομένων·

3.  υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων δίνει σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, το δικαίωμα να μετακινηθεί ελεύθερα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος με σκοπό να εργαστεί και/ή να διαμείνει για σκοπούς εργασίας·

4.  απορρίπτει εξ ολοκλήρου κάθε πρόταση για περιορισμό του αριθμού των μεταναστών της ΕΕ καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας που απορρέει από τη Συνθήκη της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2013)0837 στην οποία καθορίζονται πέντε δράσεις με στόχο να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές τους ώστε να εφαρμόζουν το πλήρες δυναμικό της νομοθεσίας και των εργαλείων της ΕΕ, και σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει πλήρως τις ακόλουθες δράσεις, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν από κοινού με τα κράτη μέλη: παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των εικονικών γάμων (εγχειρίδιο), παροχή βοήθειας στις αρχές για την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (πρακτικός οδηγός), παροχή βοήθειας στις αρχές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνικής ένταξης (χρηματοδότηση), ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις τοπικές αρχές και κατάρτιση και υποστήριξη σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων για σκοπούς εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία·

6.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, όπως παρουσιάστηκε στην έκθεσή της του 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ, για μεταρρύθμιση του κανονισμού για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την οποία η ελάχιστη υποχρεωτική περίοδος για την οποία τα κράτη μέλη καταγωγής πρέπει να χορηγούν παροχές στους πολίτες τους παρατείνεται από τρεις σε έξι μήνες· θεωρεί ότι αυτή η πρόταση θα συμβάλει στην παροχή ασφάλειας σε όσους αναζητούν εργασία μετακινούμενοι προς άλλες χώρες της ΕΕ και θα μειώσει το δημοσιονομικό κόστος για τα κράτη μέλη υποδοχής·

7.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο για την ευρωπαϊκή οικονομία να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση και όχι για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας και της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ και ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των πολιτών και των εργαζομένων έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μια πραγματική αγορά εργασίας της Ένωσης, να αντιμετωπιστούν τα σημεία συμφόρησης και να καταστεί δυνατό οι εργαζόμενοι να μετακινούνται σε περιοχές όπου υπάρχει ζήτηση των προσόντων τους·

8.  υπενθυμίζει ότι η εργασία σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ συνοδεύεται από την υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο εν λόγω κράτους μέλους και, κατά συνέπεια, και από το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό·

9.  εκφράζει την αποδοκιμασία του και τον προβληματισμό του όσον αφορά την ανακριβή και παραπλανητική σύνδεση που έχει δημιουργηθεί από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και πολιτικούς παράγοντες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε πολίτες της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη και τον μικρό αριθμό καταχρήσεων του συστήματος και ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάχρησης, ακόμη και όταν γίνεται από τους ίδιους τους υπηκόους τους· εκφράζει την ικανοποίησή του, σε αυτό το πλαίσιο, για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να βοηθήσει τις αρχές κατά την εφαρμογή των κανόνων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για τον πρακτικό οδηγό προσδιορισμού της «συνήθους κατοικίας»·

10. υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τη σύνδεση ανάμεσα στην κινητικότητα των εργαζομένων της ΕΕ και τον βαθμό γενναιοδωρίας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της χώρας υποδοχής·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις κυβερνήσεις να μην κατηγορούν πολίτες της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη για τις σκληρές οικονομικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά αντίθετα να υποδέχονται εγκάρδια αυτούς τους εργαζόμενους και να ενημερώσουν τους υπηκόους τους σχετικά με τη συμβολή αυτών των εργαζομένων στην οικονομία της χώρας υποδοχής·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης των δήμων όσον για την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης μεταναστών από την ΕΕ·

13. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταστήσουν δυνατή την αύξηση της ευελιξίας όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης, ιδίως μέσω της ανακατανομής των πόρων σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα κονδύλιά τους εγκαίρως· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί από την Επιτροπή να μην αυξήσει την γραφειοκρατία στα κράτη μέλη ζητώντας την ανάρμοστη στην περίπτωση αυτή εξέταση μεμονωμένων περιπτώσεων·

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις τρέχουσες προσπάθειές της να διασφαλίσει την ορθή και πλήρη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την εξουσία που διαθέτει για την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα νομικά και πρακτικά εμπόδια όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και να μην θεσπίζουν πολύπλοκες, αδικαιολόγητες διοικητικές διαδικασίες ούτε να ανέχονται αθέμιτες πρακτικές που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος·

15. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους, χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή εθνικότητας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει των άρθρων 2 και 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο στους συζύγους διαφορετικού φύλου αλλά και στους καταχωρημένους συντρόφους, στα μέλη του νοικοκυριού ενός πολίτη της ΕΕ και στους συντρόφους που βρίσκονται σε μια δεόντως επιβεβαιωμένη σταθερή σχέση με πολίτη της ΕΕ, περιλαμβανομένων των μελών των ομόφυλων ζευγαριών, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της μη διάκρισης, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.