Postupak : 2013/2960(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0024/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0024/2014

Rasprave :

PV 15/01/2014 - 15
CRE 15/01/2014 - 15

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.5
CRE 16/01/2014 - 8.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0037

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 129kWORD 74k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0016/2014
13.1.2014.
PE527.214v01-00
 
B7-0024/2014

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u (2013/2960(RSP))


Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak u ime kluba ALDE

Rezolucija Europskog parlamenta o poštovanju temeljnog prava na slobodu kretanja u EU-u (2013/2960(RSP))  
B7‑0024/2014

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članke 20, 21., 45., 47. i 151. Ugovora u funkcioniranju Europske unije i članke 15., 21., 29., 34. i 45. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–   uzimajući u obzir Direktivu 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ(1),

–   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji(2),

–   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 883/2004(3) i provedbu Uredbe (EZ) br. 987/2009 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti(4),

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 25. studenog 2013. pod naslovom „Slobodno kretanje građana EU-a i njihovih obitelji: pet mjera koje čine razliku” (COM(2013) 0837),

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. srpnja 2010. pod naslovom „Ponovno potvrđivanje slobodnog kretanja radnika: prava i glavne promjene” (COM(2010) 0373),

–   uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Reding Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove od 5. prosinca 2013. o slobodnom kretanju,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. travnja 2009. o primjeni Direktive 2004/38/EZ o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice(5),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. ožujka 2012. o Izvješću o građanstvu EU-a za 2010.: uklanjanje prepreka pravima građana EU-a(6),

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je pravo građana EU-a da se zajedno s članovima svojih obitelji slobodno kreću i žive u bilo kojoj zemlji EU-a jedno od četiri temeljne slobode ugrađene u pravo EU-a i temelj je integracije EU-a;

B.  budući da je sloboda kretanja pravo zajamčeno svim europskim građanima neovisno o postojanju mogućih graničnih kontrola koje su uvele neke države članice za ulazak građana EU-a u njihov teritorij; budući da činjenica da nisu sve države članice dio schengenskog područja ne utječe na pravo svih građana EU-a na slobodu kretanja u Uniji;

C. budući da se sloboda građana EU-a da borave bilo gdje u EU-u bez ograničenja primjenjuje na sve građane EU-a, no prema Direktivi 2004/38/EZ uvjetovana je time da dotični građanin EU-a nakon tri mjeseca mora dokazati samoodrživost kako ne bi bio na teret zemlje domaćina;

D. budući da su se od 1960-ih godina radnici EU-a koristili tom slobodom; budući da je Ugovorom iz Maastrichta priznato pravo na slobodu kretanja za sve građane EU-a, bili oni ekonomski aktivni ili ne; budući da je mogućnost slobodnog kretanja u druge svrhe osim rada, na primjer u mirovini, tijekom studija ili u svrhu pratnje obitelji, postala ključna značajka građanstva EU-a;

E.  budući da zbog male mobilnosti nije moguće popuniti 2 milijuna slobodnih radnih mjesta u EU-u, dok se EU istovremeno suočava s prethodno neviđenom stopom nezaposlenosti; budući da slobodno kretanje radnika predstavlja pozitivan socioekonomski primjer za EU i države članice jer je ključna etapa za integraciju EU-a, gospodarski razvoj, socijalnu koheziju, pojedinačno unapređenje na stručnoj razini, suprotstavljanje negativnim učincima gospodarske krize i jačanje Unije kao snažnije gospodarske sile koja je spremna na suočavanje s izazovima globalnih promjena;

F.  budući da tokove mobilnosti uglavnom pokreće potražnja za radnom snagom, a u vremenu neravnoteže između ponude radne snage i potražnje za njom na europskoj razini prijelazna ograničenja mogu ugroziti gospodarski razvoj europskih trgovačkih društava te pravo na rad i boravak na teritoriju druge države članice;

G. budući da su prijelazne odredbe za slobodno kretanje radnika iz Bugarske i Rumunjske ukinute od 1. siječnja 2014.;

H. budući da načelo jednakog postupanja ili nediskriminacije podrazumijeva da svi građani EU-a imaju ista prava i obveze kao državljani zemlje u kojoj žive (uredbe 883/2004 i 987/2009 utemeljene su na tom načelu); budući da svaka država članica određuje vlastiti nacionalni sustav socijalne sigurnosti, a nacionalni sustavi socijalne sigurnosti koordiniraju se, ali ne i usklađuju, na razini EU-a;

I.   budući da se zbog nedavnog razvoja naših društava, posebno zbog industrijskih promjena, globalizacije, novih obrazaca rada, demografskih promjena i razvoja prijevoznih sredstava, poziva na veću razinu mobilnosti među radnicima;

J.   budući da zbog trenutačnog gospodarskog pada diljem EU-a doznake koje mobilni radnici šalju u svoje matične zemlje mogu imati pozitivan neto učinak na platnu bilancu zemalja emigracije; budući da će u pogledu demografske situacije mnogih država članica njihova buduća gospodarska stabilnost i gospodarski rast ovisiti o radnicima iz drugih država članica;

K. budući da su zahvaljujući slobodi kretanja radnika u EU-u tisuće nezaposlenih, posebno mladih ljudi bez izgleda na pronalazak radnog mjesta zbog trenutačne gospodarske i financijske krize u Europi, pronašli zaposlenje u drugoj državi članici;

L.  budući da građani EU-a slobodu kretanja smatraju pravom koje je najuže povezano s građanstvom EU-a, najpozitivnijim postignućem EU-a te da ona donosi ekonomske koristi za gospodarstvo njihove zemlje;

M. budući da je Vijeće ponovilo svoju potporu slobodnom kretanju i priznalo međusobne koristi koje donosi, kao na primjer u nedavnoj raspravi Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (8. listopada 2013., 5. – 6. prosinca 2013.);

N. budući da se približavaju europski izbori slobodno kretanje građana EU-a postalo je pitanje u izbornoj promidžbi nekih političkih stranaka; budući da postoji rizik da bi ta rasprava, ako joj se ne pristupi racionalno, mogla prouzročiti da građani EU-a iz nekih država članica ili mobilni građani EU-a postanu žrtveni janjci te time potaknuti porast rasizma i ksenofobije;

1.  poziva države članice da poštuju svoje obveze prema Ugovoru u pogledu pravila EU-a o slobodi kretanja te da osiguraju da se načela jednakosti i temeljnog prava na slobodu kretanja poštuju u svim državama članicama;

2.  poziva Komisiju i države članice da osiguraju strogu provedbu prava Unije kako bi se zajamčilo da se sa svim radnicima EU-a postupa jednako i da ih se ne diskriminira u pogledu pristupa zaposlenju, zapošljavanja i radnih uvjeta, plaće, otkaza te socijalnih i poreznih povlastica, time osiguravajući pravedno tržišno natjecanje trgovačkih društava i potiče nacionalne vlasti da se bore protiv svih neopravdanih ograničenja prava na slobodu kretanja radnika ili prepreka ostvarenju tog prava, zajedno sa svakim izrabljivanjem tih radnika;

3.  podsjeća da slobodno kretanje radnika svakom građaninu Unije, neovisno o njegovom ili njezinom mjestu boravišta, daje pravo na slobodno kretanje u drugu državu članicu radi rada i/ili boravka u svrhu rada;

4.  u potpunosti odbija prijedlog za ograničenje broja migranata EU-a koji je suprotan načelu slobodnog kretanja ljudi prema Ugovoru EU-a; ističe da mobilnost radne snage doprinosi konkurentnosti europskog gospodarstva;

5.  pozdravlja Komunikaciju Komisije COM(2013) 0837 kojom se utvrđuje pet mjera za pomoć državama članicama i njihovim lokalnim vlastima pri primjeni punog potencijala zakona i instrumenata EU-a te u vezi s tim u potpunosti podupire sljedeće mjere koje treba provesti zajedno s državama članicama: pomoć državama članicama u borbi protiv fiktivnih brakova (priručnik); pomoć vlastima pri primjeni propisa EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (praktični vodič); pomoć vlastima pri suočavanju s izazovima socijalne uključenja (financiranje); razmjena najboljih praksi među lokalnim vlastima te usavršavanje i pružanje potpore lokalnim vlastima u svrhu primjene propisa EU-a o slobodnom kretanju;

6.  podupire prijedlog Komisije koji je iznijela u svojem Izvješću o građanstvu za 2013. za reformu uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kako bi se obvezno najkraće razdoblje tijekom kojeg matične države članice moraju pružati pogodnosti svojim građanima produžilo s tri mjeseca na šest mjeseci; smatra da će takav prijedlog potpomoći pružanje sigurnosti tražiteljima zaposlenja kada se presele u drugu zemlju EU-u i smanjiti fiskalan trošak za državu članicu domaćina;

7.  ističe da su u europskom gospodarstvu potrebni napori za unapređenje, a ne ograničenje, slobode kretanja i mobilnosti radne snage u EU-u te poziva države članice da osiguraju slobodu kretanja svih građana i radnika kako bi se omogućio razvoj istinskog tržišta rada Unije, uklonila uska grla i omogućilo radnicima EU-a da se presele u područja u kojima su njihove vještine potrebne;

8.  podsjeća da rad u drugoj državi članici EU-a podrazumijeva obveze građana za plaćanje doprinosa sustavu socijalne sigurnosti te države članice i time također pravo na pristup socijalnoj sigurnosti;

9.  žali i izražava zabrinutost zbog netočne i obmanjujuće poveznice nekih medija i političkih sudionika na nacionalnoj i europskoj razini između građana EU-a iz drugih država članica i niskog broja zlouporaba sustava te poziva države članice da poduzmu mjere za sprečavanje takvih zlouporaba, uključujući od strane vlastitih državljana; u vezi s tim pozdravlja inicijativu Komisije za pomoć vlastima pri primjeni propisa EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i praktičnog vodiča za određivanje „uobičajenog boravišta”;

10. podsjeća na to da nema statističke potpore bilo kojoj poveznici između mobilnosti radnika EU-a i velikodušnosti sustava socijalne skrbi zemlje domaćina;

11. poziva države članice i vlade da ne krive građane EU-a iz drugih država članica za teške gospodarske posljedice gospodarske i financijske krize te da radije prihvate prisutnost tih radnika i podižu svijest među svojim državljanima o doprinosu tih radnika gospodarstvu zemlje domaćina;

12. podvlači potrebu za potporom gradovima u osiguravanju programa za obrazovanje i integraciju migranata EU-a;

13. poziva Komisiju i Vijeće da omoguće veću fleksibilnost pri upotrebi tih sredstava, posebno pri preraspodjeli sredstava ako država članica nije na vrijeme iskoristila svoj proračun; ističe da bi Komisija trebala poštovati kompetencije država članica na području socijalne skrbi; poziva Komisiju da ne poveća birokraciju u državama članicama tražeći neprikladna ispitivanja pojedinačnih slučajeva;

14. potiče Komisiju, u potpunosti koristeći se ovlašću pokretanja postupaka zbog povrede, da nastavi sa svojim tekućim naporima radi osiguravanja da države članice u potpunosti i točno prenesu i provedu Direktivu 2004/38/EZ; poziva države članice da uklone postojeće pravne i praktične prepreke pravu građana na slobodu kretanja i da ne uvode otežavajuće, neopravdane administrativne postupke ili dozvole neprihvatljive prakse koje ograničavaju provedbu tog prava;

15. ponavlja prethodne pozive državama članicama da osiguraju slobodu kretanja za sve građane EU-a i njihove obitelji bez diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili nacionalnosti; ponavlja svoj poziv državama članicama da prava utvrđena člancima 2. i 3. Direktive 2004/38/EZ u potpunosti provedu, ne samo za supružnike različitog spola nego i za registrirane partnere, članove domaćinstva građanina EU-a ili partnere s kojima građanin EU-a ima potvrđeno, stabilno partnerstvo, uključujući pripadnike istospolnih parova, na temelju načela uzajamnog priznavanja, jednakosti, nediskriminacije, dostojanstva te poštovanja privatnog i obiteljskog života; poziva Komisiju da u tom smislu osigura dosljedno provođenje te Direktive;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 158, 30.4.2004., str. 77.

(2)

SL L 141, 27.5.2011., str. 1.

(3)

SL L 166, 30.4.2004., str. 1.

(4)

SL L 284, 30.10.2009., str. 1.

(5)

SL C 137 E, 27.5.2010., str. 6.

(6)

SL C 257 E, 6.9.2013., str. 74.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti